Молитва о выздоровлении друга

Полное описание: Молитва о выздоровлении друга - для наших любимых читателей.

Молитва об исцелении больного

О , Премилосе́рдый Бо́же, О́тче, Сы́не и Святы́й Ду́ше, в Неразде́льней Тро́ице покланя́емый и сла́вимый, при́зри благоутро́бно на раба́ Твоего́ (и́мя), боле́знию одержи́маго; отпусти́ ему́ вся́ согреше́ния его́; пода́й ему́ исцеле́ние от боле́зни; возврати́ ему́ здра́вие и си́лы теле́сные; пода́й ему́ долгоде́нственное и благоде́нственное житие́, ми́рныя Твои́ и преми́рныя бла́га, что́бы о́н вме́сте с на́ми приноси́л благода́рныя мольбы́ Тебе́, Всеще́дрому Бо́гу и Созда́телю на́шему.

П ресвята́я Богоро́дица, всеси́льным заступле́нием Твои́м помоги́ мне умоли́ть Сы́на Твоего́, Бо́га моего́, об исцеле́нии раба́ Бо́жия (и́мя).

В се святы́е и а́нгелы Госпо́дни, моли́те Бо́га о больно́м рабе́ Его́ (и́мя).
А ми́нь.

Молитвы о болящих

Тропарь, глас 4 1

Ско́pый в заступле́нии Еди́н сый, Хpисте́,/ ско́pое свы́ше покажи́ посеще́ние стра́ждущим раба́м Твои́м (стра́ждущему рабу́ Твоему́, стра́ждущей рабе́ Твое́й),/ и изба́ви от неду́г и го́pьких боле́зней;/ и воздви́гни во е́же пе́ти Тя и сла́вити непpеста́нно,// моли́твами Богоpо́дицы, Еди́не Человеколю́бче.

Кондак, глас 2

На одре́ боле́зни лежа́щих (лежа́щаго) и сме́ртною ра́ною уя́звленных (уя́звленнаго),/ я́коже иногда́ воздви́гл еси́, Спа́се, Петро́ву те́щу,/ и рассла́бленнаго, на одре́ носи́маго,/ си́це и ны́не, Милосе́рде, стра́ждущих (стра́ждущаго) посети́ и исцели́:/ Ты бо Еди́н еси́ неду́ги и боле́зни ро́да на́шего понесы́й,// и вся моги́й, я́ко Многоми́лостив.

Молитва Пресвятой Троице

О, Премилосе́рдый Бо́же, О́тче, Сы́не и Святы́й Ду́ше, в Неразде́льней Тро́ице покланя́емый и сла́вимый, при́зри благоутро́бно на раба́ Твоего́ (и́мя), боле́знию одержи́маго; отпусти́ ему́ вся́ согреше́ния его́; пода́й ему́ исцеле́ние от боле́зни; возврати́ ему́ здра́вие и си́лы теле́сные; пода́й ему́ долгоде́нственное и благоде́нственное житие́, ми́рныя Твои́ и преми́рныя бла́га, что́бы о́н вме́сте с на́ми приноси́л благода́рныя мольбы́ Тебе́, Всеще́дрому Бо́гу и Созда́телю на́шему.

Молитва 1-я ко Господу 2

Влады́ко, Вседержи́телю, Святы́й Царю́, наказу́яй и не умерщвля́яй, утвержда́яй низпа́дающия и возводя́й низве́рженныя, теле́сныя челове́ков ско́рби исправля́яй, мо́лимся Тебе́, Бо́же наш, раба́ Твоего́ (и́мя) немощству́юща посети́ ми́лостию Твое́ю, прости́ ему́ вся́кое согреше́ние во́льное и нево́льное. Ей, Го́споди, враче́бную Твою́ си́лу с Небесе́ низпосли́, прикосни́ся телеси́, угаси́ огне́вицу, укроти́ стра́сть и вся́кую не́мощь тая́щуюся, бу́ди врач раба́ Твоего́ (и́мя), воздви́гни его́ от одра́ боле́зненнаго и от ло́жа озлобле́ния це́ла и всесоверше́нна, да́руй его́ Це́ркви Твое́й благоугожда́юща и творя́ща во́лю Твою́. Твое́ бо есть, е́же ми́ловати и спаса́ти ны, Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 2-я ко Господу

Влады́ка Вседержи́телю, Врачу́ ду́ш и теле́с на́ших, смиря́яй и вознося́й, наказу́яй и па́ки исцеля́яй! Раба́ Твоего́ (и́мя) немощству́юща посети́ и исцели́ его́, возста́вив от одра́ и не́мощи. Запрети́ ду́ху не́мощи, оста́ви от него́ вся́ку я́зву, вся́ку боле́знь, и е́же е́сть в не́м согреше́ние или́ беззако́ние, осла́би, оста́ви, прости́ Твоего́ ра́ди человеколю́бия. Е́й, Го́споди, пощади́ созда́ние Твое́ во Христе́ Иису́се, Го́споде на́шем, с Ни́м же благослове́н еси́, и со Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

В честь иконы Божией Матери «Целительница»

Приими́, о, Всеблагослове́нная и Всемо́щная Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице Де́во, сия́ моли́твы, со слеза́ми Тебе́ ны́не приноси́мыя от на́с, недосто́йных ра́б Твои́х, ко Твоему́ цельбоно́сному о́бразу пе́ние возсыла́ющих со умиле́нием, я́ко Тебе́ Само́й зде́ су́щей и вне́млющей моле́нию на́шему. По коему́ждо бо проше́нию исполне́ние твори́ши, ско́рби облегча́еши, немощны́м здра́вие да́руеши, разсла́бленныя и неду́жныя исцеля́еши, от бе́сных бе́сы прогоня́еши, оби́димыя от оби́д избавля́еши, прокаже́нныя очища́еши и ма́лыя де́ти ми́луеши; еще́ же, Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице, и от у́з и темни́ц свобожда́еши и вся́кия многоразли́чныя стра́сти врачу́еши: вся́ бо су́ть возмо́жна хода́тайством Твои́м к Сы́ну Твоему́, Христу́ Бо́гу на́шему. О, Всепе́тая Ма́ти, Пресвята́я Богоро́дице! Не преста́й моли́тися о на́с недосто́йных раба́х Твои́х, сла́вящих Тя́ и почита́ющих Тя́, и поклоня́ющихся со умиле́нием Пречи́стому о́бразу Твоему́, и наде́жду иму́щих невозвра́тну и ве́ру несумне́нну к Тебе́, Присноде́ве Пресла́вней и Непоро́чней, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

В честь иконы Божией Матери «Всецарица» («Пантанасса») 3

Молитва 1-я

О, Всеблага́я, досточу́дная Богоро́дице Пантана́сса, Всецари́це! Несмь досто́ин, да вни́деши под кров мой, но я́ко ми́лостиваго Бо́га любоблагоутро́бная Ма́ти, рцы сло́во, да исцели́тся душа́ моя́ и укрепи́тся немощству́ющее те́ло мое́. И́маши бо держа́ву непобеди́мую, и не изнемо́жет у Тебе́ всяк глаго́л, о Всецари́це! Ты за мя упроси́, Ты за мя умоли́, да просла́вляю пресла́вное и́мя Твое́ всегда́, ны́не и в безконе́чныя ве́ки. Ами́нь.

Перевод: О, Всеблагая, изумления достойная, чудная Богородица, Пантанасса, Всецарица! Не достоин я, чтобы Ты вошла под кров мой! Но как милостивого Бога любящая милосердие Матерь, изреки слово, да исцелится душа моя и да укрепится немощное тело мое. Ибо Ты имеешь мощь непобедимую и не останется у Тебя бессильным никакое слово, о Всецарица! Ты за меня упроси, Ты за меня умоли, дабы я прославлял преславное имя Твое всегда, ныне и в бесконечные века. Аминь.

Молитва 2-я

О, Пречи́стая Богома́ти, Всецари́це! Услы́ши многоболе́зненное воздыха́ние на́ше пред чудотво́рною ико́ною Твое́ю, из уде́ла Афо́нскаго в Росси́ю пренесе́нною, при́зри на чад Твои́х, неисце́льными неду́ги стра́ждущих, ко свято́му о́бразу Твоему́ с ве́рою припа́дающих! Я́коже пти́ца крило́ма покрыва́ет птенцы́ своя́, та́ко и Ты ны́не, при́сно жи́ва су́щи, покры́й нас многоцеле́бным Твои́м омофо́ром. Та́мо, иде́же наде́жда исчеза́ет, несумне́нною Наде́ждою бу́ди. Та́мо, иде́же лю́тыя ско́рби превозмога́ют, терпе́нием и осла́бою яви́ся. Та́мо, иде́же мрак отчая́ния в ду́ши всели́ся, да возсия́ет неизрече́нный свет Божества́! Малоду́шныя уте́ши, немощны́я укрепи́, ожесточе́нным сердца́м умягче́ние и просвеще́ние да́руй. Исцели́ боля́щия люди́ Твоя́, о Всеми́лостивая Цари́це! Ум и ру́ки врачу́ющих нас благослови́, да послу́жат ору́дием Всемо́щнаго Врача́ Христа́ Спа́са на́шего. Я́ко живе́й Ти, су́щей с на́ми, мо́лимся пред ико́ною Твое́ю, о Влады́чице! Простри́ ру́це Твои́, испо́лненныя исцеле́ния и врачбы́, ра́досте скорбя́щих, в печа́лех утеше́ние, да чудотво́рную по́мощь ско́ро получи́вше, прославля́ем Живонача́льную и Неразде́льную Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Читайте так же:  Какие молитвы следует читать перед исповедью и причастием

Перевод: О, Пречистая Богоматерь, Всецарица! Услышь многоскорбное воздыхание наше пред чудотворною иконою Твоею, из удела Афонского в Россию принесенною, воззри на чад Твоих, неисцелимыми недугами страдающих, ко святому образу Твоему с верою припадающих! Как птица крылами покрывает птенцов своих, так ныне и Ты, вечно живая, покрой нас многоцелебным Твоим омофором. Там, где надежда исчезает, будь Надеждой, чуждою сомнений. Там, где лютые скорби превознемогают, Терпением и Облегчением для нас явись. Там, где мрак отчаяния в души вселился, да воссияет неизреченный свет Божества! Малодушных утешь, немощных укрепи, ожесточенным сердцам умягчение и просвещение даруй. Исцели болящих людей Твоих, о Всемилостивая Царица! Ум и руки врачующих нас благослови, да послужат они орудием Всемогущего Врача Христа, Спасителя нашего. Тебе как живой, находящейся здесь, с нами, молимся пред иконою Твоею, о Владычица! Простри руки Твои, исполненные исцелений и врачеваний, Радость скорбящих, в печалях Утешение, дабы мы, чудотворную помощь скоро получив, прославляли Живоначальную Нераздельную Троицу, Отца, Сына, и Святого Духа во веки веков. Аминь.

