Молитва перед едой на армянском языке

Полное описание: Молитва перед едой на армянском языке - для наших любимых читателей.

Молитва «Отче наш» на армянском языке

Видео (кликните для воспроизведения).

Здесь представлена одна из самых сильных православных молитв «Отче наш» на армянском языке. К ней прилагаются транскрипции с ударениями.

На армянском языке
Русская транскрипция

Екесце аркаютюн ко.

Егици камк ко
ворпес еркинес ев еркри.

Зеац мер анапазор
тур мез айсор.

Ев тох мез зпартис мер
ворпес ев мек тохумк
мероц партапанац.

Ев ми танир змез и порцутюн.

Айл пркеа мез и чаре.

Зи кое аркаютюн
ев зорутюн ев парк
авитянес.

Латинская транскрипция

Yekestse arkayootyoon qo.

Yeghitsi kamq qo
vorpes yerkines yev yerkree.

Z’hats mer hanapazord
toor mez aysor.

Yev togh mez zpartis mer,
vorpes yev meck tohumk
merots partapanats.

Yev mi tanir zmez i pordzutyoon.

Ayl prkeea mez i chare.

Zee qo e arckayutyoon
yev zorutyoon yev parck
havetyanes .

Вероучение ААЦ

Вероучение Армянской Апостольской Святой Церкви

Во время Святой Литургии всеми непременно читается «Символ Веры» ( «Հանգանակ Հաւատոյ», «Հավատամք» ). «Символ Веры» Армянской Апостольской Церкви называется также «Никейским Символом», поскольку редактировался на первом Вселенском Соборе в городе Никее в 325 г., где участвовали 318 глав и видных представителей разных конфессий. Армянскую Апостольскую Церковь на этом Соборе представлял Святой Аристакес, сын Святого Григория Просветителя.

В «Символе Веры» Церковь объявляет основные христианские догмы о Боге, Сыне Божьем- Христе и о Святом Духе, то есть о Святой Троице. Армянская Церковь, будучи привержена традициям, сохранила неизменным Никейский «Символ Веры».

«Символ Веры» на древнеармянском языке:

« Հաւատամք ի մի Աստուած, ի Հայրն Ամենակալ՝ յարարիչն երկնի եւ երկրի, երեւելեաց եւ աներեւութից։

Եւ ի մի Տէր Յիսուս Քրիստոս Որդին Աստուծոյ՝ ծնեալն յԱստուծոյ Հօրէ, Միածին՝ այսինքն յէութենէ Հօր։ Աստուած յԱստուծոյ, Լոյս ի Լուսոյ, Աստուած ճշմարիտ յԱստուծոյ ճշմարտէ, ծնունդ եւ ոչ արարած։ Նոյն ինքն ի բնութենէ Հօր, որով ամենայն ինչ եղեւ յերկինս եւ ի վերայ երկրի, երեւելիք եւ աներեւոյթք։ Որ յաղագս մեր մարդկան եւ վասն մերոյ փրկութեան իջեալ ի յերկնից՝ մարմնացաւ, մարդացաւ, ծնաւ կատարելապէս ի Մարիամայ սրբոյ կուսէն Հոգւովն Սրբով։ Որով էառ զմարմին, զհոգի եւ զմիտ եւ զամենայն որ ինչ է ի մարդ, ճշմարտապէս եւ ոչ կարծեօք։ Չարչարեալ, խաչեալ, թաղեալ, յերրորդ աւուր յարուցեալ, ելեալ ի յերկինս նովին մարմնովն, նստաւ ընդ աջմէ Հօր։ Գալոց է նովին մարմնովն եւ փառօք Հօր ի դատել զկենդանիս եւ զմեռեալս, որոյ թագաւորութեանն ոչ գոյ վախճան։

Հաւատամք եւ ի Սուրբ Հոգին՝ յանեղն եւ ի կատարեալն, որ խօսեցաւ յօրէնս եւ ի մարգարէս եւ յաւետարանս։ Որ էջն ի Հորդանան, քարոզեաց յառաքեալսն, եւ բնակեցաւ ի սուրբսն։

Հաւատամք եւ ի մի միայն ընդհանրական եւ յառաքելական Սուրբ եկեղեցի, ի մի մկրտութիւն, յապաշխարութիւն, ի քաւութիւն եւ ի թողութիւն մեղաց։ Ի յարութիւնն մեռելոց, ի դատաստանն յաւիտենից հոգւոց եւ մարմնոց, յարքայութիւնն երկնից եւ ի կեանսն յաւիտենականս։

Իսկ որք ասեն, էր երբեմն՝ յորժամ ոչ էր Որդի, կամ էր երբեմն՝ յորժամ ոչ էր Սուրբ Հոգի, կամ թէ յոչէից եղեն, կամ յայլմէ էութենէ ասեն լինել զՈրդին Աստուծոյ եւ կամ զՍուրբ Հոգին, եւ թէ փոփոխելիք են կամ այլայլելիք, զայնպիսիսն նզովէ կաթողիկէ եւ առաքելական սուրբ եկեղեցի »:

Перевод на русский язык:

«Веруем в единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, всего видимого и невидимого.

И в единого Господа Иисуса Христа, Сына Божьего, рожденного от Бога Отца единородно, именно от естества Отца. В Бога от Бога, в Свет от Света, в Бога истинного от Бога истинного, рожденного, а не сотворенного, Единосущного Отцу, Коим сотворено все на небесах и на земле, видимое и невидимое. Ради нас людей и ради спасения нашего сшедшего с небес, воплотившегося, вочеловечившегося, родившегося совершенно от Марии Святой Девы Духом Святым, принявшего от нее же плоть, душу, разум и все, что есть в человеке, — истинно, а не сомненно. Страдавшего, распятого, погребенного, на третий день воскресшего, вознесшегося на небеса в том же теле, воссевшего одесную Отца. Грядущего в том же теле и во славе Отца судить живых и мертвых; Его же Царству нет конца.

Веруем и в Духа Святого, несотворенного и совершенного, глаголившего в Законе, Пророках и Евангелиях. Сшедшего на Иордан, проповедовавшего Посланного и обитавшего во Святых.

Веруем и в единую Соборную Апостольскую Святую Церковь. В едино крещение, покаяние, очищение и отпущение грехов. В Воскресение мертвых, в Суд вечный душ и тел, Царствие небесное и в Жизнь вечную.

Тех же, кто говорит, что было прежде время, когда не было Сына, либо же было время, когда не было Святого Духа, либо же из ничего созданы или из другой сущности Сын Божий или Святой Дух, либо же изменяемы и претворяемы, таковых предает анафеме Соборная и Апостольская святая Церковь».

Армянская Святая Церковь твердо следует учению Святых Отцов и Святого Кирилла Александрийского о том, что «едина природа воплощенного Слова Бога». То есть в единой природе Христа два естества – одновременно совершенный Бог и совершенный человек. То есть все существенные свойства Божественного и человеческого сохранились в соединении — Божественное не растворилось в человеческом, а человеческое не исчезло в Божественном. Божественное и человеческое соединены в Иисусе Христе в единую природу неизменяемым, несмешанным и нераздельным образом. У Христа единая богочеловеческая природа, единая ипостась, единое лицо, единая воля, единое действие.

В письме армянского католикоса святого Нерсеса Шнорали византийскому императору Мануилу Комнину в 1166 году, названному «Изложение веры Армянской Церкви», Нерсес Шнорали очень подробно объясняет ему вероучение Армянской Церкви. Он в частности пишет: «Таким образом: смешалось с плотью бесплотное Слово и соединило с Собою человеческое естество, обоготворяя оное этим самым смешением и соединением, но не испытав превращения или изменения в соединении, подобно как не смешиваются в человеке душа с телом, — хотя понятно, что образ каким Творец может состоять в соприкосновении с сотворением, выше всякого сравнения. Но в соединении нашего естества с Божьим непостижимо остались неизменны и Принявший и принятое, не в образе только, как воздух и вода в сосуде, — ибо сии стихии, упраздняя сосуд, обращаются в пустоту, — но на самом естестве соединяясь выше всякого понятия неразделенным и несмешанным соединением. »

«. Потому и исповедуем мы Иисуса Христа Богочеловеком; не для того, чтобы мы хотели разделять Его, говорим так; никак нет; Он есть един и тот же страдавший, по Божескому естеству неизменяемый и не подверженный страданию, но пострадавший и вкусивший смерть по телу».

«Посему заблуждаются те, которые полагают, что иной есть страдавший и иной не претерпевший страдания».

«С ним (Святым Афанасием) совокупно и мы исповедуем Божество Его не разделившимся от тела и души человеческой и после смерти. »

«Мы признаем Иисуса Христа Богом и человеком, — по человечеству единосущным нам, а по Божеству единосущным Отцу и Святому Духу; исповедуем Его единым Богом и нераздельным, по естеству Божескому небесным, чистым, не подверженным страданию и бессмертным, а по естеству человеческому земным, сложным, подверженным страданиям и смертным. Но не отличаем в Нем иного и иного, как хотел Несторий, который назвал тело храмом Слова. »

Армянская Апостольская Церковь предает анафеме Нестория и Евтихия с их заблуждениями и твердо следует учению учению Святых отцов и первых трех Вселенских Соборов. Предположение о том, что Армянская Апостольская Церковь исповедует монофизитизм является в корне ошибочным и ничем не обоснованным.

В Армянской Апостольской Церкви семь таинств: Крещение, Миропомазание, Покаяние, Причастие, Венчание, Рукоположение и Помазание больных.

Крещение детей совершается через троекратное погружение в купель (в воду) с произнесением священником слов: «крестится раб Божий во имя Отца и Сына и Духа Святого». На шею крещеного надевается шнурок, свитый из красного шелка и белого хлопка, в воспоминание о крови и воде истекших из ребра распятого Спасителя.

Миропомазание совершается в одно время с крещением после погружения младенца в купель. Священник берет святое миро и делает им кресты на следующих частях тела: на лбу, глазах, ушах, ноздрях, губах, руках, пальцах, между лопатками и ногах, и во время помазания произносит: «сия печать во имя Иисуса Христа». Вслед за крещением и миропомазанием ребенок немедленно допускается к причащению.

Покаяние (исповедь) – таинство, при котором кающийся в грехах своих, при видимом изъявлении прощения от Господа через священнослужителя, по исполнении возложенной эпитимии, невидимо разрешается от грехов Самим Иисусом Христом, даровавшим апостолам власть отпускать грехи.

Причастие – таинство, при котором верующий под видом хлеба и вина причащается истинного Тела и истинной Крови Господа Иисуса Христа для оставления грехов и для вечной жизни. Таинство Причастия совершается в Армянской Церкви с использованием пресного хлеба и не разбавленного водою вина. Святая Литургия Армянской Церкви совершается по уставу, составленному святым Василием Великим и Иоанном Златоустом.

Венчание- таинство, при котором мужчина и женщина по благословению священника объединяются с целью создания семьи, в образе духовного союза Христа с церковью. Святым Духом укрепляется их единство во все дни их совместной жизни, чтобы родили детей и воспиатли их в христианском духе.

Рукоположение (посвящение в духовный сан) производится посредством наложения рук и возложения на шею знаков, свойственных сану. Помазание миром происходит при посвящении в пресвитеры, , в епископа и католикоса.

Вот, что говорит о рукоположении католикос святой Ован Мандакуни (478-490 гг.): «Священник- ангел Вседержителя Бога. Непочтение священника – грех перед Богом, который рукоположением наделил его властью совершать таинства Церкви. Хотя они (священники) и не достойны совершать великие таинства, однако ради спасения людей Бог не препятствует передаче благодати Святого Духа, ибо если Он устами ослицы и посредством чародейства Валаама говорил слова спасения человечеству, насколько же великими будут Его дела посредством хоть и недостойного священника во имя жизни и нашего ради спасения. Если же ты со Святостью причастишься Святого таинства, греховность священника не повредит тебе. Также, если некто во грехе или нечистым приобщится Святого таинства, то Святость священника помочь не сможет. А, если сочтешь, что рукой порочного священника дары Святого Духа не нисходят в Литургии и Бог не действует через такового, то помни, что нарушаешь обряд Церкви и порочишь христианскую сущность. Если бы исполнение таинства зависело от Святости священника, то не нашлось бы ни одного человека на земле, достойного совершать спасительные таинства».

Таинство помазания больных совершается без употребления елея, ограничиваясь чтением установленных на то псалмов, Евангелия, молитвы и возложением руки священнослужителя.

При совершении обрядов Армянская Церковь, соблюдая священные предания, руководствуется практикой древней единой (до разделения) Христовой Церкви, преданиями святого Григория Просветителя и постановлениями последовавших затем Армянских поместных соборов.

Крестное знамение у армян совершается следующим образом: складываются большой, указательный и средний пальцы правой руки. Два других пальца – безымянный и мизинец- прикладывают к ладони. Правую руку со сложенными пальцами (три пальца вместе, и два- на ладони) кладут сначала на лоб, произнося: «во имя Отца», затем несколько ниже груди и произносят: «и Сына», далее на левую и правую сторону груди с произнесением: «и Духа Святого», и затем кладут руку на грудь со словами «Аминь». Три сложенных вместе пальца (большой, указательный и средний) символизируют Святую Троицу. Безымянный палец и мизинец символизируют две природы Христа – Божественную и Человеческую.

Молитвы перед и после вкушения пищи

Старец Николай Гурьянов перед вкушением пищи, как обычно, прочитал над ней долгую молитву. Рядом была компания несмиренно настроенных молодых людей. Они это заметили и решили немного подшутить над батюшкой. Подсаживаются и один из них говорит: – Батюшка, а у Вас там в деревенской забытой глухомани все так перед едой молятся? На что батюшка, не задумываясь, ответил: – Да нет, милый человек, не все. Свиньи, собаки, да лошади прямо так едят.

Перед каждым приёмом пищи

В двунадесятые праздники и Пасху молитвы перед едой заменяют чтением (пением) праздничного тропаря. Тропари можно найти в молитвослове или календаре.

Отче наш. Молитва Господня

Óтче на́ш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хле́б на́ш насу́щный да́ждь на́м дне́сь; и оста́ви на́м до́лги на́ша, я́коже и мы́ оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ на́с во искуше́ние, но изба́ви на́с от лука́ваго.

Перевод: Отче наш, сущий на небесах! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день; И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого.

Или можно читать эту молитву

О́ чи все́х на Тя́, Го́споди, упова́ют, и Ты́ дае́ши и́м пи́щу во благовре́мении, отверза́еши Ты́ ще́друю ру́ку Твою́ и исполня́еши вся́кое живо́тно благоволе́ния (строки из Пс. 144 ). 1

Перевод: Очи всех уповают на Тебя, Господи, и Ты даешь им пищу их в свое время; открываешь руку Твою и насыщаешь все живущее по благоволению.

