Амеп гд мече молитва на иврите текст

Полное описание: Амеп гд мече молитва на иврите текст - для наших любимых читателей.

Молитва «Отче наш» на иврите

יֵעָשֶׂה רְצוֹנְךָ בָּאָרֶץ כַּאֲשֶׁר נַעֲשָׂה בַשָּׁמַיִם.

תֵּן לָנוּ הַיּוֹם לֶחֶם חֻקֶּנוּ

וּסְלַח לָנוּ אֶת אַשְׁמָתֵינוּ כַּאֲשֶׁר סוֹלְחִים אֲנַחְנוּ לַאֲשֶׁר אָשֵׁמוּ לָנוּ.

Видео (кликните для воспроизведения).

וְאַל־תְּבִיאֵנוּ לִידֵי מַסָּה כִּי אִם הַצִילֵנוּ

Русская транскрипция

Ави́ну, щэба́шама́йимЙи́ткадэ́ш шимха́

Йеасэ́ ръцо́нъха ба-áретс ка-ашéр на-асá вашáмайим

Тэн-лáну хайóм лéхем хукéйну.

У-селáх лáну эт ашматéйну, ка-ашéр солехи́м анáхну ла-ашéр áшему лáну.

Вэ-áль-тевиэ́йну лидэ́й массáх, ки-и́м хатзилéйну мин-харá.

Ки леха́
Ха-ма́мелаха́
Вэ-ха́гъвура́
Вэха́-тифъэ́рэт ле-о́льмэ́й óлами́м.

Латинская транскрипция

Avínu shebáshamáyim,Yítkadésh shimhá.

Yeasé Retsóneha, ba-árets ka-ashér na-asá vashámayim,

Ten-lánu haiyóm léhem hukéynu.

U-seláh lánu et ashmatéynu, ka-ashér solehím anáhnu la-ashér áshemu lánu.

Ve-ál-teviéynu lidéy massáh, ki-ím hatziléynu min-hará.

Ki lehá
ha-mámelahá
ve-hágevurá
vehá-tif-éret, le-óleméy ólamím

Еврейские молитвы

Молитвы еврейского народа

Обязательные молитвы не были представлены в библейском иудаизме. В случае если кто-либо из героев Писания обращался к Всевышнему, то делал это он своими словами. Первые еврейские молитвы со стандартными текстами появились только в эпоху Второго Храма.

В чем их сила

Иудеи считают, что сила молитвы настолько велика, что с ее помощью можно совершить любое чудо. Верующие евреи считают, что искреннее молитвенное песнопение достигает небес и существенно влияет на решение Высших Сил.

Обряды иудаизма очень специфичны. Они охватывают все жизненные сферы верующего. К примеру, иудейская вера предписывает любое действие сопровождать славословием бога Яхве.

Сила любой еврейской молитвы заключается в том, что она позволяет приблизиться к Творцу. Молитвенное обращение к Всевышнему позволяет открыть ворота к Небесной Сокровищнице. Если человеку, что-то уже предначертано судьбой и он может достичь поставленной цели своими силами, то этого он все равно не получит, пока не помолится.

Очень важно глубоко понимать слова молитвы, ведь она является логическим завершением любого жизненного действия. Чтобы молитва была эффективной, следует постоянно самосовершенствоваться. Изучая Тору, человек постигает мудрость Творца, а, следовательно, постоянно осуществляет движение вверх, преодолевая ступень за ступенью.

Отличие молитвы на иврите от православной

В православных молитвах подчеркивается важность веры человека. Когда вера присутствует в душе, то можно рассчитывать на прощение грехов, а значит получить надежду на Вечную Жизнь после смерти на Небесах. В иудейских молитвах подчеркивается, что служение Богу посредством определенных действий важнее самой веры. То есть вера не должна проявляться только в молитвенных словах, она должна быть подтверждена конкретными поступками в реальной жизни.

Обращаясь в православных христианских молитвах к Богу, человек связывает его с Иисусом Христом, который при жизни был человеком. Иудейская молитва полностью отрицает возможность увидеть Бога в человеческом обличье. Поэтому все молитвенные обращения направлены к невидимой силе, которая управляет миром.

Еще одно отличие еврейской молитвы заключается в том, что верующий посредством молитвы устанавливает диалог с Богом. Молитвенное обращение нельзя считать монологом согласно иудейским понятиям. При этом каждый иудей понимает, что Бог абсолютно свят и неимоверно возвышен над всем живущим. Господь управляет миром во всех его проявлениях, а человек — это всего лишь слабое и невежественное существо, созданное Творцом. И, несмотря на это, с помощью молитвы устанавливается личный контакт с Богом. Слова от верующего направляются к Богу в виде молитвенных фраз и мыслей, ответом же Всевышнего является все то, что происходит после молитвы с человеком.