Св. Архангелу Рафаилу

О, святы́й Арха́нгеле Рафаи́ле! Всеусе́рдно мо́лим тя́, бу́ди на́м путеводи́тель в жи́зни на́шей, сохрани́ от все́х ви́димых и неви́димых вра́г, исцели́ душе́вныя и теле́сныя боле́зни на́ша, упра́ви жи́знь на́шу к покая́нию во гресе́х и ко творе́нию до́брых де́л. О, святы́й вели́кий Рафаи́ле Арха́нгеле! Услы́ши на́с, гре́шных рабо́в Бо́жиих (имена́), моля́щихся тебе́, и сподо́би в зде́шней и в бу́дущей жи́зни благодари́ти и сла́вити о́бщаго Созда́теля на́шего в безконе́чныя ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва святым врачам

О, вели́ции Христо́вы уго́дницы и чудотво́рцы Пантелеи́моне, Косма́ и Дамиа́не, Ки́ре и Иоа́нне, Ермола́е, Диоми́де, Фо́тие и Аники́то! Услы́шите на́с, моля́щихся ва́м (имена́). Вы́ ве́сте на́ша ско́рби и неду́ги, слы́шите воздыха́ния мно́жества к ва́м притека́ющих. Сего́ ра́ди к ва́м, я́ко ско́рым помо́щником и те́плым моли́твенником на́шим зове́м: не оставля́йте на́с ва́шим у Бо́га хода́тайством. Мы́ при́сно заблужда́ем от пути́ спасе́ния, руководи́те на́с, ми́лостивии наста́вницы. Мы́ не́мощны есмы́ в ве́ре, утверди́те на́с, Правове́рия учи́тели. Мы́ зело́ убо́зи сотвори́хомся до́брых де́л, обогати́те на́с, милосе́рдия сокро́вища. Мы́ при́сно наве́туеми есмы́ от вра́г ви́димых и неви́димых и озлобля́еми, помози́те на́м, безпомо́щных засту́пницы. Гне́в пра́ведный, дви́жимый на ны́ за беззако́ния на́ша, отврати́те от на́с ва́шим хода́тайством у престо́ла Судии́ Бо́га, Ему́же вы́ предстоите́ на Небеси́, свя́ти и пра́ведницы. Услы́шите на́с, вели́ции Христо́вы уго́дницы, ва́с с ве́рою призыва́ющих, и испроси́те моли́твами ва́шими у Отца́ Небе́снаго все́м на́м проще́ние грехо́в на́ших и от бе́д избавле́ние. Вы́ бо помо́щницы, засту́пницы и моли́твенницы, и о ва́с сла́ву возсыла́ем Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва (от зубной боли)
священномученику Антипе, епископу Пергама Асийского 4

О, пресла́вный священному́чениче Анти́по и ско́рый помо́щниче христиа́ном в боле́знех! Ве́рую от всея́ души́ и помышле́ния, я́ко даде́ся тебе́ от Го́спода дар боля́щия исцеля́ти, неду́гующия врачева́ти и разсла́бленныя укрепля́ти. Сего́ ра́ди к тебе́, я́ко благода́тному врачу́ боле́зней, аз, не́мощный, прибега́ю и, твой досточти́мый о́браз с благогове́нием лобыза́я, молю́ся: твои́м предста́тельством у Царя́ Небе́снаго испроси́ мне, боля́щему, исцеле́ние от удруча́ющия мя зубны́я боле́зни, а́ще бо и недосто́ин есмь тебе́, бла́гостнейшаго отца́ и при́снаго засту́пника моего́, но ты, быв подража́тель человеколю́бия Бо́жия, сотвори́ мя досто́йна твоего́ заступле́ния чрез мое́ обраще́ние от злых дел к благо́му житию́, уврачу́й оби́льно дарова́нною тебе́ благода́тию я́звы и стру́пы души́ и те́ла моего́, да́руй ми здра́вие и спасе́ние и во всем благо́е поспеше́ние, да, та́ко ти́хое и безмо́лвное житие́ пожи́в во вся́ком благоче́стии и чистоте́, сподо́блюся со все́ми святы́ми сла́вити всесвято́е и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Православные иконы и молитвы

Информационный сайт про иконы, молитвы, православные традиции.

Сильные молитвы о здравии болящего (православные) Пантелеймону Целителю, Матронушке, Богородице

«Спаси, Господи!». Спасибо, что посетили наш сайт, перед тем как начать изучать информацию, просим подписаться на наше православное сообщество в Инстаграм Господи, Спаси и Сохрани † — https://www.instagram.com/spasi.gospodi/ . В сообществе больше 49 000 подписчиков.

Нас, единомышленников, много и мы быстро растем, выкладываем молитвы, высказывание святых, молитвенные просьбы, своевременно выкладывам полезную информацию о праздниках и православных событиях. Подписывайтесь. Ангела Хранителя Вам!

Многие люди читают молитвы о здравии больных близких, родных, детей, ради исцеления определенных недугов. Молитвы можно слушать в божьем храме, читать дома или же проговаривать самим. Подобные молитвы могут применяться для исцеления после операций, например, или же как прошение о сильном здоровье младенцев, внуков, сыновей, родителей в дальнейшем. Ниже рассмотрим молитвы, которые помогут позаботиться о здоровье родственников и близких, а также предостеречь от болезней.

Молитва Пантелеймону Целителю о здравии

Многие молитвы о здравии направлены к целителю Пантелеймону, поскольку он считается одним из самых сильный чудотворцев и врачевателей. Однажды на улице он увидел мертвого ребенка, которого укусила ехидна. Недолго думая целитель начал молиться Богу, чтобы ребенок ожил, а ехидна забрала недуг себе. Так и случилось, с тех пор, многие люди обращались к нему за помощью, а он стал последователем Христа.

Одна из молитв, которую вы можете использовать, является молитва Пателеймону Целителю.

О, великий угодниче Христов, страстотерпче и врачу многомилостивый Пантелеймоне! Умилосердись надо мной, грешным рабом Божиим (имя), услыши стенание и вопль мой, умилостиви Небеснаго, Верховнаго Врача душ и телес наших, Христа Бога нашего, да дарует ми исцеление от жестокаго гнетущаго мя недуга. Приими недостойное моление грешнейшаго паче всех человек. Посети мя благодатным посещением. Не возгнушайся греховных язв моих, помажи их елеем милости твоей и исцели мя; да здрав сущи душею и телом, остаток дней моих, при помощи благодати Божией, возмогу провести в покаянии и угождении Богу, и сподоблюся восприятии благий конец живота моего. Ей, угодниче Божий! Умоли Христа Бога, да дарует ми предстательством твоим здравие тела и спасение души моей. Аминь.

Эту сильную молитву можно применять, как к больным младенцам, так и к взрослым сынам, дочерям, к любимым мужьям/женам, родителям и другим близким родственникам.

Читайте так же:  Православный молитвы на все случаи жизни

Есть еще одна молитва Пантелеймону о здравии болящего:

Святый великомучениче и целителю Пантелеимоне, Бога милостиваго подражателю! Призри благосердием и услыши нас, грешных, пред святою твоей иконою усердне молящихся. Испроси нам у Господа Бога, Емуже со Ангелы предстоиши на небеси, оставление грехов и прегрешений наших: исцели болезни душевныя же и телесныя рабов Божиих, ныне поминаемых, зде предстоящих и всех христиан православных, к твоему заступлению притекающих: cе бо мы, по грехом нашим люте одержимы есмы многими недуги и не имамы помощи и утешения: к тебе же прибегаем, яко дадеся ти благодать молитися за ны и целити всяк недуг и всяку болезнь; даруй убо всем нам святыми молитвами твоими здравие и благомощие души и тела, преспеяние веры и благочестия и вся к житию временному и ко спасению потребная, яко да, сподобившися тобою великих и богатых милостей, прославим тя и Подателя всех благ, дивнаго во святых, Бога нашего, Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь.

Молитва Матронушке о здравии

Матрона Московская является святой слепой Русской церкви. Согласно истории, у же в возрасте восьми лет, девочка могла
исцелять тяжело больных людей, и она постоянно молилась богу. Так же она предсказывала будущее. Матрона постоянно принимала людей и исцеляла их в дневное время, а ночью молилась. Она была образцом веры для всех монахинь.

Одной из самых сильных молитв за здравие больного человека является молитва матроне. Ей молятся родители за детей, мамы за целые семьи, любой человек может скрестить пальцы в мольбе за самых ближних: сестер, братьев, племянников, друзей и даже помолится в защите от врагов. Матронушка всем поможет, особенно, если поставить перед ее иконой свечку; очень важно побывать перед ее иконой и помолиться в ее присутствии.

Молитва Московской Матроне о здравии:

О блаженная мати Матроно, душею на небеси пред Престолом Божиим предстоящи, телом же на земли почивающи, и данною ти свыше благодатию различныя чудеса источающи. Призри ныне милостивным твоим оком на ны, грешныя, в скорбех, болезнех и греховных искушениих дни своя иждивающия, утеши ны, отчаянныя, исцели недуги наши лютыя, от Бога нам по грехом нашим попущаемыя, избави нас от многих бед и обстояний, умоли Господа нашего Иисуса Христа простити нам вся наша согрешения, беззакония и грехопадения, имиже мы от юности нашея даже до настоящаго дне и часа согрешихом, да твоими молитвами получивше благодать и велию милость, прославим в Троице Единаго Бога, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва Матроне о здравии ребенка:

Это сильная молитва о здравии о детях, особенно если вы духовно настроились и очистились.

Даше необходима помощь

Даше, которая в свои 5 лет не разговаривает, не умеет жевать, ходить, сидеть без поддержки, врачи вынуждены отменить все возможные курсы, оставив только лечебную физкультуру.

В 3 месяца Даша попала в реанимацию, тогда у неё диагностировали синдром Штурге-Вебера. Проявляется он в виде пятна на лице, которое называют «поцелуем ангела». За романтичным названием скрываются двигательные и зрительные нарушения, умственная отсталость, дефицит внимания.
Девочка 12 часов в день проводит в коляске, но обычная коляска не обеспечивает должной поддержки, поэтому семья хотела бы приобрести специальную кресло-коляску Кимба Нео за 199 990 руб.

Если вы хотите, чтобы девочке с такой непростой судьбой было комфортнее жить, вы можете:

Оформить перевод на карту Сбербанка 5336 6900 8575 8219 Юлия С. (сотрудник фонда)
-Воспользоваться сервисами Сбербанка:
— в приложении для Android написать в поиске «БФ ПОМОЩЬ» или ИНН 7810718515
— в iOS зайти на сайт Сбербанка через браузер
Перевод с пометкой «Даша»

Блаженная Старица Матрона, в скорбный час обращаюсь к тебе. Прости мне все греховные слабости и отринь все бесовские гадости. Помоги моему чаду побыстрей исцелиться и верой в Бога напиться. Не наказывай ребенка болью, хворью и телесными недугами. Не терзай его душу страданием. Уповаю на помощь твою и опять о здоровье молю. Да будет воля твоя. Аминь.

