Помощь молитвы при болезни

Полное описание: Помощь молитвы при болезни - для наших любимых читателей.

Молитва об исцелении больного

О , Премилосе́рдый Бо́же, О́тче, Сы́не и Святы́й Ду́ше, в Неразде́льней Тро́ице покланя́емый и сла́вимый, при́зри благоутро́бно на раба́ Твоего́ (и́мя), боле́знию одержи́маго; отпусти́ ему́ вся́ согреше́ния его́; пода́й ему́ исцеле́ние от боле́зни; возврати́ ему́ здра́вие и си́лы теле́сные; пода́й ему́ долгоде́нственное и благоде́нственное житие́, ми́рныя Твои́ и преми́рныя бла́га, что́бы о́н вме́сте с на́ми приноси́л благода́рныя мольбы́ Тебе́, Всеще́дрому Бо́гу и Созда́телю на́шему.

П ресвята́я Богоро́дица, всеси́льным заступле́нием Твои́м помоги́ мне умоли́ть Сы́на Твоего́, Бо́га моего́, об исцеле́нии раба́ Бо́жия (и́мя).

В се святы́е и а́нгелы Госпо́дни, моли́те Бо́га о больно́м рабе́ Его́ (и́мя).
А ми́нь.

Молитвы о болящих

Тропарь, глас 4 1

Ско́pый в заступле́нии Еди́н сый, Хpисте́,/ ско́pое свы́ше покажи́ посеще́ние стра́ждущим раба́м Твои́м (стра́ждущему рабу́ Твоему́, стра́ждущей рабе́ Твое́й),/ и изба́ви от неду́г и го́pьких боле́зней;/ и воздви́гни во е́же пе́ти Тя и сла́вити непpеста́нно,// моли́твами Богоpо́дицы, Еди́не Человеколю́бче.

Кондак, глас 2

На одре́ боле́зни лежа́щих (лежа́щаго) и сме́ртною ра́ною уя́звленных (уя́звленнаго),/ я́коже иногда́ воздви́гл еси́, Спа́се, Петро́ву те́щу,/ и рассла́бленнаго, на одре́ носи́маго,/ си́це и ны́не, Милосе́рде, стра́ждущих (стра́ждущаго) посети́ и исцели́:/ Ты бо Еди́н еси́ неду́ги и боле́зни ро́да на́шего понесы́й,// и вся моги́й, я́ко Многоми́лостив.

Молитва Пресвятой Троице

О, Премилосе́рдый Бо́же, О́тче, Сы́не и Святы́й Ду́ше, в Неразде́льней Тро́ице покланя́емый и сла́вимый, при́зри благоутро́бно на раба́ Твоего́ (и́мя), боле́знию одержи́маго; отпусти́ ему́ вся́ согреше́ния его́; пода́й ему́ исцеле́ние от боле́зни; возврати́ ему́ здра́вие и си́лы теле́сные; пода́й ему́ долгоде́нственное и благоде́нственное житие́, ми́рныя Твои́ и преми́рныя бла́га, что́бы о́н вме́сте с на́ми приноси́л благода́рныя мольбы́ Тебе́, Всеще́дрому Бо́гу и Созда́телю на́шему.

Молитва 1-я ко Господу 2

Влады́ко, Вседержи́телю, Святы́й Царю́, наказу́яй и не умерщвля́яй, утвержда́яй низпа́дающия и возводя́й низве́рженныя, теле́сныя челове́ков ско́рби исправля́яй, мо́лимся Тебе́, Бо́же наш, раба́ Твоего́ (и́мя) немощству́юща посети́ ми́лостию Твое́ю, прости́ ему́ вся́кое согреше́ние во́льное и нево́льное. Ей, Го́споди, враче́бную Твою́ си́лу с Небесе́ низпосли́, прикосни́ся телеси́, угаси́ огне́вицу, укроти́ стра́сть и вся́кую не́мощь тая́щуюся, бу́ди врач раба́ Твоего́ (и́мя), воздви́гни его́ от одра́ боле́зненнаго и от ло́жа озлобле́ния це́ла и всесоверше́нна, да́руй его́ Це́ркви Твое́й благоугожда́юща и творя́ща во́лю Твою́. Твое́ бо есть, е́же ми́ловати и спаса́ти ны, Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 2-я ко Господу