На благословение пищи и пития мирянам

Читается сразу после одной из молитв, расположенных выше

Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же на́ш, благослови́ на́м пи́щу и питие́ моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере и все́х святы́х Твои́х, я́ко благослове́н во ве́ки веко́в. Ами́нь. (И перекрестить пищу и питие)

Перевод: Господи, Иисусе Христе, Боже наш, благослови нам пищу и питие по молитвам Пречистой Твоей Матери и всех святых Твоих, ибо Ты благословен во веки веков. Аминь.

Молитва после еды 1

Благодари́м Тя́, Христе́ Бо́же на́ш, я́ко насы́тил еси́ на́с земны́х Твои́х бла́г; не лиши́ на́с и Небе́снаго Твоего́ Ца́рствия, но я́ко посреде́ ученико́в Твои́х прише́л еси́, Спа́се, ми́р дая́й и́м, прииди́ к на́м и спаси́ на́с.

Перевод: Благодарим Тебя, Христе Боже наш, что Ты насытил нас земных Твоих благ. Не лиши нас и Небесного Твоего Царства, но как посреди учеников Своих явился Ты, Спаситель, мир даруя им, приди и к нам, и спаси нас.

Молитвы в особых случаях

Молитвосло́вия на поминальной трапе́зе

Если на поминальной трапе́зе присутствует иере́й, то сначала совершается обычная заупокойная лития, после которой поется О́ тче на́ш… и следует благословение трапезы.

Если же в числе присутствующих нет иере́я, то после трех обычных поклонов:

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же на́ш, поми́луй на́с. Ами́нь.

Перевод: По молитвам святых отцов наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй на́с (Три́жды с поклонами.)

Перевод: Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас.

Видео (кликните для воспроизведения).

Сла́ва, и ны́не . 2 Ами́нь. Пресвята́я Тро́ице, поми́луй на́с; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Перевод: Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради.

Го́споди, поми́луй (Три́жды).

Сла́ва, и ны́не . Ами́нь.

О́тче на́ш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хле́б на́ш насу́щный да́ждь на́м дне́сь; и оста́ви на́м до́лги на́ша, я́коже и мы́ оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ на́с во искуше́ние, но изба́ви на́с от лука́ваго.

Перевод: Отче наш, сущий на небесах! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день; И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого.

И заупокойные тропари́: C о ду́хи пра́ведных сконча́вшихся ду́шу раба́ Твоего́ (рабы́ Твоея́), Спа́се, упоко́й, сохраня́я ю́ во блаже́нней жи́зни, я́же у Тебе́, Человеколю́бче.

Перевод: Со духами праведных скончавшихся душу раба Твоего (рабы Твоей), Спаситель, упокой, сохраняя ее в блаженной жизни, той, что у Тебя, Человеколюбец.

В поко́ищи Твое́м, Го́споди, иде́же вси́ святи́и Твои́ упокоева́ются, упоко́й и ду́шу раба́ Твоего́ (рабы́ Твоея́), я́ко Еди́н еси́ Человеколю́бец.

Перевод: В месте упокоения Твоем, Господи, где все святые Твои обретают покой, упокой и душу раба Твоего (рабы Твоей), ибо Ты Один – Человеколюбец.

Сла́ва: Ты́ еси́ Бо́г, соше́дый во а́д и у́зы окова́нных разреши́вый. Са́м и ду́шу раба́ Твоего́ (рабы́ Твоея́) упоко́й.

Перевод: Ты – Бог наш, сошедший во ад и муки узников прекративший, Сам и душу раба Твоего (рабы Твоей) упокой.

И ны́не: Еди́на Чи́стая и Непоро́чная Де́во, Бо́га без се́мене ро́ждшая, моли́ спасти́ся душе́ его́ (ея́).

Перевод: Единая Чистая и Непорочная Дева, Бога во чреве носившая неизреченно, ходатайствуй о спасении души раба Твоего (рабы Твоей).

Затем трижды произносится сия молитва с 15 поклонами: П омяни́, Го́споди, ду́шу усо́пшаго раба́ Твоего́ (усопшей рабы́ Твоея́) и́мя (покло́н). Ели́ка в житии́ се́м я́ко челове́к согреши́, Ты́ же, я́ко Человеколю́бец Бо́г, поми́луй (покло́н), и ве́чныя му́ки изба́ви (покло́н), и Небе́снаго Ца́рствия прича́стником (причастницей) учини́ (покло́н), и душа́м на́шим поле́зное сотвори́ (покло́н).

После этого поется или читается в качестве предобеденной молитвы О́ тче на́ш, за ней следует призывание Божия благословения на трапезу по чину для мирян.

В начале поминальной трапезы прежде других снедей всем предлагается кутия. А пред последним сладким блюдом, каким традиционно подается кисель с молоком (в постные дни с миндальным или маковым), — приносится так называемое пивомедие — сладкий неалкогольный напиток. В заключение все встают и, если трапеза совершается в день погребения или поминовения: в 9-й, 20-й, 40-й дни по кончине и в первую годовщину — поют стихи́ру на гла́с 6-й:

Зря́ще мя́ безгла́сна,/ и бездыха́нна предлежа́ща,/ воспла́чите о мне́, бра́тие и дру́зи,/ сро́дницы и зна́емии:/ вчера́шний бо де́нь бесе́довах с ва́ми,/ и внеза́пу на́йде на мя́ стра́шный ча́с сме́ртный;/ но прииди́те вси́ лю́бящии мя́,/ и целу́йте мя́ после́дним целова́нием,/ не ктому́ бо с ва́ми похожду́/ или́ собесе́дую про́чее;/ к Судии́ бо отхожду́,/ иде́же не́сть лицеприя́тия:/ ра́б бо и влады́ка вку́пе предстоя́т,/ ца́рь и во́ин, бога́тый и убо́гий/ в ра́внем досто́инстве:/ ки́йждо от свои́х де́л/ или́ просла́вится, или́ постыди́тся./ Но прошу́ все́х и молю́,/ непреста́нно о мне́ моли́теся Христу́ Бо́гу,/ да не низведе́н (низведена) бу́ду по грехо́м мои́м на ме́сто муче́ния,/ но да вчини́т мя́, иде́же Све́т живо́тный.

Перевод: Видя меня безгласным и бездыханным пред вами лежащим (безгласную и бездыханную пред вами лежащую), восплачьте (все) обо мне: братья и друзья, родные и знакомые: ведь вчерашний день я беседовал с вами, и внезапно настиг меня страшный час смерти. Но придите, все любящие меня, и целуйте меня последним целованием: ведь не буду уже с вами ходить, или собеседовать впредь. Ибо к Судии я отхожу, где нет лицеприятия: ведь раб и владыка там вместе предстоят, царь и воин, богатый и бедный в равном достоинстве: ибо каждый от своих дел или прославится, или постыдится. Но прошу всех и молю непрестанно обо мне молиться Христу Богу, чтобы не был я низведен (не была я низведена) по грехам моим на место мучения, но да поместит Он меня туда, где свет жизни.

Если же поминовение совершается в других случаях, кроме перечисленных, поется стихи́ра, гла́с 8-й:

Пла́чу и рыда́ю,/ егда́ помышля́ю сме́рть,/ и ви́жду во гробе́х лежа́щую/ по о́бразу Бо́жию созда́нную на́шу красоту́,/ безобразну, безсла́вну,/ не иму́щую ви́да./ О чудесе́! Что́ сие́ е́же о на́с бы́сть та́инство?/ Ка́ко преда́хомся тле́нию,/ ка́ко сопряго́хомся сме́рти?/ Вои́стинну Бо́га повеле́нием,/ я́коже пи́сано е́сть,/ Подаю́щаго преста́вльшемуся (преста́вльшейся) упокое́ние.

Перевод: Плачу и рыдаю, когда себе представлю смерть и увижу в гробницах лежащую по образу Божию созданную нашу красоту безобразной, бесславной, не имеющей вида. О чудо! Что это за совершившееся над нами таинство? Как мы были преданы тлению? Как сочетались со смертью? Воистину повелением Бога, как написано, подающего преставившимся упокоение.

Зате́м иере́й: В о блаже́нном успе́нии рабу́ Бо́жию (рабе́ Бо́жией) и́мя, преста́вльшемуся (преста́вльшейся) ве́чная па́мять.

Перевод: Во блаженном успении вечный покой подай, Господи, усопшему рабу Твоему (усопшей рабе Твоей), и сотвори ему (или ей) вечную память!)

В отсутствие иере́я ста́рший из миря́н: Р абу́ Бо́жию (рабе́ Бо́жией) преста́вльшемуся (преста́вльшейся) ве́чная па́мять.

Все́: В е́чная па́мять (три́жды).

Пьют заупокойную чашу и вкушают последнее блюдо. Трапеза оканчивается обычным благодарением.

Моли́тва на благослове́ние пасхальных сне́дей

Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же на́ш, по вели́кой ско́рби Креста́ и страда́ний Твои́х ра́дости безме́рной тридне́вным воскресе́нием все́х испо́лнивый! Благодари́м Тя́, я́ко сподо́бил еси́ ны́не и на́с, по́прище поста́ соверши́вших, дости́гнути святы́х си́х дне́й и ра́дости све́тлаго Твоего́ воскресе́ния прича́стниками бы́ти. Благодари́м Тя́, я́ко по милосе́рдию Твоему́ и неизрече́нному снисхожде́нию к не́мощем на́шим утеша́еши на́с и трапе́зою пра́здничною в подкрепле́ние и услажде́ние немощно́й пло́ти. Те́мже мо́лим Тя́, благослови́ се́й пасха́льный хле́б, млеко́ огусте́вшее, я́ица и про́чия пасха́льныя сне́ди, наипа́че си́и, от ни́хже, повину́ющеся Уста́ву Це́ркви, в мимоше́дшие дни́ поста́ возде́рживались рабы́ Твои́, да бу́дут они́ вкуша́ющим и́х со благодаре́нием во здра́вие, в подкрепле́ние си́л теле́сных, в весе́лие и ра́дость, да вся́кое дово́льство иму́ще, изоби́ловати бу́дем и в дела́ блага́я, и от полноты́ благода́рнаго се́рдца сла́вити Тя́, Воскре́сшаго, пита́ющаго и утеша́ющаго на́с, ку́пно же с Тобо́ю и Безнача́льнаго Твоего́ Отца́ и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва сия может быть прочитана иереем или старейшим из присутствующих на первой праздничной трапезе вместо обычной формулы благословения.

Молитва иная при скудной пасхальной трапе́зе

Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же на́ш, по вели́кой ско́рби Креста́ и страда́ний Твои́х, ра́дости безме́рной тридне́вным воскресе́нием вся́ испо́лнивый! Благодари́м Тя́, я́ко сподо́бил еси́ и на́с, по́прище поста́ соверши́вших, дости́гнути святы́х си́х дне́й и ра́дости све́тлаго Твоего́ воскресе́ния прича́стниками бы́ти. Мо́лим Тя́: благослови́ и освяти́ хле́бы сии́, и́хже рабы́ Твои́ по ску́дости свое́й вме́сто пасхальных сне́дей угото́ваша и пред Твое́ Свято́е Лице́ принесо́ша. Да бу́дут они́ вкуша́ющим и́х ве́рным в сла́дость и утеше́ние, и ску́дость трапе́зы да не омрачит пра́здничной ра́дости люде́й Твои́х. Све́том воскресе́ния да разсеяны бу́дут все́ ско́рби и печа́ли, да все́ и богатые и убогие, и изобилующие, и в ску́дости сущие сла́вят Тя́, Воскре́сшаго, и в ско́рбях отра́ду на́м Подаю́щаго, ку́пно же с Тобо́ю и Безнача́льнаго Твоего́ Отца́ и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва на благословение скоромных 3 снедей в праздник Рождества Христова

(читается на первой праздничной трапезе вместо обычной формулы благословения)

Молитва на благословение скоромных снедей в праздник Успения Пресвятой Богородицы

(читается на первой праздничной трапезе вместо обычной формулы благословения)

(Если праздник Успения Пресвятой Богородицы случится в среду или пяток, молитва сия читается пред трапезой на следующий день).

Молитва на благословение скоромных снедей (в праздник первоверховных апостолов Петра и Павла)

(читается на первой праздничной трапезе вместо обычной формулы благословения)

Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же на́ш! Благодари́м Тя́, я́ко дарова́л еси́ на́м, по́прище поста́ святы́х апо́столов прешедшим, дости́гнути пра́здника сла́вных Первоверховников Петра́ и Па́вла.
М о́лим Тя́, отверза́ющаго ще́друю ру́ку Твою́, исполняющего все́ живу́щее бла́г Твои́х, даю́щаго все́м пи́щу, соответствующую вре́мени и правилам церко́вным, благослови́ пра́здничныя сне́ди, ве́рным лю́дем Твои́м угото́ванныя, наипа́че сия́, от ни́хже повину́ющеся Уста́ву Це́ркви Твоея́, в мимошедшие дни́ поста́ возде́рживались рабы́ Твои́, да бу́дут оне́ вкуша́ющим и́х со благодаре́нием во здра́вие, в подкрепле́ние си́л теле́сных, в весе́лие и ра́дость. Да вси́ мы́ вся́кое дово́льство иму́ще, изоби́ловати бу́дем и в дела́ блага́я, и от полноты́ благода́рнаго се́рдца сла́вити Тя́, пита́ющаго и утеша́ющаго на́с, ку́пно же и Безнача́льнаго Твоего́ Отца́ и Пресвята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

(Если праздник Первоверховных Апостолов случится в среду или пяток, молитва сия читается пред трапезой на следующий день).

2 Сокращение «Слава» следует читать как «Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу». Сокращение «и ныне»: «и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.»

3 Скоро́мная пи́ща – продукты животного происхождения, не дозволенные в пост: мясные и молочные продукты, яйца.

Обычай молиться перед едой

священник В. Шумов

Предисловие архимандрита Макария (Веретенникова)

Наш современник, подвижник благочестия, отец Серафим Вырицкий (+1949) оставил такое наставление: «Как часто мы болеем из-за того, что не молимся за трапезой, не призываем Божие благословение на пищу. Раньше все делали с молитвой на устах: пахали – молились, сеяли – молились, собирали урожай – молились. Сейчас мы не ведаем, какие люди готовили то, что мы вкушаем. Ведь часто еда приготовлена с хульными словами, руганью, проклятьями. Поэтому обязательно нужно окроплять трапезу Иорданской (Крещенской) водой, – она все освящает, и можно не смущаясь вкушать то, что приготовлено.

Всё, что мы вкушаем, – это жертва любви Божией к нам, людям; через пищу вся природа и ангельский мир служат человеку. Поэтому перед трапезой нужно особенно усердно помолиться. Прежде всего мы призываем благословение Отца Небесного, читая молитву «Отче наш…». А там, где Господь, там и Божия Матерь, там и Ангелы, поэтому поем: «Богородице Дево, радуйся…» и тропарь Ангельским Силам: «Небесных воинств Архистратизи…». Недаром мы говорим: «Ангела за трапезой» – и воистину Ангелы с нами за трапезой, когда мы с молитвой и благодарением вкушаем пищу. А там, где Ангелы, там и все святые. Поэтому мы поем тропарь святителю Николаю, призывая вместе с ним благословение всех святых на нашу трапезу.

Так и молились всегда перед едой у батюшки, и он благословлял своих духовных чад неукоснительно соблюдать это молитвенное правило» [Старец иеросхимонах Серафим Вырицкий (Василий Николаевич Муравьев) (1885-1949), М., 1996. – с. 43,45.]. Эти мысли еще более актуальны в наши дни, когда, с одной стороны, мы начинаем всё больше осознавать необходимость возрождения православных традиций, а с другой стороны, в обществе возросло действие демонических сил. Поэтому издаваемая до сих пор литература с рецептами блюд для православного христианина важна, но ещё более важна культура христианского приготовления пищи и благоговейного её вкушения. Для этой цели переиздается редкая ныне брошюра священника В. Шумова.

И, взяв пять хлебов и две рыбы, воззрел на небо, благословил и, преломив, дал хлебы ученикам… ( Мф. 14:19 )

В этих словах говорится о чуде, совершённом Спасителем в пустыне. Пять тысяч мужей, кроме жён и детей, стало быть всего 10 тысяч, слушали слово Спасителя о царствии Божием, слушали целый день и с таким наслаждением питались этою нетленною пищей, что забыли о пище вещественной, необходимой телу. Быть может, они сами и долго ещё не вспомнили бы об этой необходимой потребности, если бы не напомнили о том Спасителю Его ученики. Ученики подошли к Спасителю и сказали: «Место здесь пустынное, а время позднее, отпусти народ, чтобы он в соседних городах и сёлах купил себе хлеба». – «Вы дайте им ясти», – сказал Спаситель. Но что было дать, когда после строгого обыска, оказалось у всего народа только пять хлебов и две рыбы? Несмотря на такое малое количество, Спаситель велел найденное подать Ему и, воззрев на небо, благословил, эти хлебы и рыбы, и, преломив, дал ученикам; ученики же преподали народу. И дивное дело, – ели все и насытились, и даже оказался остаток, – собрано 12 коробов кусков, как бы в доказательство, что не в воображении было всё случившееся, но на самом деле.

Такова сила и могущество нашего Спасителя! В Его божественных руках слабое и немощное делается мощным, малое и ничтожное обращается в великое. Кто не узнает здесь Того, Который из праха сотворил человека, из ничего, единым словом Своим, создал мир? Так понял народ и это чудо, – он признал Божественного Чудотворца истинным Мессией и хотел поставить Его даже царем, но Иисус Христос уклонился от этой чести, потому что быть царем земным не входило в план божественного домостроительства о спасении рода человеческого. Царство Его не от мира сего.

В чуде Христовом для нас, между прочим, поучительно то, как Иисус Христос приступил к насыщению народа. «Воззрев на небо, благослови», говорит евангелист. Итак, обращение к Отцу Небесному, прославление Его, одним словом – молитва, вот что предшествовало этой благодатной трапезе. И у нас есть благочестивый обычай пред вкушением пищи обращаться с молитвой к Богу. Не дорого ли для нас, что этот добрый обычай освящён примером самого Иисуса Христа? Но в наше время многие стали уклоняться от этого обычая. К чему и зачем, говорят, это делать? Это ничего не значащий обряд. Но походят ли на правду такие речи? Зачем, в самом деле, нужно молиться пред вкушением пищи и пития?

Пищу мы вкушаем для подкрепления сил, для поддержания жизни телесной. Так, но всегда ли достигается эта цель? Вместо пользы от пищи не получается ли иногда вред? Вместо здоровья не приносит ли она иногда болезнь, даже смерть? Бывает нередко – садятся за столь здоровыми, а выходят больными. Потому-то, приступая ко вкушению пищи, и необходимо вознести молитву к Богу, чтобы на пользу, а не во вред нашему телу послужила вкушаемая нами пища, чтобы дух наш был весел после еды, а тело крепко и бодро. И поверьте, кто молится не машинально, не кое-как, а со вниманием и благоговением, тот при правильном, умеренном употреблении пищи получает желаемое. Такой человек через молитву испрашивает благословение на свою пищу, потому вкушает её с пользой для своего здоровья.