Как правильно читать еврейскую молитву

По законам иудаизма, молитва — это обязанность каждого человека. Верующий должен молится независимо от того имеется ли у него возможность пойти в синагогу. Но при этом следует понимать, что общественная молитва отличается большей силой. Причем очень важно, чтобы во время молитвы имелся миньян, что означает присутствие в молитвенном месте десяти взрослых мужчин еврейской национальности.

В процессе моления верующие не только слушают хазана, который является ведущим, но и молятся сами. Важно обязательно прислушиваться к хазану, которым произносятся начало и конец конкретной молитвы. Важно помнить, что существуют молитвенные отрывки, которые может произносить только хазан. Часть молитв должны произносится верующими мысленно, в то время, как хазан проговаривает их вслух.

Во время еврейской молитвы мужчины и женщины находятся в разных помещениях. Как правило, в синагоге имеется специальное отделение для женщин. Оно может быть в виде балкона или галереи. Некоторые еврейские молитвы читаются стоя. Неопытным верующим необходимо ориентироваться на раввина или на поведение большинства верующих во время молитвы.

Современный перевод Сидура на русском языке

Сборник Еврейских молитв называется Сидур. Доступный и понятный толкователь еврейских молитв, который получил название «Врата молитвы», был создан в 1992 году.

Концепция Сидура заключалась в следующем:

 • В понятном переводе на русский язык. Ставилась цель не передать точно смысл ивритского текста, а сделать его легко читаемым, что облегчило бы понимание.
 • В книге присутствует много подробных подзаголовков, которые помогают ориентироваться в молитве, также благодаря этому сформировано подробное оглавление.
 • В книге уделено большое внимание раскрытию смысла молитв и их место в истории еврейской культуры.
 • В предоставлении специальных указаний, которые облегчат участие верующего в службе в синагоге. В книге используется специальная графика, которая указывает на то, в каком месте молитвы следует производить определенные действия.

Молитвы в Сидуре с переводом на русский язык поделены на следующие разделы:

 • Утренняя молитва;
 • Молитва Благословения;
 • Молитвы Минха и Маарив;
 • Молитвы вечера Субботы;
 • Молитвы утра Субботы;
 • Молитвы Минха и завершение Субботы;
 • Молитвы Рош ходеш;
 • Молитвы Шалош регалим. Песах, Шавуот, Суккот;
 • Молитвы дней благодарности. Ханука, Пурим, День Независимости, День освобождения Иерусалима.

Еврейские молитвы на все случаи жизни

Верующие, исповедующие иудаизм, очень трепетно относятся к молитве. Поэтому используют молитвенное обращение во всевозможных жизненных ситуациях.

Иудеи считают, что обращаться к Богу можно по самым разным поводам, в частности:

 • При рождении ребенка;
 • При уходе из жизни человека;
 • Во время проведения обряда обрезания;
 • Перед едой;
 • Сразу после пробуждения и перед сном;
 • Во время празднования свадьбы;
 • В собственный день рождения;
 • При стихийных бедствиях;
 • При раздорах в семье.

В иудаизме считается, что молитва за себя — это обязательная необходимость для каждого верующего. Если человек не просит себе у Бога здоровья, благополучия и спокойствия, то это значит, что у него недостаток веры. Просить Господа за себя — это естественно. Ведь все перечисленные вещи необходимы для жизни человеку. А поскольку истинный верующий должен считать себя полностью зависимым от Всевышнего, то это значит, что он должен просить его о благах для себя.

Но при этом считается, что неправильно молится только за себя, в молитву нужно обязательно включать просьбы, которые касаются нужд других людей. Большинство еврейских обращений составлено таким образом, что в них обязательно упоминается весь еврейский народ прямым или косвенным способом.

На удачу

Чтобы привлечь в свою жизнь удачу и избавиться от грехов следует трижды в день произносить сильную молитву.

В переводе на русский язык она звучит следующим образом:

«Творец, Бог, Всемогущий, Превечный, Владыка Небесных воинств ты с нами. Ты являешься оплотом надежным нашим. Бог Яакова. Сэла.

Творец, Бог, Всемогущий, Превечный, Владыка Небесных воинств, я считаю себя счастливым человеком, уповающим на Тебя.

Творец, Бог, Всемогущий, Превечный, Владыка Небесных воинств, прошу Тебя о спасении! Царственный Господь обязательно ответит нам в тот самый день, когда мы искренне к нему будем взывать».

Другая действенная молитва на удачу на иврите звучит следующим образом:

На русском языке молитва звучит следующим образом:

О здоровье

Самой сильной еврейской молитвой о здоровье считается молитва «Мешеберах». В Талмуде сказано, что если у кого-то в доме есть больной, то он должен пойти к мудрецу и обратиться к нему с просьбой, чтобы служитель Торы попросил Бога о выздоровлении близкого. Именно поэтому молитва «Мешербах» читается в синагоге по всем еврейским праздникам, а также по понедельникам, четвергам и субботам.

Сила молитвы о здоровье объясняется следующим:

 • Она читается в миньяне от имени всей еврейской общины, поэтому она обязательно будет услышана Богом;
 • Габай всегда когда читает эту молитву находится рядом со свитком Торы, который является священным предметом еврейского народа;
 • Человек, который заказывает молитву, дает обещание пожертвовать деньги на благотворительность и добрые дела.

В субботу слова молитвы звучат следующим образом:

Молитва «Отче наш» на арамейском языке

Одна из самых сильных и универсальных православных молитв — «Отче наш». Здесь она представлена на арамейском языке с транскрипциями и ударениями.

На арамейском языке
Русская транскрипция

Авву́н дбищма́йя нитка́ддах щимму́хТэ́тэ́ Мальчу́тух

Нэ́вэ́ совья́нух эйча́на дбищма́йя аб па́ра

Ха́ ля ля́хма дсунка́нан юма́на

Вущю́кх лан хобэ́йн эйча́на дап а́хнан щу́клан хайяви́н

Ула́ тъа́лан лнисью́на, элля́ па́сан мин би́щя.

Му́дтуль ди́лух хай
Мальчу́та
Ухе́йла
Утищбу́хта
Ль а́льам алльми́н.

Латинская транскрипция

Avvún dbishmáyya nitkáddah shimmúhTété Mal’chútuh

Névé sov-yánuh eychána dbishmáyya ab pára

Há lya lyáhma dsunkánan yumána

Wushyúkh lan hobéyn eychána dap áhnan shúklan hayyavín

Ulá t-álan lnis-yúna, ellyá pásan min bíshya.

Múdtul’ díluh hay
Mal’chúta
Uhéyla
Utishbúhta
L’ ál’am all’mín.

Поминальная молитва

Уход из жизни человека — это очень тяжелая утрата. В такие минуты может поддержать специальная поминальная молитва. Именно с ее помощью мы поддерживаем усопшего в потустороннем мире и даем ему надежду на то, что он получит прощение грехов и будет принят в Царствие Небесное, где найдет успокоение его душа.

Молитва за упокой – это специальный текст, с помощью которого можно успокоить душу умершего. С ее помощью живые сохраняют светлую память об умерших близких людях, одновременно с этим приходят к собственному успокоению и пониманию того, что жизнь продолжается. Молитва об упокоении имеет важное значение, так как в Святом писании сказано, что молясь за умершего близкого человека, молящийся сам получает прощение Господом собственных грехов.

Что такое поминальная молитва и как ее читать

Значение молитвы за упокой души трудно переоценить. Все дело в том, что сразу после смерти душа отошедшего человека продолжает находиться на земле до 40 дней. Затем будет Страшный суд, который и решит участь души упокоившегося, она будет оправлена в рай или в ад. Все это время нужно читать поминальную молитву об упокоении новопреставленного. Если родственники усопшего относят себя к неверующим или просто не знают, как правильно молиться, то следует заказывать поминальную молитву в церкви. В таком случае она должна обязательно звучать, как минимум три раза: после похорон, на 9 дней, на 40 дней. В храме нужно обязательно ставить свечи за упокой усопшего, допускается приглашать священника домой для чтения молитвы за упокой в кругу родственников и близких людей.

Молитва об упокоении представляет собой определенный посыл Господу Богу. Молящийся человек обращается к Всевышнему о защите души умершего. Он просит поддержать в потустороннем мире душу усопшего и указать ей новый правильный путь. В молитве содержится просьба о прощении прегрешений человека, свершенных при жизни. Чтобы поминальная молитва была услышана, нужно произносить ее максимально искренне. Нельзя молиться об упокоении мимоходом, все слова должны исходить из глубины сердца, при этом у молящегося человека не должно быть злых помыслов. Такие требования связаны с тем, что молясь, человек соприкасается собственной душой с Господом, а Всевышний видит любую неискренность.

К молитве об упокоении души нужно относиться, как к долгу, который нужно отдать умершему человеку. После разговора с богом успокаивается и душа молящегося человека, утихает острая боль потери и наступает облегчение. Чем чаще будет возноситься поминальная молитва в период до 40 дней, тем быстрее можно будет исцелиться и восстановиться от необратимой потери, что снова позволит почувствовать вкус жизни.

Текст поминальной молитвы об усопшем

О новопреставленном принято молится не только Иисусу Христу, но также и Пресвятой Богородице.

Текст поминальной молитвы Пречистой Деве Марии о новопреставленном звучит следующим образом:

Данную молитву можно читать как на поминках на 9 и 40 дней, так и на кладбище. Во втором случае после молитвы следует немного помолчать, а потом убраться на могиле и уйти домой. В православии не принято оставлять на могиле рюмку водки и кусочек хлеба, так как такое ритуальное действо относится языческим традициям.

Кадиш — еврейская поминальная молитва на русском языке

Молитва «Кадиш» в переводе означает «освящение». Главное предназначение этого молитвенного обращения- использование в качестве молитвы человека, находящегося в трауре об усопшем. Чтение «Кадиша» является последним добром живущего в адрес своего умершего близкого человека.

Именно с этим связан обычай читать «Кадиш сирот» в Считается, что поминальная молитва «Кадиш» облегчает страдания души усопшего человека, которое первое время мается и не находит себе места в незнакомом мире. С помощь этого молитвенного обращения можно отвести от новопреставленного суровые испытания за его, свершенные при жизни, прегрешения. Молитва помогает душе усопшего подняться выше, а значит, приблизится к всевышнему, что увеличивает шансы душе упокоиться в Царствие Небесном.

Древнее еврейское предание, которое передается из уст рабби Акивы, объясняет, что поминальная молитва «Кадиш» способна мистически изменять к лучшему решение, принятое на Страшном Суде, если она будет часто читаться в период до 11 месяцев после смерти. Этот срок связан с тем, что в иудаизме считается, что только души отъявленных злодеев остаются в геенне после 11 месяцев. Все другие усопшие также проходят испытание в геенне, но направлены они только на очищение души. После этого все чистые души усопших переходят рай, который называется в иудейской религии «Сад Эдемский».

Поминальная молитва «Кадиш» читается только в миньяне, то есть когда в собрании имеются не менее 10 человек старше 13 лет. Люди должны стоять прямо с сомкнутыми годами и произносить молитвенный текст громко.

В переводе поминальная молитва «Кадиш» звучит следующим образом:

Смотреть видео онлайн поминальный Кадиш

Молитва «Отче наш» на иврите

יֵעָשֶׂה רְצוֹנְךָ בָּאָרֶץ כַּאֲשֶׁר נַעֲשָׂה בַשָּׁמַיִם.

תֵּן לָנוּ הַיּוֹם לֶחֶם חֻקֶּנוּ

וּסְלַח לָנוּ אֶת אַשְׁמָתֵינוּ כַּאֲשֶׁר סוֹלְחִים אֲנַחְנוּ לַאֲשֶׁר אָשֵׁמוּ לָנוּ.

וְאַל־תְּבִיאֵנוּ לִידֵי מַסָּה כִּי אִם הַצִילֵנוּ

Русская транскрипция

Ави́ну, щэба́шама́йимЙи́ткадэ́ш шимха́

Видео (кликните для воспроизведения).

Йеасэ́ ръцо́нъха ба-áретс ка-ашéр на-асá вашáмайим

Тэн-лáну хайóм лéхем хукéйну.

У-селáх лáну эт ашматéйну, ка-ашéр солехи́м анáхну ла-ашéр áшему лáну.

Вэ-áль-тевиэ́йну лидэ́й массáх, ки-и́м хатзилéйну мин-харá.

Ки леха́
Ха-ма́мелаха́
Вэ-ха́гъвура́
Вэха́-тифъэ́рэт ле-о́льмэ́й óлами́м.

Латинская транскрипция

Avínu shebáshamáyim,Yítkadésh shimhá.

Yeasé Retsóneha, ba-árets ka-ashér na-asá vashámayim,

Ten-lánu haiyóm léhem hukéynu.

U-seláh lánu et ashmatéynu, ka-ashér solehím anáhnu la-ashér áshemu lánu.

Ve-ál-teviéynu lidéy massáh, ki-ím hatziléynu min-hará.

Ki lehá
ha-mámelahá
ve-hágevurá
vehá-tif-éret, le-óleméy ólamím

Молитва «Отче наш» на арамейском языке

Одна из самых сильных и универсальных православных молитв — «Отче наш». Здесь она представлена на арамейском языке с транскрипциями и ударениями.

На арамейском языке
Русская транскрипция

Авву́н дбищма́йя нитка́ддах щимму́хТэ́тэ́ Мальчу́тух

Нэ́вэ́ совья́нух эйча́на дбищма́йя аб па́ра

Ха́ ля ля́хма дсунка́нан юма́на

Вущю́кх лан хобэ́йн эйча́на дап а́хнан щу́клан хайяви́н

Ула́ тъа́лан лнисью́на, элля́ па́сан мин би́щя.

Му́дтуль ди́лух хай
Мальчу́та
Ухе́йла
Утищбу́хта
Ль а́льам алльми́н.

Латинская транскрипция

Avvún dbishmáyya nitkáddah shimmúhTété Mal’chútuh

Névé sov-yánuh eychána dbishmáyya ab pára

Há lya lyáhma dsunkánan yumána

Wushyúkh lan hobéyn eychána dap áhnan shúklan hayyavín

Ulá t-álan lnis-yúna, ellyá pásan min bíshya.

Múdtul’ díluh hay
Mal’chúta
Uhéyla
Utishbúhta
L’ ál’am all’mín.

Еврейские молитвы

Молитвы еврейского народа

Обязательные молитвы не были представлены в библейском иудаизме. В случае если кто-либо из героев Писания обращался к Всевышнему, то делал это он своими словами. Первые еврейские молитвы со стандартными текстами появились только в эпоху Второго Храма.

В чем их сила

Иудеи считают, что сила молитвы настолько велика, что с ее помощью можно совершить любое чудо. Верующие евреи считают, что искреннее молитвенное песнопение достигает небес и существенно влияет на решение Высших Сил.

Обряды иудаизма очень специфичны. Они охватывают все жизненные сферы верующего. К примеру, иудейская вера предписывает любое действие сопровождать славословием бога Яхве.

Сила любой еврейской молитвы заключается в том, что она позволяет приблизиться к Творцу. Молитвенное обращение к Всевышнему позволяет открыть ворота к Небесной Сокровищнице. Если человеку, что-то уже предначертано судьбой и он может достичь поставленной цели своими силами, то этого он все равно не получит, пока не помолится.

Очень важно глубоко понимать слова молитвы, ведь она является логическим завершением любого жизненного действия. Чтобы молитва была эффективной, следует постоянно самосовершенствоваться. Изучая Тору, человек постигает мудрость Творца, а, следовательно, постоянно осуществляет движение вверх, преодолевая ступень за ступенью.

Отличие молитвы на иврите от православной

В православных молитвах подчеркивается важность веры человека. Когда вера присутствует в душе, то можно рассчитывать на прощение грехов, а значит получить надежду на Вечную Жизнь после смерти на Небесах. В иудейских молитвах подчеркивается, что служение Богу посредством определенных действий важнее самой веры. То есть вера не должна проявляться только в молитвенных словах, она должна быть подтверждена конкретными поступками в реальной жизни.

Обращаясь в православных христианских молитвах к Богу, человек связывает его с Иисусом Христом, который при жизни был человеком. Иудейская молитва полностью отрицает возможность увидеть Бога в человеческом обличье. Поэтому все молитвенные обращения направлены к невидимой силе, которая управляет миром.

Еще одно отличие еврейской молитвы заключается в том, что верующий посредством молитвы устанавливает диалог с Богом. Молитвенное обращение нельзя считать монологом согласно иудейским понятиям. При этом каждый иудей понимает, что Бог абсолютно свят и неимоверно возвышен над всем живущим. Господь управляет миром во всех его проявлениях, а человек — это всего лишь слабое и невежественное существо, созданное Творцом. И, несмотря на это, с помощью молитвы устанавливается личный контакт с Богом. Слова от верующего направляются к Богу в виде молитвенных фраз и мыслей, ответом же Всевышнего является все то, что происходит после молитвы с человеком.

Как правильно читать еврейскую молитву

По законам иудаизма, молитва — это обязанность каждого человека. Верующий должен молится независимо от того имеется ли у него возможность пойти в синагогу. Но при этом следует понимать, что общественная молитва отличается большей силой. Причем очень важно, чтобы во время молитвы имелся миньян, что означает присутствие в молитвенном месте десяти взрослых мужчин еврейской национальности.

В процессе моления верующие не только слушают хазана, который является ведущим, но и молятся сами. Важно обязательно прислушиваться к хазану, которым произносятся начало и конец конкретной молитвы. Важно помнить, что существуют молитвенные отрывки, которые может произносить только хазан. Часть молитв должны произносится верующими мысленно, в то время, как хазан проговаривает их вслух.

Во время еврейской молитвы мужчины и женщины находятся в разных помещениях. Как правило, в синагоге имеется специальное отделение для женщин. Оно может быть в виде балкона или галереи. Некоторые еврейские молитвы читаются стоя. Неопытным верующим необходимо ориентироваться на раввина или на поведение большинства верующих во время молитвы.

Современный перевод Сидура на русском языке

Сборник Еврейских молитв называется Сидур. Доступный и понятный толкователь еврейских молитв, который получил название «Врата молитвы», был создан в 1992 году.

Концепция Сидура заключалась в следующем:

 • В понятном переводе на русский язык. Ставилась цель не передать точно смысл ивритского текста, а сделать его легко читаемым, что облегчило бы понимание.
 • В книге присутствует много подробных подзаголовков, которые помогают ориентироваться в молитве, также благодаря этому сформировано подробное оглавление.
 • В книге уделено большое внимание раскрытию смысла молитв и их место в истории еврейской культуры.
 • В предоставлении специальных указаний, которые облегчат участие верующего в службе в синагоге. В книге используется специальная графика, которая указывает на то, в каком месте молитвы следует производить определенные действия.

Молитвы в Сидуре с переводом на русский язык поделены на следующие разделы:

 • Утренняя молитва;
 • Молитва Благословения;
 • Молитвы Минха и Маарив;
 • Молитвы вечера Субботы;
 • Молитвы утра Субботы;
 • Молитвы Минха и завершение Субботы;
 • Молитвы Рош ходеш;
 • Молитвы Шалош регалим. Песах, Шавуот, Суккот;
 • Молитвы дней благодарности. Ханука, Пурим, День Независимости, День освобождения Иерусалима.

Еврейские молитвы на все случаи жизни

Верующие, исповедующие иудаизм, очень трепетно относятся к молитве. Поэтому используют молитвенное обращение во всевозможных жизненных ситуациях.

Иудеи считают, что обращаться к Богу можно по самым разным поводам, в частности:

 • При рождении ребенка;
 • При уходе из жизни человека;
 • Во время проведения обряда обрезания;
 • Перед едой;
 • Сразу после пробуждения и перед сном;
 • Во время празднования свадьбы;
 • В собственный день рождения;
 • При стихийных бедствиях;
 • При раздорах в семье.

В иудаизме считается, что молитва за себя — это обязательная необходимость для каждого верующего. Если человек не просит себе у Бога здоровья, благополучия и спокойствия, то это значит, что у него недостаток веры. Просить Господа за себя — это естественно. Ведь все перечисленные вещи необходимы для жизни человеку. А поскольку истинный верующий должен считать себя полностью зависимым от Всевышнего, то это значит, что он должен просить его о благах для себя.

Но при этом считается, что неправильно молится только за себя, в молитву нужно обязательно включать просьбы, которые касаются нужд других людей. Большинство еврейских обращений составлено таким образом, что в них обязательно упоминается весь еврейский народ прямым или косвенным способом.

На удачу

Чтобы привлечь в свою жизнь удачу и избавиться от грехов следует трижды в день произносить сильную молитву.

В переводе на русский язык она звучит следующим образом:

«Творец, Бог, Всемогущий, Превечный, Владыка Небесных воинств ты с нами. Ты являешься оплотом надежным нашим. Бог Яакова. Сэла.

Творец, Бог, Всемогущий, Превечный, Владыка Небесных воинств, я считаю себя счастливым человеком, уповающим на Тебя.

Творец, Бог, Всемогущий, Превечный, Владыка Небесных воинств, прошу Тебя о спасении! Царственный Господь обязательно ответит нам в тот самый день, когда мы искренне к нему будем взывать».

Другая действенная молитва на удачу на иврите звучит следующим образом:

На русском языке молитва звучит следующим образом:

О здоровье

Самой сильной еврейской молитвой о здоровье считается молитва «Мешеберах». В Талмуде сказано, что если у кого-то в доме есть больной, то он должен пойти к мудрецу и обратиться к нему с просьбой, чтобы служитель Торы попросил Бога о выздоровлении близкого. Именно поэтому молитва «Мешербах» читается в синагоге по всем еврейским праздникам, а также по понедельникам, четвергам и субботам.

Сила молитвы о здоровье объясняется следующим:

 • Она читается в миньяне от имени всей еврейской общины, поэтому она обязательно будет услышана Богом;
 • Габай всегда когда читает эту молитву находится рядом со свитком Торы, который является священным предметом еврейского народа;
 • Человек, который заказывает молитву, дает обещание пожертвовать деньги на благотворительность и добрые дела.

В субботу слова молитвы звучат следующим образом:

Поминальная молитва

Уход из жизни человека — это очень тяжелая утрата. В такие минуты может поддержать специальная поминальная молитва. Именно с ее помощью мы поддерживаем усопшего в потустороннем мире и даем ему надежду на то, что он получит прощение грехов и будет принят в Царствие Небесное, где найдет успокоение его душа.

Молитва за упокой – это специальный текст, с помощью которого можно успокоить душу умершего. С ее помощью живые сохраняют светлую память об умерших близких людях, одновременно с этим приходят к собственному успокоению и пониманию того, что жизнь продолжается. Молитва об упокоении имеет важное значение, так как в Святом писании сказано, что молясь за умершего близкого человека, молящийся сам получает прощение Господом собственных грехов.

Что такое поминальная молитва и как ее читать

Значение молитвы за упокой души трудно переоценить. Все дело в том, что сразу после смерти душа отошедшего человека продолжает находиться на земле до 40 дней. Затем будет Страшный суд, который и решит участь души упокоившегося, она будет оправлена в рай или в ад. Все это время нужно читать поминальную молитву об упокоении новопреставленного. Если родственники усопшего относят себя к неверующим или просто не знают, как правильно молиться, то следует заказывать поминальную молитву в церкви. В таком случае она должна обязательно звучать, как минимум три раза: после похорон, на 9 дней, на 40 дней. В храме нужно обязательно ставить свечи за упокой усопшего, допускается приглашать священника домой для чтения молитвы за упокой в кругу родственников и близких людей.

Молитва об упокоении представляет собой определенный посыл Господу Богу. Молящийся человек обращается к Всевышнему о защите души умершего. Он просит поддержать в потустороннем мире душу усопшего и указать ей новый правильный путь. В молитве содержится просьба о прощении прегрешений человека, свершенных при жизни. Чтобы поминальная молитва была услышана, нужно произносить ее максимально искренне. Нельзя молиться об упокоении мимоходом, все слова должны исходить из глубины сердца, при этом у молящегося человека не должно быть злых помыслов. Такие требования связаны с тем, что молясь, человек соприкасается собственной душой с Господом, а Всевышний видит любую неискренность.

К молитве об упокоении души нужно относиться, как к долгу, который нужно отдать умершему человеку. После разговора с богом успокаивается и душа молящегося человека, утихает острая боль потери и наступает облегчение. Чем чаще будет возноситься поминальная молитва в период до 40 дней, тем быстрее можно будет исцелиться и восстановиться от необратимой потери, что снова позволит почувствовать вкус жизни.

Текст поминальной молитвы об усопшем

О новопреставленном принято молится не только Иисусу Христу, но также и Пресвятой Богородице.

Текст поминальной молитвы Пречистой Деве Марии о новопреставленном звучит следующим образом:

Данную молитву можно читать как на поминках на 9 и 40 дней, так и на кладбище. Во втором случае после молитвы следует немного помолчать, а потом убраться на могиле и уйти домой. В православии не принято оставлять на могиле рюмку водки и кусочек хлеба, так как такое ритуальное действо относится языческим традициям.

Кадиш — еврейская поминальная молитва на русском языке

Молитва «Кадиш» в переводе означает «освящение». Главное предназначение этого молитвенного обращения- использование в качестве молитвы человека, находящегося в трауре об усопшем. Чтение «Кадиша» является последним добром живущего в адрес своего умершего близкого человека.

Именно с этим связан обычай читать «Кадиш сирот» в Считается, что поминальная молитва «Кадиш» облегчает страдания души усопшего человека, которое первое время мается и не находит себе места в незнакомом мире. С помощь этого молитвенного обращения можно отвести от новопреставленного суровые испытания за его, свершенные при жизни, прегрешения. Молитва помогает душе усопшего подняться выше, а значит, приблизится к всевышнему, что увеличивает шансы душе упокоиться в Царствие Небесном.

Древнее еврейское предание, которое передается из уст рабби Акивы, объясняет, что поминальная молитва «Кадиш» способна мистически изменять к лучшему решение, принятое на Страшном Суде, если она будет часто читаться в период до 11 месяцев после смерти. Этот срок связан с тем, что в иудаизме считается, что только души отъявленных злодеев остаются в геенне после 11 месяцев. Все другие усопшие также проходят испытание в геенне, но направлены они только на очищение души. После этого все чистые души усопших переходят рай, который называется в иудейской религии «Сад Эдемский».

Поминальная молитва «Кадиш» читается только в миньяне, то есть когда в собрании имеются не менее 10 человек старше 13 лет. Люди должны стоять прямо с сомкнутыми годами и произносить молитвенный текст громко.

В переводе поминальная молитва «Кадиш» звучит следующим образом:

Смотреть видео онлайн поминальный Кадиш

Shofar7

Shofar Global Media

Самая древняя молитва. «Шма Исраэль» (Иврит, перевод, трнслетирация)

После того, как встали, умылись, но до того, как начать завтракать — произносят главную и самую первую из известных библейских молитв — «Шма Йисраэль» («Слушай Израиль» — перевод с библейского) Эта молитва — символ веры в Единого Творца и безоговорочного принятия на себя полной Его власти.

Эль мелех нээман.

אל מלך נאמן

Следующую фразу произносят в полный голос, прикрыв глаза правой рукой и думая о том, что в ней сформулирована наша готовность принять абсолютную власть Бога.

Шма Исраэль, Адонай ЭлоэйнуАдонай эхад!

שמע ישראל, יהוה אלהינו יהוה אחד

Произнося следующий отрывок, следует подумать о том, что мы принимаем заповедь любить Бога.

Вэ-аhавта эт Адонай Элоэха бэ-холь левавха у-вэ-холь нафшеха, у-вэ-холь меодэха. Вэ-айу а-дварим а-эле, ашер Анохи мецавха а-йом аль левавэха, вэ-шинантам ле-ванэха, вэ-дибарта бам бэ-шивтэха бэ-вейтэха у-вэ-лехтэха ва-дэрэх, у-вэ-шохбэха, у-вэ-кумэха, у-кшартам лэ-от аль ядэха, вэ-айу летотафот бейн эйнэха у-хтавтам аль мезузот бейтэха у-ви-шеарэха.

ואהבת את יהוה אלהיך בכל לבבך, ובכל נשפך, ובכל מאדך: והיו הדברים האלה, אשר אנכי מצוך היום, על לבבך: ושננתם לבניך, ודברת בם, בשבתך בביתך, ובלכתך בדרך, ובשכבך ובקומך: וקשרתם לאות על ידך, והיו לטטפת בין עינך: וכתבתם על מזזות ביתך, ובשעריך:

Тот, кто молится не в миньяне, начинает со слов:
(Шепотом): Барух шем квод малхуто лэ-олам ва-эд.
Произнося следующий отрывок, следует подумать о том, что мы принимаем все заповеди и признаем постулат о награде и наказании.
Вэ-hайа , им шамоа тишмэу эль мицвотай, ашер Анохи мецавэ этхэм а-йом лэа h ава эт Адонай элоэйхэм у-лэовдо бэ-холь левавхэм у-вэ-холь нафшехэм вэ-натати мтар арцехэм бэ-ито, йорэ у-малькош, вэ-асафта дганэха, вэ-тирошха, вэ-иц h арэха, вэ-натати эсэв бэ-садха ли-вэ h эмтеха вэ-ахалта вэ-савъата, ишамру лахэм пэн-ифтэ левавхэм вэ-сартэм ва-авадтэм элоhим ахэрим вэ-иштахавитэм лаэм, вэ-хара аф Адонай бахэм, вэ-ацар эт а-шамаим вэ-ло иhие матар, вэ-а-адама ло титэн эт йевула, ва-авадтэм мээра ме-аль а-арэц а-това ашер Адонай нотэн лахэм. Вэ-самтэм эт дварай эле аль левавхэм вэ-аль нафшэхэм у-кшартэм отам лэ-от алъ йедхэм вэ-айу лэ-тотафот бейн эйнэйхэм, вэ-лимадтэм отам эт бнейхэм лэдабэр бам бэ-шивтэха бэ-вейтэха у-вэ-лехтэха ва-дэрех у-вэ-шохбэха у-вэ-кумэха, ухтавтам аль мезузот бейтэха у-ви-шеарэха. Лэ-маан ирбу йемэйхэм в-имэй внэйхэм аль hа-адама, ашер нишба Адонай ла-авотэйхэм латэт ла h эм к-имэй h а-шамайим аль ha -арэц.

והיה , עם שמע תשמעו אל מצותי, אשר אנכי מצוה אתכם היום, לאהבה את יהוה אלהיהם ולעבדו, בכל לבבכם, ובכל נשפכם: ונתתי מטר ארצכם בעתו, יורה ומלקוש, ואספת דגנך ותירשך ויצהרך: ונתתי עשב בשדך לבהמתך, ואכלת ושבעת: השמרו לכם, פן יפתה לבבכם, וסרתם ועבדתם אלהים אחרים, והשתחוויתם להם: וחרה אף יהוה בכם, ועצר את השמים, ולא יהיה מטר,והאדמה לא תתן את יבולה, ואבדתם מהרה מעל הארץ הטבה אשר יהוה נתן לכם: ושמתם את דברי אלה, על לבבכם ועל נפשכם, וקשרתם אתם לאות על ידכם, והיו לטוטפת בין עיניכם ולמדתם אתם את ביכם, לדבר בם בשבתך בביתך, ובלכתם בדרך, ובשכבך ובקומך: וכתבתם על מזוזות ביתך, ובשעריך: למען ירבו ימיכם וימי בניכם, על האדמה אשר נשבע יהוה לאבתיכם לתת להם, כימי השמים על הארץ:

Перед тем, как начать читать следующий отрывок, следует взять кисти цицит, которые до сих пор были в левой руке, обеими руками и целовать их каждый раз при произнесении слова «кисти», а так же в конце этого отрывка. Произнося слова «посмотрев на которые», надо провести кисти перед глазами.
Вайомер Адонай эль Моше лэмор, дабэр эль бнэй Исраэль вэ-амарта алэйhэм, вэ-асу лаhэм цицит аль канфэй вигдейэм лэ-доротам, вэ-натну аль цицит а-канаф птиль тхэлет, вэ-айа лахэм лэ-цицит у-рэитэм ото у-зхартэм эт коль мицвот Адонай ва-аситэм отам, вэ-ло татуру ахарэй левавхэм вэ-ахарэй эйнэйхэм, ашер атэм зоним ахарэй h эм, лэ-маан тизкэру ва-аситэм эт коль мицвотай, ви- h йитем кдошим лэ-элоэйхэм, Ани Адонай элоэйхэм, ашер оцейти этхэм миэрэц Мицраим ли h йот лахэм л-эло h им, Ани Адонай элоэйхэм. Эмет.

ויאמר יהוה את משה לאמר: דבר אל בני ישראל, ומרת אלהם, ועשו להם ציצת, על כנפי בגדיהם לדרתם, ונתנו על ציצת הכנף פתיל תכלת: והיה לכם לציצת, וראיתם אתו, וזכרתם את כל מצות יהוה , ועשיתם אתם ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זנים אחריהם: למען תזכרו, ועשיתם את כל מצותי, והייתם קדשים לאלהיכם: אני יהוה אלהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלהים, אני יהוה אלהיכם: אמת

Амеп гд мече молитва на иврите текст
Оценка 5 проголосовавших: 1
Читайте так же:  Молитва для укрепления разума

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here