Влады́ка Вседержи́телю, Врачу́ ду́ш и теле́с на́ших, смиря́яй и вознося́й, наказу́яй и па́ки исцеля́яй! Раба́ Твоего́ (и́мя) немощству́юща посети́ и исцели́ его́, возста́вив от одра́ и не́мощи. Запрети́ ду́ху не́мощи, оста́ви от него́ вся́ку я́зву, вся́ку боле́знь, и е́же е́сть в не́м согреше́ние или́ беззако́ние, осла́би, оста́ви, прости́ Твоего́ ра́ди человеколю́бия. Е́й, Го́споди, пощади́ созда́ние Твое́ во Христе́ Иису́се, Го́споде на́шем, с Ни́м же благослове́н еси́, и со Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

В честь иконы Божией Матери «Целительница»

Приими́, о, Всеблагослове́нная и Всемо́щная Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице Де́во, сия́ моли́твы, со слеза́ми Тебе́ ны́не приноси́мыя от на́с, недосто́йных ра́б Твои́х, ко Твоему́ цельбоно́сному о́бразу пе́ние возсыла́ющих со умиле́нием, я́ко Тебе́ Само́й зде́ су́щей и вне́млющей моле́нию на́шему. По коему́ждо бо проше́нию исполне́ние твори́ши, ско́рби облегча́еши, немощны́м здра́вие да́руеши, разсла́бленныя и неду́жныя исцеля́еши, от бе́сных бе́сы прогоня́еши, оби́димыя от оби́д избавля́еши, прокаже́нныя очища́еши и ма́лыя де́ти ми́луеши; еще́ же, Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице, и от у́з и темни́ц свобожда́еши и вся́кия многоразли́чныя стра́сти врачу́еши: вся́ бо су́ть возмо́жна хода́тайством Твои́м к Сы́ну Твоему́, Христу́ Бо́гу на́шему. О, Всепе́тая Ма́ти, Пресвята́я Богоро́дице! Не преста́й моли́тися о на́с недосто́йных раба́х Твои́х, сла́вящих Тя́ и почита́ющих Тя́, и поклоня́ющихся со умиле́нием Пречи́стому о́бразу Твоему́, и наде́жду иму́щих невозвра́тну и ве́ру несумне́нну к Тебе́, Присноде́ве Пресла́вней и Непоро́чней, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

В честь иконы Божией Матери «Всецарица» («Пантанасса») 3

Молитва 1-я

О, Всеблага́я, досточу́дная Богоро́дице Пантана́сса, Всецари́це! Несмь досто́ин, да вни́деши под кров мой, но я́ко ми́лостиваго Бо́га любоблагоутро́бная Ма́ти, рцы сло́во, да исцели́тся душа́ моя́ и укрепи́тся немощству́ющее те́ло мое́. И́маши бо держа́ву непобеди́мую, и не изнемо́жет у Тебе́ всяк глаго́л, о Всецари́це! Ты за мя упроси́, Ты за мя умоли́, да просла́вляю пресла́вное и́мя Твое́ всегда́, ны́не и в безконе́чныя ве́ки. Ами́нь.

Перевод: О, Всеблагая, изумления достойная, чудная Богородица, Пантанасса, Всецарица! Не достоин я, чтобы Ты вошла под кров мой! Но как милостивого Бога любящая милосердие Матерь, изреки слово, да исцелится душа моя и да укрепится немощное тело мое. Ибо Ты имеешь мощь непобедимую и не останется у Тебя бессильным никакое слово, о Всецарица! Ты за меня упроси, Ты за меня умоли, дабы я прославлял преславное имя Твое всегда, ныне и в бесконечные века. Аминь.