Не следуйте, братие, тем, которые не молятся, садясь за трапезу. Такие люди в учители нам не годятся. Наверное можно сказать, что они и в другое время или никогда не молятся, или молятся, но мало, вообще холодны к молитве. Кто Бога помнит, Его любит, тот не может забыть о Нём при пользовании дарами Его, тот не постыдится вознести к Нему молитву, хотя бы с ним тут никто не молился. Помолясь Богу пред столом, и за столом будьте в молитвенном настроении, с мыслью о Христе и тут не расставайтесь, – так и думайте, что вот с вами Христос, невидимо присутствующий. Потому и за столом избегайте смеха, празднословия, неуместных рассказов, шуток. Если во время стола сильнее, чем в другое время, чувствуется потребность поговорить, то говорите степенно. Помните, что в других местах даже в молчании вкушают хлеб. Дай нам, Господи, на всякое время и на всяком месте питать в себе чувство страха Твоего, и тогда бы, что бы ни стали мы делать – пить или есть, или иное что творить, по слову Апостола, всё во славу Божию будем делать. Да будет с нами так.

Издательство Московского Подворья
Свято-Троицкой Сергиевой Лавры
Москва – 1997

Молитва Отче наш на армянском языке (текст русскими буквами)

Полный текст молитвы Отче наш на армянском языке и текст русскими буквами (русская транскрипция с армянского).

На армянском языке:

Հայր մեր որ յերկինս ես,
սուրբ եղիցի անուն Քո։
Եկեսցէ արքայութիւն Քո։
Եղիցին կամք Քո
որպէս յերկինս եւ յերկրի։
Զհաց մեր հանապազորդ
տուր մեզ այսօր։
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր,
որպէս և մեք թողումք
մերոց պարտապանաց։
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն։
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ։
Զի քո է արքայութիւն
եւ զօրութիւն եւ փառք
յաւիտեանս
Ամէն

Русскими буквами (транскрипция):

Айр мер вор еркинес ес,
сурб егици анун ко.
Екесце аркаютюн ко
егици камк ко
ворпес еркинес ев еркри.
Зеац мер анапазор
тур мез айсор
Ев тох мез зпартис мер
ворпес ев мек тохумк
мероц партапанац.
Ев ми танир змез и порцутюн.
Айл пркеа мез и чаре.
Зи кое аркаютюн
ев зорутюн ев парк
авитянес
Амен

Пасхальная молитва армянской школы

Минская армянская школа 16 апреля отметила Пасху горячей молитвой. Буквально на несколько минут в ходе детского утренника зал словно превратился в импровизированную церковь. Ученики школы исполнили национальную армянскую молитву, в которой просили Бога беречь Родину и армянство, а также мужества и силы сохранить Святой Эчмиадзин. Они также хором на армянском языке прочли «Отче наш».

— Когда Месроп Маштоц создал армянский алфавит, первое, что он сделал — перевел Библию. И так же символично, что дети сегодня читали эту великую книгу. – сказала заведующая по учебно-воспитательной работе и учитель армянского языка школы Заруи Симонян.

— 2-я группа 2-го класса начальной школы сегодня закончила изучение армянской азбуки и им вручили символические сертификаты. – рассказывает руководитель школы Гаяне Агаджанян. При этом произошел случай, многозначительный для верующего человека. Заруи Симонян пришла на пасхальное освещение в храм и, так получилось, что не только снедь, но и дипломы, которые она держала в руках, оказались освящены.

Дети помладше узнали от своих старших ребят и своих учителей, что было до того, как появилась Пасха, как этот праздник отмечали в древней Армении и какие традиции и обычаи возникли после. Им интересно было узнать, как назывались каждая из 7 недель до Воскресения Христа.

Когда не было календаря, армяне делали куклу «аклатиз» («ахлатиз», «аклорик», «ахелуц», «папи плор» и др.), которую подвешивали в домах к центру потолка на время Великого поста. Он представлял собой твердую луковицу с воткнутыми в неё семью перьями молодого петушка. Кроме петушиных перьев могли использовать куриные, утиные, гусиные, индюшиные, а местами вместо луковицы брали яблоко или шарик из теста. Семь перьев указывали на семь недель Великого поста (Մեծ պահք — Медз Баhк), а также на семь смертных грехов (гордыня, зависть чревоугодие, прелюбодеяние, гнев, алчность, уныние), от которых верующим следовало избавиться. По окончании каждой из семи недель Великого поста одно из перьев вынимали из луковицы и рассказывали, что происходило в эту неделю…

В честь Дня материнства и красоты, который отмечался в Армении 7 апреля, ученики Минской армянской школы показали тематические театральные сценки. Считается, что именно в этот день Св. Мариам получила ангельскую весть о том, что у нее будет ребенок. Поэтому этот праздник берет свое начало от христианского Благовещения. Для любой армянской женщины Богоматерь является воплощением добродетельной и преданной матери, хранительницы семейной святости…

В завершение школьного утренника, учителя и дети взявшись за руки станцевали «Кочари». Далее для всех присутствующих был организован пасхальный стол с национальными блюдами.

Занятия в Минской воскресной армянской школе продолжаются… А 21 мая администрация приглашает всех на торжественное закрытие учебного года и на 10-летний юбилей школы, с тех самых пор, как она существует по адресу: ул. Красноармейская, 11. Место проведения уточним дополнительно.

Молитва перед едой на армянском языке
Оценка 5 проголосовавших: 1
Читайте так же:  Молитва за блудного сина

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here