Молитва сорокоуст о здравии

Сорокоусты – это молитвы, которые совершаются в церкви на протяжении сорока дней. Все это время из просфоры изымаются частицы, так же вы подаете листик с именами людей, за которых необходимо помолится. Сорокоусты можно заказывать в любое время кроме поста. Можно так же заказывать просто молитву об упокоении или о здравии, где также подается листик с именами необходимых людей.

Молитва Богородице о детях о здравии

Богородица – матерь божья, Иисуса Христа. Она считается святой, поскольку смогла родить сына в непорочном зачатии, к тому же она так же помогала людям и родила великого святого человека. Многие люди часто ей молятся как о здравии, так и благополучии.

О Пресвятая Владычице Дево Богородице, спаси и сохрани под кровом Твоим моих чад (имена), всех отроков, отроковиц и младенцев, крещеных и безымянных и во чреве матери носимых. Укрой их ризою Твоего материнства, соблюди их в страхе Божием и в послушании родителям, умоли Господа моего и Сына Твоего, да дарует им полезное ко спасению их. Вручаю их Материнскому смотрению Твоему, яко Ты еси Божественный Покров рабам Твоим.

Матерь Божия, введи меня во образ Твоего небеснаго материнства. Уврачуй душевные и телесные раны чад моих (имена), моими грехами нанесенные. Вручаю дитя мое всецело Господу моему Иисусу Христу и Твоему, Пречистая, небесному покровительству. Аминь

Молитва о здравии Господу

О Премилосердый Боже, Отче, Сыне и Святый Душе, в нераздельней Троице поклоняемый и славимый, призри благоутробно на раба Твоего (имя), болезнию одержимаго; отпусти ему вся согрешения его; подай ему исцеление от болезни; возврати ему здравие и силы телесныя; подай ему долгоденственное и благоденственное житие, мирные Твоя и премирные блага, чтобы он вместе с нами приносил благодарные мольбы Тебе, Всещедрому Богу и Создателю моему.

Пресвятая Богородица, всесильным заступлением Твоим помоги мне умолить Сына Твоего, Бога моего, об исцелении раба Божия (имя).

Читайте так же:  Молитва Преп силуану Афонскому

Все святые и ангелы Господни, молите Бога о больном рабе Его (имя).

Молитву о здравии болеющего ребенка можно совершать любому святому, поэтому выбор за вами. Самое главное ваша вера.

А так же смотрите видео, как правильно ставить свечку за здравие!

Православные иконы и молитвы

Информационный сайт про иконы, молитвы, православные традиции.

Сильная молитва о здравии родителей

«Спаси, Господи!». Спасибо, что посетили наш сайт, перед тем как начать изучать информацию, просим подписаться на наше православное сообщество в Инстаграм Господи, Спаси и Сохрани † — https://www.instagram.com/spasi.gospodi/ . В сообществе больше 49 000 подписчиков.

Нас, единомышленников, много и мы быстро растем, выкладываем молитвы, высказывание святых, молитвенные просьбы, своевременно выкладывам полезную информацию о праздниках и православных событиях. Подписывайтесь. Ангела Хранителя Вам!

Каждый из нас появился на этот свет благодаря двум людям – нашим родителям. Некоторые из них, по воле судьбы, расходятся со временем. Есть и такие, которые оставляют своих детей, но есть и хорошие полноценные семьи. Как говорят, родителей не выбирают! Не нам их судить. Бывают разные ситуации в жизни, которые могут сподвигнуть их на тот или иной поступок. Наша самая главная задача, как любящих детей – это почитать и уважать их, а также отдать им наш священный долг.

Часто мы не можем найти общего языка с ними, особенно в переходной период. Но со временем. Мы понимаем, насколько они были правы. Мы все чаще и чаще нуждаемся в их мудрых советах. Хорошо, когда нам еще будет к кому за ними обратится. Именно поэтому мы должны постоянно:
 • читать молитву о здравии родителей,
 • помогать им по хозяйству,
 • оказывать материальную и моральную помощь,
 • поддерживать в трудную минуту.

Молитва о здоровье родителей

в сегодняшнем мире многие люди очень заняты своими проблемами: это и быт, и работа, и их собственные семьи. Но даже в такие моменты необходимо помнить о том, что хотя бы пару минут можно выделить на обычный телефонный звонок родителям.

Если у Вас не получается заехать к ним, а у Вас уже есть взрослые дети, то можно попросить их проведать бабушку и дедушку. Старайтесь находить время на родителей, ведь тем самым Вы показываете пример своим детям и они также буду вести себя с Вами.

Но как сделать так, чтобы помогать родителям еще больше? В христианстве есть большое количество молитв на разные случаи. Но для нашего случая нам наиболее подходит сильная молитва о здравии родителей. Православные читают молитвы за здравие близких людей и даже за врагов, а вот за здравие родных – это святая обязанность каждого.

Молитва о живых родителях и о здравии

Чтение этой молитвы детьми, являет себе некие слова благодарности детей Господу за все те слова, которые произносили наши матери и отцы во время, когда нам было плохо. Желательно произносить такие молитвы не только в те моменты, когда родителям нехорошо, но и в моменты радости. Ведь мы хотим, чтобы Господь постоянно находился над ними.

Перед тем, как начинать чтение молитвы желательно посетить храм и поставить 3 свечи у следующих образов:

Даше необходима помощь
Видео (кликните для воспроизведения).

Даше, которая в свои 5 лет не разговаривает, не умеет жевать, ходить, сидеть без поддержки, врачи вынуждены отменить все возможные курсы, оставив только лечебную физкультуру.

В 3 месяца Даша попала в реанимацию, тогда у неё диагностировали синдром Штурге-Вебера. Проявляется он в виде пятна на лице, которое называют «поцелуем ангела». За романтичным названием скрываются двигательные и зрительные нарушения, умственная отсталость, дефицит внимания.
Девочка 12 часов в день проводит в коляске, но обычная коляска не обеспечивает должной поддержки, поэтому семья хотела бы приобрести специальную кресло-коляску Кимба Нео за 199 990 руб.

Если вы хотите, чтобы девочке с такой непростой судьбой было комфортнее жить, вы можете:

Оформить перевод на карту Сбербанка 5336 6900 8575 8219 Юлия С. (сотрудник фонда)
-Воспользоваться сервисами Сбербанка:
— в приложении для Android написать в поиске «БФ ПОМОЩЬ» или ИНН 7810718515
— в iOS зайти на сайт Сбербанка через браузер
Перевод с пометкой «Даша»

 • Господа Бога,
 • Матроны Московской,
 • Николая Чудотворца.

Можно также в свечной лавке купить и три этих иконки, а также 12 свечей. Не будет лишним набрать и святой воды. Придя домой, уединитесь, зажгите свечи и поблагодарите Господа. Затем приступайте к чтению молитвенных слов.

Молитва Господу Богу о здравии родителей:

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий. Обращаюсь к тебе за здравие родителей. Смилуйся и помоги им справиться с болезнями тяжкими, да с хворями саднящими. Придай им сил для моления праведного и продли годы жизни на грешной Земле. Да будет воля твоя. Аминь.

Молитва Николаю Чудотворцу о здравии родителей:

Чудотворец Николай, с мольбой обращаюсь к тебе. Защити моих родителей от потери здравия, от немощи и поругания. Помоги им добраться до православия верного и отринь все смуты от падения бренного. Заступись пред Господом Богом за них, и избавь от хвори родителей моих. Да будет воля твоя. Аминь.

Молитва Матроне Московской о здравии родителей:

Блаженная Старица, Матрона Московская. Ты исцеляешь немощных и прославляешь верующих. Исцели родителей моих от телесных недугов, избавь от недругов и хворых потугов. Защити их от людей злобных, да от болезней греховных. О здравии молю, тебя благодарю. Да будет так. Аминь.

Вот такие молитвы о здравии родителей есть. Читать их можно не только в моменты горя, а даже просто по велению сердца. Ваша молитва – это еще одно доброе дело в продолжение жизни Ваших родителей.

Сильная молитва Святой Матроне Московской о здоровье родных и близких

Матрона Московская – блаженная старица, которая жила в ХХ веке. Настоящее ее имя – Матрона Димириевна Никонова. Днем почитания ее памяти считается 2 мая, именно в этот день святая мирно отошла ко Господу.

И после смерти она помогает всем страждущим: способствует в поиске работы, оберегает от злых людей, сохраняет семьи, возвращает угасшую любовь, помогает женщинам забеременеть, а молитва Матроне Московской о здоровье близких поистине творит чудеса.

Читайте так же:  Какие молитвы должен знать каждый

Старица убеждала людей, что тело – это некий домик, данный Богом, и его периодически нужно ремонтировать, с молитвой, не отказываясь от врачебных назначений.

Молитва блаженной Матроне о здоровье родных

О блаженная мати Матроно, душею на Небеси пред престолом Божиим предстоящи, телом же на земли почивающи, и данною ти свыше благодатию различныя чудеса источающи. Призри ныне милостивным твоим оком на ны, грешныя, в скорбех, болезнех и греховных искушениих дни своя иждивающия, утеши ны, отчаянныя, исцели недуги наша лютыя, от Бога нам по грехом нашим попущаемыя, избави нас от многих бед и обстояний, умоли Господа нашего Иисуса Христа простити нам вся наша согрешения, беззакония и грехопадения, имиже мы от юности нашея даже до настоящаго дне и часа согрешихом, да твоими молитвами получивше благодать и велию милость, прославим в Троице Единаго Бога, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь

Чудо рождения и жизни

Матронушка родилась в 1881 году в небогатой семье. От рождения девочка была слепа, у нее даже не было глазниц (они были затянуты кожей). Мать хотела оставить новорожденную в приюте, но после сна, который она посчитала за вещий, в котором ей причудилась огромная белокрылая птица с закрытыми глазницами, севшая на грудь, богобоязненная мать оставила свое греховное намерение.

С самого детства девочка была набожной, проводила много времени в храме. На ее груди красовалась выпуклость – нерукотворный нательный крест. Будучи подростком, Матрона получила дар целительства и начала врачевать обратившихся к ней людей молитвами ко Всевышнему. В качестве благодарности люди оставляли продукты и подарки. Тем самым девочка стала главной кормилицей в семье, существенно поправив ее бедное положение.

Читайте о святой:

Однажды к Матроне обратились родственники человека, у которого были парализованы ноги. Недолго думая, Матрона приказала, чтоб завтра он сам приполз к ней. Несчастный ползком преодолел путь в 4 километра, но обратно возвращался домой на своих ногах.