Молитва 2-я

О, Пречи́стая Богома́ти, Всецари́це! Услы́ши многоболе́зненное воздыха́ние на́ше пред чудотво́рною ико́ною Твое́ю, из уде́ла Афо́нскаго в Росси́ю пренесе́нною, при́зри на чад Твои́х, неисце́льными неду́ги стра́ждущих, ко свято́му о́бразу Твоему́ с ве́рою припа́дающих! Я́коже пти́ца крило́ма покрыва́ет птенцы́ своя́, та́ко и Ты ны́не, при́сно жи́ва су́щи, покры́й нас многоцеле́бным Твои́м омофо́ром. Та́мо, иде́же наде́жда исчеза́ет, несумне́нною Наде́ждою бу́ди. Та́мо, иде́же лю́тыя ско́рби превозмога́ют, терпе́нием и осла́бою яви́ся. Та́мо, иде́же мрак отчая́ния в ду́ши всели́ся, да возсия́ет неизрече́нный свет Божества́! Малоду́шныя уте́ши, немощны́я укрепи́, ожесточе́нным сердца́м умягче́ние и просвеще́ние да́руй. Исцели́ боля́щия люди́ Твоя́, о Всеми́лостивая Цари́це! Ум и ру́ки врачу́ющих нас благослови́, да послу́жат ору́дием Всемо́щнаго Врача́ Христа́ Спа́са на́шего. Я́ко живе́й Ти, су́щей с на́ми, мо́лимся пред ико́ною Твое́ю, о Влады́чице! Простри́ ру́це Твои́, испо́лненныя исцеле́ния и врачбы́, ра́досте скорбя́щих, в печа́лех утеше́ние, да чудотво́рную по́мощь ско́ро получи́вше, прославля́ем Живонача́льную и Неразде́льную Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Читайте так же:  Молитва в полете на самолете Николаю Чудотворцу

Перевод: О, Пречистая Богоматерь, Всецарица! Услышь многоскорбное воздыхание наше пред чудотворною иконою Твоею, из удела Афонского в Россию принесенною, воззри на чад Твоих, неисцелимыми недугами страдающих, ко святому образу Твоему с верою припадающих! Как птица крылами покрывает птенцов своих, так ныне и Ты, вечно живая, покрой нас многоцелебным Твоим омофором. Там, где надежда исчезает, будь Надеждой, чуждою сомнений. Там, где лютые скорби превознемогают, Терпением и Облегчением для нас явись. Там, где мрак отчаяния в души вселился, да воссияет неизреченный свет Божества! Малодушных утешь, немощных укрепи, ожесточенным сердцам умягчение и просвещение даруй. Исцели болящих людей Твоих, о Всемилостивая Царица! Ум и руки врачующих нас благослови, да послужат они орудием Всемогущего Врача Христа, Спасителя нашего. Тебе как живой, находящейся здесь, с нами, молимся пред иконою Твоею, о Владычица! Простри руки Твои, исполненные исцелений и врачеваний, Радость скорбящих, в печалях Утешение, дабы мы, чудотворную помощь скоро получив, прославляли Живоначальную Нераздельную Троицу, Отца, Сына, и Святого Духа во веки веков. Аминь.

Св. Архангелу Рафаилу

О, святы́й Арха́нгеле Рафаи́ле! Всеусе́рдно мо́лим тя́, бу́ди на́м путеводи́тель в жи́зни на́шей, сохрани́ от все́х ви́димых и неви́димых вра́г, исцели́ душе́вныя и теле́сныя боле́зни на́ша, упра́ви жи́знь на́шу к покая́нию во гресе́х и ко творе́нию до́брых де́л. О, святы́й вели́кий Рафаи́ле Арха́нгеле! