Правило веры и образ кротости молитва

Полное описание: Правило веры и образ кротости молитва - для наших любимых читателей.

Правило веры и образ кротости молитва

П ра́вило ве́ры и о́браз кро́тости,/ воздержа́ния учи́теля/ яви́ тя ста́ду твоему́,/ я́же веще́й и́стина./ Сего́ ра́ди стяжа́л еси́ смире́нием высо́кая,/ нището́ю бога́тая,/ о́тче священнонача́льниче Нико́лае/ моли́ Христа́ Бо́га// спасти́ся душа́м на́шим.

В Ми́рех свя́те священноде́йствитель показа́лся еси́,/ Христо́во бо преподо́бне Ева́нгелие испо́лнив,/ положи́л еси́ ду́шу твою́ о лю́дех твои́х,/ и спасл еси́ непови́нныя от сме́рти./ Сего́ ра́ди освяти́лся еси́,// я́ко вели́кий таи́нник Бо́жия благода́ти.

Тропарь пренесению честных мощей, глас 4

П риспе́ день све́тлаго торжества́,/ град Ба́рский ра́дуется,/ и с ним вселе́нная вся ликовству́ет/ пе́сньми и пе́ньми духо́вными:/ днесь бо свяще́нное торжество́/ в пренесе́ние честны́х и многоцеле́бных моще́й/ святи́теля и чудотво́рца Никола́я,/ я́коже со́лнце незаходи́мое, возсия́, светоза́рными луча́ми,/ разгоня́я тьму искуше́ний же и бед/ от вопию́щих ве́рно:// спаса́й нас я́ко предста́тель наш вели́кий, Нико́лае.

Ин тропарь пренесению честных мощей, глас 4:

О те́чество свое́, Ми́ры Лики́йския, не оста́вль ду́хом,/ во преми́рный град Ба́рский пресла́вно те́лом пренесе́ся, архиере́ю Нико́лае./ И отту́ду мно́жество челове́ческое свои́м прише́ствием возвесели́л еси́/ и боля́щия исцели́л еси́./ Те́мже тя мо́лим, святи́телю Нико́лае,/ моли́ Христа́ Бо́га,// да спасе́т ду́ши на́ша.

Кондак пренесению честных мощей, глас 3:

В зы́де я́ко звезда́ от вост́ока до за́пада/ твоя́ мо́щи, святи́телю Нико́лае,/ мо́ре же освяти́ся ше́ствием твои́м,/ и град Ба́рский прие́млет тобо́ю благода́ть:/ нас бо де́ля яви́лся еси́ чудотво́рец изя́щный,// преди́вный и ми́лостивый.

Тропарь на рождество святителя, глас 4:

Ч у́дное и сла́вное рождество́ твое́, святи́телю Нико́лае,/ Це́рковь днесь правосла́вных све́тло пра́зднует,/ и́бо стоя́нием ногу́ твое́ю/ яви́ тя Госпо́дь и провозвести́ бы́ти свети́льника и учи́теля ми́ряном,/ весь мир обогаща́юща и просвеща́юща чудесы́./ Тем вопие́м ти:// моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак на рождество святителя, глас 2:

В Ми́рех ро́ждься, свя́те Нико́лае,/ от благоро́дна ко́рене, я́ко благопло́дна ветвь, прозя́бл еси́,/ испо́лнь бо быв Боже́ственных даро́в,/ я́ко со́лнце заря́ми, весь мир чудесы́ просвети́л еси́./ Сего́ ра́ди прославля́ем тя,// я́ко ученика́ и таи́нника Бо́жия благода́ти.

Тропарь на перенесение Великорецкой иконы святителя Николая Чудотворца из Вятки в Москву, глас 3:

Я́ ко драгоце́нное бога́тство,/ прии́де к нам от Вели́кия реки́ Вя́тки/ в ца́рствующий сей град наш Москву́/ честна́я ико́на о́браза твоего́, святи́телю Нико́лае,/ и мно́гая у́бо чудеса́ в прише́ствии свое́м сотвори́,/ боля́щия исцели́ и вся челове́ки удиви́./ Сего́ ра́ди повеле́нием самоде́ржца царя́ / списа́ся с нея́ сия́ честна́я ико́на твоя́ / на просвеще́ние и моле́ние всем лю́дем ца́рска гра́да,/ ю́же днесь зрим и покланя́емся ей,/ моля́ще тя, таи́нника Христо́ва:/ моли́, свя́те, о всех нас,// дарова́ти нам мир и ве́лию ми́лость.

Кондак на перенесение Великорецкой иконы святителя Николая Чудотворца из Вятки в Москву, глас 4:

Д несь всеусе́рдне восхваля́ем тя, святи́телю о́тче Нико́лае,/ и честны́й сей о́браз твой ве́рно почита́ем,/ и любе́зно целу́ем и,/ я́ко ве́лие таково́е дарова́ние нам от Христа́ Бо́га дарова́ся,/ па́че бо сапфи́ра и топа́зия,/ принесе́ся к нам от ме́ста, реко́маго Вя́тка, в ца́рский град,/ на исцеле́ние всем приходя́щим к нему́ с ве́рою./ Тем спрославля́ем твою́ святу́ю па́мять// моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Тропарь святителю Николаю Чудотворцу перед его иконой, именуемой Зарайская, глас 4:

П ресве́тлый хра́ме Свята́го Ду́ха,/ Богому́дре о́тче Нико́лае,/ благода́тию Небе́с освяти́ ду́ши на́ша,/ заступи́ и покры́й всечестны́м твои́м омофо́ром,/ его́ же прия́л еси́ от рук Пречи́стыя Де́вы,/ и просвети́ нас све́том за́поведей Христа́,/ от Него́ бо прия́л еси́ глаго́лы жи́зни./ Моли́ бла́гость Отца́ Небе́снаго,/ во е́же спасти́ся/ правосла́вно чту́щим тя,// да́руя нам ве́лию ми́лость.

Кондак святителю Николаю Чудотворцу перед его иконой, именуемой Зарайская , глас 6:

Д и́вного в чудесе́х чудотво́рца / воспое́м, вси лю́дие, / пра́зднующе но́ваго исто́чника щедро́т явле́ние, / издале́че к нам прите́кшаго, / вели́каго святи́теля хоте́нием: / припа́дающе к нему ве́рою, / напая́ем жа́ждущия ду́ши своя́, / любо́вию зову́ще : / о пресла́вный Нико́лае, / па́стырю наш до́брый, / помози́ нам, немощны́м и убо́гим, / в житии́ сем многотру́дном // и ве́чныя жи́зни насле́дники нас сотвори́.

О вели́кий засту́пниче, архиере́ю Бо́жий, Нико́лае преблаже́нне, и́же подсо́лнечную осия́вый чудесы́, призыва́ющим же тя ско́рый услы́шатель явля́йяся, и́хже при́сно предваря́еши и спаса́еши, и избавля́еши, и от бед вся́ческих изъима́еши, от Бо́га да́нною ти чуде́с и даро́в благода́тию! Услы́ши мя недосто́йнаго, с ве́рою тя призыва́юща и моле́бное тебе́ принося́ща пе́ние; тебе́ бо хода́тая на умоле́ние ко Христу́ предлага́ю. О преслову́щий в чудесе́х, святи́телем высото́! я́ко име́яй дерзнове́ние, ско́ро Влады́це предста́ни, и преподо́бнии свои́ ру́це моле́бне к Нему́ простри́ о мне гре́шнем, и от Него́ щедро́ты бла́гости пода́ждь ми, и приими́ мя в свое́ заступле́ние, и от всех бед и зол мя изба́ви, от наше́ствия враго́в ви́димых и неви́димых свобожда́я, и тех всех наве́ты и злохи́трства погубля́я, и борю́щих мя во всей жи́зни мое́й отража́я; прегреше́нием же мои́м проще́ние испроси́, и спасе́на мя Христу́ предста́ви и Ца́рствия Небе́снаго сподо́би улучи́ти за мно́жество того́ человеколю́бия, ему́же подоба́ет вся́ка сла́ва, честь и поклоне́ние, со безнача́льным его Отце́м, и с Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Читайте так же:  Молитва об упокоении на 9 дней

О всехва́льный, вели́кий чудотво́рче, святи́телю Христо́в, о́тче Нико́лае! Мо́лим тя, бу́ди наде́жда всех христиа́н, ве́рных защи́титель, а́лчущих корми́тель, пла́чущих весе́лие, боля́щих врач, по мо́рю пла́вающих управитель, убо́гих и си́рых пита́тель и всем ско́рый помо́щник и покрови́тель, да ми́рное зде поживе́м житие́ и да сподо́бимся ви́дети сла́ву избра́нных Бо́жиих на Небеси́ и с ни́ми непреста́нно воспева́ти Еди́наго в Тро́ице покланя́емого Бо́га во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О всесвяты́й Нико́лае, уго́дниче преизря́дный Госпо́день, те́плый наш засту́пниче, и везде́ в ско́рбех ско́рый помо́щниче! Помози́ ми, гре́шному и уны́лому, в настоя́щем сем житии́, умоли́ Го́спода Бо́га дарова́ти ми оставле́ние всех мои́х грехо́в, ели́ко согреши́х от ю́ности моея́, во всем житии́ мое́м, де́лом, сло́вом, помышле́нием и все́ми мои́ми чу́вствы; и во исхо́де души́ моея́ помози́ ми, окая́нному, умоли́ Го́спода Бо́га, всея́ тва́ри Соде́теля, изба́вити мя возду́шных мыта́рств и ве́чнаго муче́ния, да всегда́ прославля́ю Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха и твое́ ми́лостивное предста́тельство, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О , всеблаги́й о́тче Нико́лае, па́стырю и учи́телю всех ве́рою притека́ющих к твоему́ заступле́нию и те́плою моли́твою тебе́ призыва́ющих! Ско́ро потщи́ся и изба́ви Христо́во ста́до от волко́в, гу́бящих е́; и вся́кую страну́ христиа́нскую огради́ и сохрани́ святы́ми твои́ми моли́твами, от мирска́го мяте́жа, тру́са, наше́ствия иноплеме́нников и междоусо́бныя бра́ни, от гла́да, пото́па, огня́ и напра́сныя сме́рти; и я́коже поми́ловал еси́ трие́х муже́й в темни́це сидя́щих и изба́вил еси́ их царе́ва гне́ва и посече́ния ме́чнаго, та́ко поми́луй и мене́, умо́м, сло́вом и де́лом во тьме грехо́в су́ща, изба́ви мя гне́ва Бо́жия и ве́чныя ка́зни, я́ко да твои́м хода́тайством и по́мощию. Свои́м же милосе́рдием и благода́тию Христо́с Бог ти́хое и безгре́шное житие́ даст ми пожи́ти в ве́це сем и изба́вит мя шу́ияго стоя́ния, сподо́бит же десна́го со все́ми святы́ми. Ами́нь.

Новости

    29 Октябрь 2019

Обновление на сайте

В раздел МОЛИТВОСЛОВ добавлен

08 10 Чин Вечерни для домашнего (келейного) чтения.

Православный Церковный календарь

Календарь на год ►

О календаре
Богослужения
Посты
Библейские чтения
Праздники
Календарь
венчаний
Дни особого поминовения усопших 2019
Дни поминовения новопреставленных
Подписка

Правило веры и образ кротости

«Хва­ли зи­му по­сле Ни­ко­ли­на дня», – гла­сит древ­не­рус­ская по­сло­ви­ца. Прав­да, в по­след­ние го­ды эта на­род­ная муд­рость ча­сто не оправ­ды­ва­ет­ся. Зи­ма не спе­шит при­вет­ство­вать то­го, кто стал её во­пло­ще­ни­ем, хо­тя ни­ко­гда не ви­дел на­ших пре­крас­ных за­сне­жен­ных елей. Ко­неч­но же, речь идёт о свя­том Ни­ко­лае Чу­до­твор­це, лич­ное имя ко­то­ро­го в пе­ре­во­де с гре­че­ско­го – «По­беж­да­ю­щий на­род». Для мно­гих рос­си­ян он – про­сто Ни­ко­ла, а один из двух цер­ков­ных празд­ни­ков его па­мя­ти – «Ни­ко­ла Зим­ний» (6/19 де­каб­ря).

О чём рассказывает житие Святого?

Ни­ко­лай Чу­до­тво­рец при­над­ле­жит к раз­ря­ду свя­тых из выс­ших иерар­хов (ар­хи­ере­ев), име­ну­е­мых «свя­ти­те­ля­ми». Вре­мя его жиз­ни от­но­сит­ся ко вто­рой по­ло­вине III – пер­вой по­ло­вине IV ве­ка, но его пер­вое жи­тие («био­гра­фия») по­яви­лось лишь пол­ты­ся­че­ле­тия спу­стя. Здесь он сра­зу пред­ста­ёт как обоб­щён­ный об­раз иде­аль­но­го пас­ты­ря: с од­ной сто­ро­ны, он – «пра­ви­ло (ка­нон) ве­ры и об­раз кро­то­сти», с дру­гой – бес­страш­ный и нели­це­при­ят­ный «пе­чаль­ник» о лю­дях.

И.Е. Репин. «Николай Мирликийский останавливает
казнь невинно осужденных». 1888 г.
Государственный Русский музей

От­ка­зав­шись от ро­ди­тель­ско­го на­след­ства, юный Ни­ко­лай по­свя­тил се­бя слу­же­нию хри­сти­ан­ской Церк­ви. На­род из­брал его сво­им Ар­хи­пас­ты­рем (в древ­но­сти цер­ков­ные долж­но­сти бы­ли вы­бор­ны­ми, а не но­мен­кла­тур­ны­ми), и Ни­ко­лай стал ар­хи­епи­ско­пом го­ро­да Ми­ры, сто­ли­цы рим­ской про­вин­ции Ликия на юго-за­па­де Ма­лой Азии (от­сю­да его про­зва­ние «Мир­ли­кий­ский»). Из­бра­ние со­про­вож­да­лось ви­де­ни­я­ми Иису­са Хри­ста и Бо­го­ма­те­ри, под­нес­ших ему глав­ные зна­ки епи­скоп­ско­го до­сто­ин­ства – Еван­ге­лие и омо­фор, но­си­мый во вре­мя бо­го­слу­же­ния на пле­чах. (Эта длин­ная ши­ро­кая лен­та, укра­шен­ная кре­ста­ми, сим­во­ли­зи­ру­ет «за­блуд­шую ов­цу», ле­жа­щую на пле­чах Хри­ста.) С эти­ми зна­ка­ми ар­хи­ерей­ско­го от­ли­чия свя­ти­тель Ни­ко­лай и изо­бра­жа­ет­ся ча­ще все­го на рус­ских ико­нах. Вы­со­кий лоб, се­дая бо­ро­да и за­бот­ли­вый взгляд «пас­ты­ря» при­да­ют его изо­бра­же­ни­ям лег­ко узна­ва­е­мый «порт­рет­ный» об­лик.

Ко вре­ме­ни прав­ле­ния рим­ско­го им­пе­ра­то­ра Кон­стан­ти­на Ве­ли­ко­го (306–337), пер­во­го хри­сти­ан­ско­го «ке­са­ря», жи­тие от­но­сит рас­ска­зы о за­ступ­ни­че­стве свя­то­го Ни­ко­лая за неспра­вед­ли­во осуж­дён­ных. Он вы­хва­ты­ва­ет из рук па­ла­ча меч и спа­са­ет трех неспра­вед­ли­во при­го­во­рён­ных к смер­ти го­ро­жан; во сне яв­ля­ет­ся им­пе­ра­то­ру и убеж­да­ет его оправ­дать трех опаль­ных пол­ко­вод­цев, а хле­бо­тор­гов­цу ве­лит вез­ти то­вар в го­ло­да­ю­щие Ми­ры. Он тво­рит мно­го­чис­лен­ные чу­де­са на мо­ре, а од­на­жды ожив­ля­ет несчаст­ных шко­ля­ров, раз­ре­зан­ных на ча­сти ко­вар­ным вла­дель­цем по­сто­я­ло­го дво­ра, – и по­то­му ста­но­вит­ся па­тро­ном мо­ре­пла­ва­те­лей и школь­ни­ков.

Святитель Николай в западной народной традиции

Осо­бое ме­сто свя­ти­тель Ни­ко­лай за­ни­ма­ет в за­пад­но­ев­ро­пей­ской хри­сти­ан­ской фольк­лор­ной тра­ди­ции. Здесь он стал объ­ек­том свое­об­раз­ной на­род­ной ми­фо­ло­ги­за­ции (на­ив­ной и вполне чи­сто­сер­деч­ной, при­су­щей всем про­стым хри­сти­а­нам, сер­дить­ся на ко­то­рую про­фес­сио­наль­ные бо­го­сло­вы и ис­то­ри­ки не впра­ве!) и пре­вра­тил­ся в зна­ко­мо­го всем Сан­та Клау­са. По мне­нию по­кой­но­го ака­де­ми­ка С. С. Аве­рин­це­ва, гол­ланд­ское имя свя­то­го – Син­те Кла­ас – транс­фор­ми­ро­ва­лось в Сан­та Клаус, что зна­чит про­сто «Свя­той Ни­ко­лай»! Его мо­ди­фи­ка­ци­ей яв­ля­ет­ся ан­глий­ский Father Christmas – «Ба­тюш­ка Рож­де­ство». В Рос­сии же эта ни­ша за­ня­та, с неко­то­ры­ми ого­вор­ка­ми, хо­ро­шо зна­ко­мым нам с дет­ства щед­рым, доб­рым и мо­гу­ще­ствен­ным Де­дом Мо­ро­зом, яв­ным «языч­ни­ком» сла­вян­ской ми­фо­ло­гии.

Рас­ста­ва­ясь с ро­ди­тель­ским бо­гат­ством, свя­ти­тель Ни­ко­лай по­мог од­но­му впав­ше­му в край­нюю ни­ще­ту от­цу, уже го­то­во­му со­гла­сить­ся с тяж­кой уча­стью трёх сво­их до­че­рей-бес­при­дан­ниц. Но­чью он тай­но под­бро­сил в их пе­чаль­ный дом три узел­ка с зо­ло­том – на при­да­ное каж­дой де­вуш­ке. Став неве­до­мым бла­го­де­те­лем, Сан­та Клаус с тех пор каж­дую рож­де­ствен­скую (или но­во­год­нюю) ночь под­кла­ды­ва­ет ре­бя­тиш­кам по­дар­ки. «Ско­ро он вновь при­дет, с чем-то на этот раз? Как ин­те­рес­но!» – вос­кли­ца­ют нетер­пе­ли­вые де­ти. – «Ну по­тер­пи­те же немно­го, ждать оста­лось со­всем недол­го!» – уве­ще­ва­ют их ро­ди­те­ли.

Читайте так же:  Молитва при поминании

Юрий Ру­бан,
канд. ист. на­ук, канд. бо­го­сло­вия

(Прим. Ста­тья бы­ла на­пи­са­на для мно­го­кон­фес­сио­наль­ной ауди­то­рии уни­вер­си­тет­ско­го жур­на­ла, чем объ­яс­ня­ет­ся её пре­иму­ще­ствен­но куль­ту­ро­ло­ги­че­ская на­прав­лен­ность. – Studio: Жур­нал для изу­ча­ю­щих ино­стран­ные язы­ки. СПб.: СПбГУ, 1999. № 4. С. 32–33.)

Тро­парь Свя­ти­те­лю:

Пра­ви­ло ве­ры и об­раз кро­то­сти, воз­дер­жа­ния учи­те­ля яви тя ста­ду тво­е­му, яже ве­щей ис­ти­на. Се­го ра­ди стя­жал еси сми­ре­ни­ем вы­со­кая, ни­ще­тою бо­га­тая: отче свя­щен­но­начальни­че Николае, мо­ли Хри­ста Бо­га, спастися душам на­шим.

Пра­ви­лом ве­ры, об­раз­цом кро­то­сти и учи­те­лем воз­дер­жа­ния по­ка­за­ла те­бя жизнь твоя пастве тво­ей. И по­то­му сми­ре­ни­ем ты при­об­рёл ве­ли­чие, а ни­ще­той – бо­гат­ство. Отец наш, свя­щен­но­на­чаль­ник Ни­ко­лай, мо­ли Хри­ста Бо­га о спа­се­нии душ на­ших!

Кондак Свя­ти­те­лю:

В Мирех, святе, свя­щен­нодействи­тель по­ка­зал­ся еси, Хри­сто­во бо, пре­подобне, Еван­ге­лие ис­пол­нив: по­ло­жил есиду­шу твою о людех тво­их, и спасл еси непо­вин­ныя от смер­ти. Сего ра­ди освя­тил­ся еси, яко ве­ли­кий таинник Бо­жия бла­го­да­ти.

В Ми­рах ты, свя­той, явил­ся со­вер­ши­те­лем свя­щен­но­дей­ствий. Еван­гель­ское уче­ние Хри­ста ис­пол­нив, ты, пре­по­доб­ный, по­ло­жил ду­шу свою за лю­дей тво­их и непо­вин­ных из­ба­вил от смер­ти. По­то­му и при­об­рел ты свя­тость – как ве­ли­кий слу­жи­тель та­инств Бо­жи­ей бла­го­да­ти.

Тропари, кондаки и величания общие

В праздники Богородичные

Тропарь, глас 4-й

К Богоро́дице приле́жно ны́не притеце́м, гре́шнии и смире́ннии, и припаде́м, в покая́нии зову́ще из глубины́ души́: Влады́чице, помози́, на ны милосе́рдовавши, потщи́ся, погиба́ем от мно́жества прегреше́ний, не отврати́ Твоя́ рабы́ тщи, Тя бо и еди́ну наде́жду и́мамы.

Предста́тельство христиа́н непосты́дное, хода́тайство ко Творцу́ непрело́жное, не пре́зри гре́шных моле́ний гла́сы, но предвари́, я́ко Блага́я, на по́мощь нас, ве́рно зову́щих Ти: ускори́ на моли́тву и потщи́ся на умоле́ние, предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя.

Велича́ем Тя, Пресвята́я Де́во, Богоизбра́нная Отрокови́це, и чтим о́браз Твой святы́й, и́мже то́чиши исцеле́ния всем, с ве́рою притека́ющим.

Святым безплотным Силам

Тропарь, глас 4-й

Небе́сных во́инств Архистрати́зи, мо́лим вас при́сно мы недосто́йнии, да ва́шими моли́твами оградите́ нас кро́вом крил невеще́ственныя ва́шея сла́вы, сохраня́юще нас, припа́дающих приле́жно и вопию́щих: от бед изба́вите нас, я́ко чинонача́льницы вы́шних Сил.

Архистрати́зи Бо́жии, служи́телие Боже́ственныя сла́вы, Ангелов нача́льницы и челове́ков наста́вницы, поле́зное нам проси́те и ве́лию ми́лость, я́ко безпло́тных Архистрати́зи.

Велича́ем вас, Арха́нгели и Ангели и вся во́инства, Херуви́ми и Серафи́ми, сла́вящия Го́спода.

Пророку

Тропарь, глас 2-й

Проро́ка Твоего́ (имя) па́мять, Го́споди, пра́зднующе, тем Тя мо́лим: спаси́ ду́ши на́ша.

Просвети́вшеся Ду́хом чи́стое твое́ се́рдце, проро́чества бысть светле́йшаго прия́телище: зри́ши бо я́ко настоя́щая дале́че су́щая, сего́ ра́ди тя почита́ем, проро́че блаже́нне, (имя), сла́вне.

Велича́ем тя, проро́че Бо́жий (имя), и чтим святу́ю па́мять твою́, ты бо мо́лиши за нас Христа́ Бо́га на́шего.

Апостолу

Тропарь, глас 3-й

Апо́столе святы́й (имя), моли́ Ми́лостиваго Бо́га, да прегреше́ний оставле́ние пода́ст душа́м на́шим.

Яко звезду́ пресве́тлую Це́рковь всегда́ стяжа́ тя, апо́столе (имя), чуде́с твои́х многоподава́нием просвеща́ема. Те́мже зове́м Христу́: спаси́ чту́щих ве́рою па́мять Твоего́ апо́стола, Многоми́лостиве.

Велича́ем тя, апо́столе Христо́в (имя), и чтим боле́зни и труды́ твоя́, и́миже труди́лся еси́ во благове́стии Христове.

Апостолам

Тропарь, глас 3-й

Апо́столи святи́и, моли́те Ми́лостиваго Бо́га, да прегреше́ний оставле́ние пода́ст душа́м на́шим.

Ло́зие яви́стеся Христо́ва виногра́да, му́дрии, гро́здие принося́ще в доброде́телех, вино́ нам спасе́ния источа́юще, его́же прие́млем, весе́лия исполня́ющеся, пра́зднуем честну́ю ва́шу па́мять, в ню́же моли́те дарова́тися нам вели́цей ми́лости и отпуще́нию грехо́в, Госпо́дни апо́столи.

Святителю

Тропарь, глас 4-й

Пра́вило ве́ры и о́браз кро́тости, воздержа́ния учи́теля яви́ тя ста́ду твоему́, я́же веще́й и́стина: сего́ ра́ди стяжа́л еси́ смире́нием высо́кая, нището́ю бога́тая, о́тче (имя), моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Боже́ственный гром, труба́ духо́вная, ве́ры насади́телю и отсека́телю ересе́й, Тро́ицы уго́дниче, вели́кий святи́телю (имя), со Ангелы предстоя́ при́сно, моли́ непреста́нно о всех нас.

Велича́ем тя, святи́телю о́тче (имя), и чтим святу́ю па́мять твою́: ты бо мо́лиши за нас Христа́ Бо́га на́шего.

Святителям

Тропарь, глас 4-й

Бо́же оте́ц на́ших, творя́й при́сно с на́ми по Твое́й кро́тости, не отста́ви ми́лость Твою́ от нас, но моли́твами их в ми́ре упра́ви живо́т наш.

Видео (кликните для воспроизведения).

Яко доброде́телей учи́телие и иера́рхов украше́ние, Це́рковь пою́щи вас сла́вит: моли́твами ва́шими пода́йте чту́щым вас любо́вию доброде́телей исправле́ние и собла́знов избавле́ние, я́ко непобеди́мии.

Мученику

Тропарь, глас 4-й

Му́ченик Твой, Го́споди, (имя) во страда́нии свое́м вене́ц прия́т нетле́нный от Тебе́, Бо́га на́шего: име́яй бо кре́пость Твою́, мучи́телей низложи́, сокруши́ и де́монов немощны́я де́рзости, того́ моли́твами спаси́ ду́ши на́ша.

Звезда́ све́тлая яви́лся еси́, непреле́стная ми́рови, Со́лнце Христа́ возвеща́ющи, заря́ми твои́ми, страстоте́рпче (имя), и пре́лесть погаси́л еси́ всю: нам же подае́ши свет, моля́ся непреста́нно о всех нас.

Читайте так же:  Какие молитвы читают перед смертью

Велича́ем тя, страстоте́рпче святы́й (имя), и чтим честна́я страда́ния твоя́, я́же за Христа́ претерпе́л еси́.

Мученице

Тропарь, глас 4-й

Агница Твоя́, Иису́се, (имя) зове́т ве́лиим гла́сом: Тебе́, Женише́ мой, люблю, и Тебе́ и́щущи, страда́льчествую, и сраспина́юся, и спогреба́юся Креще́нию Твоему́, и стражду́ Тебе́ ра́ди, я́ко да ца́рствую в Тебе́, и умира́ю за Тя, да и живу́ с Тобо́ю, но я́ко же́ртву непоро́чную приими́ мя, с любо́вию поже́ршуюся Тебе́. Тоя́ моли́твами, я́ко Ми́лостив, спаси́ ду́ши на́ша.

Храм твой всечестны́й, я́ко цельбу́ душе́вную обре́тше, вси ве́рнии, велегла́сно вопие́м ти, де́во му́ченице (имя), великоимени́тая: Христа́ Бо́га моли́ непреста́нно о всех нас.

Велича́ем тя, страстоте́рпице Христо́ва (имя), и чтим честно́е страда́ние твое́, е́же за Христа́ претерпе́ла еси́.

Мученикам

Тропарь, глас 4-й

Му́ченицы Твои́, Го́споди, во страда́ниих свои́х венцы́ прия́ша нетле́нныя от Тебе́, Бо́га на́шего: иму́ще бо кре́пость Твою́, мучи́телей низложи́ша, сокруши́ша и де́монов немощны́я де́рзости, тех моли́твам и спаси́ ду́ши на́ша.

Свети́льницы све́тлии я́вльшеся, боже́ственнии му́ченицы, тварь всю све́тлостию чуде́с озаря́ете, неду́ги разреша́юще и глубо́кую тьму всегда́ отгоня́юще, Христу́ Бо́гу моля́щеся непреста́нно о всех нас.

Священномученику

Тропарь, глас 4-й

И нра́вом прича́стник, и престо́лом наме́стник апо́столом быв, дея́ние обре́л еси́ богодухнове́нне, в виде́ния восхо́д; сего́ ра́ди сло́во и́стины исправля́я, и ве́ры ра́ди пострада́л еси́ да́же до кро́ве, священному́чениче (имя), моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Во святи́телех благоче́стно пожи́в, и муче́ния путь проше́д, и́дольския угаси́л еси́ же́ртвы, и побо́рник быв твоему́ ста́ду, богому́дре. Тем же тя почита́юще, та́йно вопие́м ти: от бед изба́ви ны при́сно твои́ми мольба́ми, о́тче наш (имя).

Велича́ем тя, священному́чениче (имя), и чтим святу́ю па́мять твою́: ты бо мо́лиши за нас Христа́ Бо́га на́шего.

Священномученикам

Тропарь, глас 4-й

Бо́же оте́ц на́ших, творя́й при́сно с на́ми по Твое́й кро́тости, не отста́ви ми́лость Твою́ от нас, но моли́твами их в ми́ре упра́ви живо́т наш.

Яко свети́льники незаходи́мыя разу́мнаго Со́лнца, соше́дшеся днесь восхва́лим пе́сньми: возсия́ли бо есте́ су́щим во тьме неразу́мия, всех созыва́юще к высоте́ благоче́стия, священному́ченицы, тем вопие́м вам: ра́дуйтеся, по́стников всех основа́ние.

Преподобному

Тропарь, глас 8-й

В тебе́, о́тче, изве́стно спасе́ся, е́же по о́бразу: прии́м бо крест, после́довал еси́ Христу́, и де́я учи́л еси́ презира́ти у́бо плоть, прехо́дит бо, прилежа́ти же о души́, ве́щи безсме́ртней, те́мже и со Ангелы сра́дуется, преподо́бне (имя), дух твой.

Чистото́ю душе́вною боже́ственно вооружи́вся, и непреста́нныя моли́твы, я́ко копие́, вручи́в кре́пко, пробо́л еси́ бесо́вская ополче́ния, (имя), о́тче наш, моли́ непреста́нно о всех нас.

Ублажа́ем тя, преподо́бне о́тче (имя), и чтим святу́ю па́мять твою́, наста́вниче мона́хов и собесе́дниче Ангелов.

Преподобной жене

Тропарь, глас 8-й

В тебе́, ма́ти, изве́стно спасе́ся, е́же по о́бразу: прии́мши бо крест, после́довала еси́ Христу́, и де́ющи учи́ла еси́ презира́ти у́бо пло́ть, прехо́дит бо, прилежа́ти же о души́, ве́щи безсме́ртней, те́мже и со Ангелы сра́дуется, преподо́бная (имя), дух твой.

За любо́вь Госпо́дню, преподо́бная, поко́я жела́ние возненави́дела еси́, поще́нием дух твой просвети́вши: кре́пко бо зве́ри победи́ла еси́, но моли́твами твои́ми проти́вных шата́ние разори́.

Ублажа́ем тя, преподо́бная ма́ти (имя), и чтим святу́ю па́мять твою́: ты бо мо́лиши за нас Христа́ Бо́га на́шего.

Преподобным

Тропарь, глас 4-й

Бо́же оте́ц на́ших, творя́й при́сно с на́ми по Твое́й кро́тости, не отста́ви ми́лость Твою́ от нас, но моли́твами их в ми́ре упра́ви живо́т наш.

Волне́ний мно́жество невла́жно проходя́ще, безпло́тныя враги́ струя́ми слез ва́ших кре́пко погрузи́ли есте́, богому́дрии и преподо́бнии, и чуде́с дар прии́мше, моли́те непреста́нно о всех нас.

Безсребреникам

Тропарь, глас 8-й

Святи́и безсре́бреницы и чудотво́рцы, посети́те не́мощи на́ша: ту́не прия́сте, ту́не дади́те нам.

Благода́ть прии́мше исцеле́ний, простира́ете здра́вие су́щим в ну́ждах, вра́чеве, чудотво́рцы пресла́внии; но ва́шим посеще́нием ра́тников де́рзости низложи́те, мир исцеля́юще чудесы́.

Христа ради юродивому

Тропарь, глас 1-й

Глас апо́стола Твоего́ Па́вла услы́шав, глаго́лющ: мы юро́ди Христа́ ра́ди, раб Твой, Христе́ Бо́же, (имя), юро́д бысть на земли́ Тебе́ ра́ди; те́мже па́мять его́ почита́юще, Тебе́ мо́лим: Го́споди, спаси́ ду́ши на́ша.

Вы́шния красоты́ жела́я, ни́жния сла́сти теле́сныя то́щно оста́вил еси́, нестяжа́нием су́етнаго ми́ра, ангельское житие́ проходя́, сконча́вся, (имя) блаже́нне; с ни́миже Христа́ Бо́га моли́ непреста́нно о всех нас.

Ублажа́ем тя, святы́й пра́ведный (имя), и чтим святу́ю па́мять твою́: ты бо мо́лиши за нас Христа́ Бо́га на́шего.

Правило веры и образ кротости молитва

П ра́вило ве́ры и о́браз кро́тости,/ сло́вом и житие́м, па́стве твое́й, о́тче смиренному́дре Митрофа́не, был еси́./ Те́мже и во све́тлостех святы́х,/ со́лнца светле́йше возсия́л еси́,/ венце́м нетле́ния и сла́вы украша́емь,/ моли́ Христа́ Бо́га,// стране́ на́шей и гра́ду твоему́ в ми́ре спасти́ся.

В оздержа́нием те́ло ду́ху порабо́тив,/ ду́шу же равноа́нгельну сотвори́в,/ святи́тельскою оде́ялся еси́ оде́ждою, я́ко вене́ц свяще́нства,/ и ны́не, всех Влады́це предстоя́,// моли́, всеблаже́нне Митрофа́не, умири́ти и спасти́ ду́ши на́ша.

О святи́телю о́тче Митрофа́не! Приими́ сие́ ма́лое моле́ние от нас, гре́шных раб Бо́жиих (имена), к тебе́ прибега́ющих, и те́плым твои́м предста́тельством умоли́ Го́спода и Бо́га на́шего, Иису́са Христа́, я́ко да пода́ст нам согреше́ний на́ших проще́ние и изба́вит нас от бед, печа́лей, ско́рби и боле́зней душе́вных и теле́сных, обдержа́щих нас; да пода́ст вся на по́льзу настоя́щаго жития́ на́шего потре́бная; да да́рует нам сконча́ти житие́ сие́ привре́менное в покая́нии и да сподо́бит нас, гре́шных и недосто́йных, Небе́снаго Ца́рствия Своего́, во е́же со все́ми святы́ми сла́вити Его́ безконе́чное милосе́рдие, со Безнача́льным Его́ Отце́м и Святы́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Читайте так же:  Молитву о благополучном принятии души умершего всевышним

Новости

    29 Октябрь 2019

Обновление на сайте

В раздел МОЛИТВОСЛОВ добавлен

08 10 Чин Вечерни для домашнего (келейного) чтения.

Обновления на сайте

В раздел МОЛИТВОСЛОВ добавлено:

08 05 Час первый для домашнего (келейного) чтения.

08 06 Час третий для домашнего (келейного) чтения.

08 07 Час шестой для домашнего (келейного) чтения.

08 08 Час девятый для домашнего (келейного) чтения.

08 09 Чин Изобразительных (Обедницы) для домашнего (келейного) чтения.

Объявления

    08 Июль 2014

Внимание!

Уважаемые пользователи, скачать богослужебные книги Вы можете на сайте ДЬЯЧОК , который является приложением к сайту Псаломщик.

ПОИСК ПО САЙТУ

Чтобы быстро найти нужную вам информацию, воспользуйтесь Поиском по сайту Псаломщик находящимся на главной странице.

Правило веры и образ кротости молитва

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.

Сегодня Церковь наша торжественно прославляет память святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца. Святитель Николай жил в конце III ─ начале IV века. Нас отделяет от него почти 1700 лет, и в течение всех этих веков его память бережно сохраняется в Церкви, потому что он прожил удивительную жизнь, стяжав огромную силу духа, и горячей верой своей приблизился к Богу настолько, что Бог сообщил ему особую силу ─ силу совершать чудеса.

Память Церкви — ее предание. Мы, изучая историю, знаем о каких-то исторических событиях, но вспоминаем о них редко, а очень часто и забываем то, чему были научены в школе или в вузе. Это мертвая память — она не живет, она не приводит в действие душевные силы, она не влияет постоянно на разум человека. Но память, хранимая в Церкви, предание Церкви ─ это живая память; она поддерживается и оплодотворяется искренней молитвой, которую человек возносит к тем, о ком он помнит, ─ святым Божиим угодникам.

Наша память о святителе Николае настолько живая, что мы обращаемся к нему подчас каждый день, просим его помочь в нашей жизни. И мы получаем от него ответ — наши молитвы сбываются. Он являет нам свое присутствие в нашей жизни, в том числе через свои чудотворные и мироточивые мощи, сохраняющиеся в городе Бари, которые обильно покрываются благоуханным миром. Это миро собирается каждый год, и паломники, посещающие Бари, имеют возможность помазать себя этим миром.

Чем же так прославился святитель Николай? Что лежало в основе его чудной жизни? Тропарь святителю мы все хорошо знаем: в этом тропаре мы называем его «правилом веры и образом кротости». Лучше сказать невозможно — весь смысл жизни святителя был в том, что он явил себя правилом веры и был образом кротости.

Кротость ─ это христианская добродетель, которая с трудом понимается современным человеком. Ведь мировоззрение человека во многом формируется окружающей средой — теми стандартами мысли, теми идеалами, теми стереотипами, которые присутствуют в общественном сознании. Но в современном общественном сознании менее всего присутствует такое понятие, как кротость, и практическое мировоззрение, формируемое повседневной жизнью, у нас как бы исключает это понятие. Сегодня многие считают, что в основе успеха — а успех является целью жизни многих людей — лежит непременно борьба. Мир устрояется по законам соревновательности, конкуренции. Если бы в этой соревновательности каждый стремился бы проявить себя с лучшей стороны, не обижая другого, то это было бы оправданно, объяснимо и, может быть, даже полезно. Но чаще всего соревновательность, в которую мы вступаем, сопровождается конфликтами, стремлением ослабить другого человека, победить его и на фоне его поражения обеспечить свою собственную победу. Какая уж тут кротость, ведь кротость есть не что иное, как проявление внутреннего смирения человека. Внешне это выражается в том, что человек не раздражителен, не гневлив, не злобен.

Можно себя удерживать от раздражения, можно сдерживать чувство гнева, контролируя свои действия и эмоции волевыми установками, — но это не будет кротостью. Кротость проистекает из внутреннего состояния духа, ведь кротость есть внешнее проявление человеческого смирения. Это, если хотите, особая философия жизни — правильная философия, правильная картина бытия, когда человек вписывает себя в эту картину наилучшим способом. Это особое отношение к Богу, к окружающим людям и к самому себе. В смирении человек как бы уступает свое центральное место — Богу; в смирении человек обнаруживает свои лучшие качества; в смирении человек устанавливает особые отношения с другими людьми, так что эти отношения никоим образом не разрушают другой личности, не наносят ей ущерба.

В конце концов, человеческое смирение ─ это огромная сила, когда человек достигает поставленных перед собой целей, не обижая других людей, не нанося им ущерба и урона. Построение таких отношений дает сердцу радость и мир, покой и тишину. Совесть чиста: никого не обидел, ни на кого не наступил, никого не обманул. И как же сладка такая победа человека, какими замечательными кажутся достижения, когда они осуществляются без всякого ущерба для других. Действительно, нужно иметь огромную силу, чтоб так жизнь прожить. Но если в основе наших поступков есть мировоззрение, то в основе кротости также лежит определенное мировоззрение — христианский взгляд на жизнь, и он формируется христианской верой. Вот почему мы говорим, что святитель Николай есть «образ кротости», потому что он был «правилом веры». Если жизнь свою основать на вере, то тогда внутреннее смирение и кротость станут естественным проявлением этой веры.

Читайте так же:  Какие молитвы нужно читать в годовщину смерти

Мы только что прослушали Евангелие от Луки, в котором содержится повествование Нагорной проповеди. Какие ясные заповеди дает нам Господь! Если жить по этим заповедям, если сохранять правильную веру, не подвергать ее искажениям, не вносить в нее комментарии и поправки, проистекающие от человеческого мудрствования; если не вносить в нее ошибок, проистекающих от человеческой греховности, а сохранять ее в чистоте — тогда и будем мы иметь прочную мировоззренческую основу для построения счастливой, мирной, спокойной жизни, в которой человеческой успех не означает непременного конфликта с окружающими.

Святитель Николай жил этой верой. Но получилось так, что эта чистая и святая вера, имеющая источником Божественное откровение, то есть Самого Бога, с глубокой древности подвергалась попыткам ее изменить, разрушить или привнести в нее греховное человеческое измерение. Вся история Церкви ─ это история борьбы за чистоту веры, и святитель Николай был активным борцом за сохранение веры православной. Он был участником I Вселенского Собора и боролся с пресвитером Арием — еретиком, который человеческое философское мудрование пытался внести в христианскую православную веру, разрушив саму основу этой веры. Арий учил о том, что Христос ─ не Сын Божий, что Он не единосущный Отцу, что Он не Бог, а лишь некое высшее творение. Но если Христос ─ творение, то разве могло бы Его смертью и Его Воскресением осуществиться спасение?

Ересь Ария была направлена на то, чтобы разрушить саму основу христианской веры. И святитель и чудотворец Николай, будучи правилом этой веры, вместе со своими собратьями по епископату в 325 году в Никее ─ в малоазийском городе, куда съехались епископы со всего мира на I Вселенский Собор, — защитил православную веру и тем самым явил пример, как нужно беречь сокровище веры для того, чтобы оно могло быть положено в основу нашей жизни, для того, чтобы вера стала нормой нашей жизни.

Но чтобы жизнь формировалась на основе веры, эта вера должна быть чистой, незамутненной, непомраченной человеческим мудрованием. И сложность заключается в том, что человек воспринимает веру разумом, а разум наш формируется, опять-таки, под влиянием окружающей среды. И каждое последующее поколение людей, воспринимая веру — ту самую, единственную, святую, чистую — одновременно воспринимает эту веру через призму своих взглядов и убеждений. И в этом нет ничего дурного, так устроен человек: люди XXI века не могут мыслить так, как мыслили люди III или IV века. Но, воспринимая современным разумом, сквозь призму современных знаний свою веру, мы не должны эту веру разрушать, привнося в нее свое греховное человеческое мудрование.

Всему этому учит нас святитель и чудотворец Николай, учит сонм других святых угодников. Для нас все это звучит сегодня очень актуально, потому что в наше время, время суетное, многие люди неспособны в чистой вере — в этом дивном источнике Божественной мудрости — видеть основание для своей жизни, норму своего бытия. И потому такая огромная ответственность лежит на Церкви, в том числе на ее служителях, чтобы помогать каждому последующему поколению людей воспринимать норму веры, образ веры и полагать эту веру в основу своей жизни.

В обители, где мы совершаем сегодня богослужение, молимся с вами, находится духовная семинария. И потому у меня особые слова к семинаристам — к тем, кто завтра станет на путь служения Церкви. Я призываю вас всегда оставаться верными тому источнику Божественной мудрости, которая открывается нам в нашей православной вере. И одновременно я призываю вас быть способными доносить до сознания современных людей смысл этой веры в ясных, понятных и убедительных словах — с тем, чтобы вера не воспринималась лишь как некое наследие прошлого, как часть национальной традиции и фольклора, потому что вера есть, в первую очередь, мировоззренческое основание нашего бытия. И если современники наши сумеют проникнуться всем тем, что несет в себе Божественное слово, и положить это в основу своей жизни, то эта жизнь действительно станет прекрасной. И человеческий успех, и развитие, и все то, что несет нам современная цивилизация, в свете этой веры может быть преображено, может действительно послужить полноте человеческой жизни. Мы молимся сегодня святителю и чудотворцу Николаю, чтобы он вразумил нас и помог нам на незыблемом камне правила веры строить жизнь, исполненную кротости, духовной силы, смирения. Аминь.

Видео (кликните для воспроизведения).

Проповедь Святейшего Патриарха Кирилла за Божественной литургией в день памяти святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских в Иверском соборе бывшего Николо-Перервинского монастыря. 2009 год.

Правило веры и образ кротости молитва
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here