Святитель Иоанн Кронштадский во всеуслышание перед прихожанами назвал Матрону своей сменой. Тем самым он предрек ей особое служение перед Всевышним во времена гонений на Церковь.

С приходом революции ее родные братья стали коммунистами. Ни их, ни Матрону, которая не переставала лечить людей и молитвенно помогать им, не устраивало подобное соседство в одном доме. Женщине пришлось покинуть отчий дом, она скиталась по подвалам и чужим квартирам столицы, скрываясь от полиции и грозящего ей ареста, помогали ей две преданные помощницы.

Святая старица, у которой к тому времени отнялись ноги, принимала больных, исцеляла, врачевала душевную и телесную боль, укрепляла в вере, помогала воцерковиться и творила чудеса до самой кончины 2 мая 1952 года. Свою смерть она предсказала за 3 дня, но умирать она очень боялась, потому что обладала великим Страхом Божиим. 8 марта 2004 года святая Матрона была возведена в лик святых Русской православной церкви.

Ее мощи покоятся на территории Покровского монастыря. Ежедневно огромное количество паломников стекается к раке с ее мощами, люди испрошают ее предстательства в житейских нуждах.

Как призвать помощь блаженной старицы

Другие молитвы ко святой Матроне:

Святая блаженная Матрона Московская была глубоко верующим православным человеком. Ее пребывание на земле заключалось в постоянном изучении Священного Писания, сострадании и помощи людям.

И по смерти каждый просящий ощущает ее заступничество и ходатайство перед Господом, к которому старица имеет великое дерзновение.

Православные иконы и молитвы

Информационный сайт про иконы, молитвы, православные традиции.

Молитва о выздоровлении ребенка

«Спаси, Господи!». Спасибо, что посетили наш сайт, перед тем как начать изучать информацию, просим подписаться на наше православное сообщество в Инстаграм Господи, Спаси и Сохрани † — https://www.instagram.com/spasi.gospodi/ . В сообществе больше 49 000 подписчиков.

Нас, единомышленников, много и мы быстро растем, выкладываем молитвы, высказывание святых, молитвенные просьбы, своевременно выкладывам полезную информацию о праздниках и православных событиях. Подписывайтесь. Ангела Хранителя Вам!

В то время, когда ребенок начинает болеть не редко случается так что испуганные родители, попросту начинают теряться и в особенности плохо в этот момент приходится матери, поскольку существует некая связь между детьми и их родителями, делая тех особенно чувствительными при ухудшении здоровья малыша. И в нашей жизни не все зависит от людей, поэтому в трудные минуты поможет молитва о выздоровлении ребенка.

Что дает молитва о выздоровлении ребенка сильная (помогающая)

Молитвенное обращение представляет собой разговор с Господом и будь то своими словами или же согласно священного текста, суть остается та же – мы взываем к Всевышнему за получение благословения, а также за помощью в исцеление и дальнейшего хорошего здоровья для своих детей.

Также имеется и огромное количество свидетельств того как молитва при болезни ребенка, о здравии произнесенная матерью способна оказывать поистине чудотворное действие, поэтому не стоит игнорировать такое мощное дарование (в особенности в тех случаях, когда внешнее вмешательство работает не на полную силу, а тревога очень сильна).

Сама молитва оказывает следующее действие:

 • Помогает избавить болящие части тела ребенка от неприятных ощущений;
 • При продолжительной и высокой температуре понижает температуру и облегчает общее состояние ребенка;
 • Придает чаду сил для борьбы с недугом;
 • Помимо того, что молитвенное обращение может спасти чадо, оно также способно помочь матери успокоиться, собраться с силами и вселить веру в скорейшее выздоровление дитя. Ведь самое последнее что нужно крохе это волнение его родителей, а когда мама доверяется миру, настраивает себя на помощь Небесных сил и успокаивается, ребенок начинает расслабляться и идет на поправку.

Естественно выздоровление дитя далеко не всегда зависит только от нашего желание, однако если мама прикладывает все свои усилия, то и шанс на избавление от недуга значительно возрастет.

Кому молиться о здравии дитя

Существует множество молитв о выздоровлении и здоровье детей, которые могут быть обращены к образам различных Святым, а именно:

 • Матроне Московской;
 • Деве Марии;
 • Николаю Чудотворцу;
 • Луке Крымскому.

Еще с древности считается, что Блаженная Матрона являет собой защитницу семейного благополучия и покровительницу домашнего очага. Со всего мира к мощам Святой съезжаются православные паломники чтобы попросить об излечении родных и близких им людей. А молитва Матроне о исцеления ребенка станет хорошим спутником для каждой любящей матери в самые сложные времена.

Читайте так же:  Молитва для искоренения гордыни

Текст молитвы такой:

«О, блаженная Старица Матрона. С мольбою обращаюсь к тебе и с надеждой на выздоровление ребенка. Попроси у Господа Бога нашего Иисуса Христа о здравии любимого чада. Не прогневайся на меня за греховные деяния и не откажи мне в праведной помощи. Избавь ребенка от немощи, скорби, плача и стенания. Отринь хворь телесную и смуту душевную. Надели мое чадо крепким здравием и прогони от него напасти бесовские. Прости мне все прегрешения материнские и заступись за меня пред Господом Богом. Да будет так. Аминь».

Такое молитвенное обращение является достаточно сильным и поэтому после его произнесения малышу рекомендуется дать какой-нибудь напиток, заранее добавив в него священной воды.

Даше необходима помощь

Даше, которая в свои 5 лет не разговаривает, не умеет жевать, ходить, сидеть без поддержки, врачи вынуждены отменить все возможные курсы, оставив только лечебную физкультуру.

В 3 месяца Даша попала в реанимацию, тогда у неё диагностировали синдром Штурге-Вебера. Проявляется он в виде пятна на лице, которое называют «поцелуем ангела». За романтичным названием скрываются двигательные и зрительные нарушения, умственная отсталость, дефицит внимания.
Девочка 12 часов в день проводит в коляске, но обычная коляска не обеспечивает должной поддержки, поэтому семья хотела бы приобрести специальную кресло-коляску Кимба Нео за 199 990 руб.

Если вы хотите, чтобы девочке с такой непростой судьбой было комфортнее жить, вы можете:

Оформить перевод на карту Сбербанка 5336 6900 8575 8219 Юлия С. (сотрудник фонда)
-Воспользоваться сервисами Сбербанка:
— в приложении для Android написать в поиске «БФ ПОМОЩЬ» или ИНН 7810718515
— в iOS зайти на сайт Сбербанка через браузер
Перевод с пометкой «Даша»

Царица Небесная Дева Мария это первая в христианском мире матерь и если в дом пришла беда и с собой принесла недуг любимого чада, то к ней можно обратиться за помощью в выздоровлении и обретения крепкого здоровья дитя. Молебень Богородице во здравие малыша обязательно окажет свое действие в излечении больного, заставит организм противиться заболеванию, а также придаст силы ребенку.

«О Пресвятая Владычице Дево Богородице, спаси и сохрани под кровом Твоим моих чад (имена), всех отроков, отроковиц и младенцев, крещеных и безымянных и во чреве матери носимых. Укрой их ризою Твоего материнства, соблюди их в страхе Божием и в послушании родителям, умоли Господа моего и Сына Твоего, да дарует им полезное ко спасению их. Вручаю их Материнскому смотрению Твоему, яко Ты еси Божественный Покров рабам Твоим.

Матерь Божия, введи меня во образ Твоего небесного материнства. Уврачуй душевные и телесные раны чад моих (имена), моими грехами нанесенные. Вручаю дитя мое всецело Господу моему Иисусу Христу и Твоему, Пречистая, небесному покровительству. Аминь».

С незапамятных времен верующие люди при появлении различных проблем со здоровьем обращались за помощью к Святому Николаю, так как еще при жизни он был широко известен как целитель, наделенный всеобъемлющей верой. Молитвенное прошение к Старцу и по сей день помогает избавить дитя от дискомфорта, который причиняет ему телесная болезнь.

«О, Святой Николай Чудотворец. Припадаю к твоим ногам и прошу о выздоровлении больного ребенка. Ниспошли с небес чудо и помоги ему справиться с тяжким недугом. Заступись пред Господом Богом за мои прегрешения и попроси у него великодушного и милосердного прощения. Да будет так. Аминь».

Такое прошение разрешено произносить не только в стенах церкви, но также и дома, однако если чадо имеет тяжкое заболевание, то тогда лучше всего отвести его в храм или же пригласить священнослужителя в дом.

Святой был Лука наделен Божией силой врачевания, даром прозорливости и чудотворения. А обращаясь к Старцу в молитвенном прошении можно исцелить от разных хворей не только взрослых, но и детей.

Сильная молитва Святому Луке о лечении ребенка:

«О всеблаженный исповедниче, святителю отче наш Луко, великий угодниче Христов. Со умилением приклоньше колена сердец наших, и припадая к раце честных и многоцелебных мощей твоих, якоже чада отца молим тя всеусердно: услыши нас грешных и принеси молитву нашу к милостивому и человеколюбивому Богу. Емуже ты ныне в радости святых и с лики ангел предстоиши. Веруем бо, яко ты любиши ны тою же любовию еюже вся ближния возлюбил еси, пребывая на земли.

Испроси у Христи Бога нашего да утвердит чад Своих в духе правыя веры и благочестия: пастырям да даст святую ревность и попечение о спасении вверенных им людей: право верующия соблюдати, слабые и немощныя в вере укрепляти, неведующия наставляти, противныя обличати. Всем нам подай дар коемуждо благопотребен, и вся яже к жизни временней и к вечному спасению полезная.

Градов наших утверждение, земли плодоносие, от глада и пагубы избавление. Скорбящим утешение, недугующим исцеление, заблудшим на путь истины возвращение, родителем благословение, чадом в страсе Господнем воспитание и научение, сирым и убогим помощь и заступление.

Подаждь нам всем твое архипастырское благословение, да таковое молитвенное ходатайство имущи, избавимся от козней лукавого и избегнем всякия вражды и нестроений, ересей и расколов.

Настави нас на путь ведущий в селения праведных и моли о нас всесильнаго Бога, в вечней жизни сподобимся с тобою непрестанно славити Единосущую и Нераздельную Троицу, Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.»

Стоит отметить, что священнослужители рекомендует молитвенное обращение выучить наизусть дабы не отвлекаться во время его произношения, но также не менее важно сконцентрироваться на чтении молебени и представить на образе своего улыбающегося, счастливого и здорового дитя.

Пусть хранит Вас Господь!

Смотрите видео молитву Матроне Московской о исцелении и защите:

Видео (кликните для воспроизведения).

Молитва о выздоровлении друга
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here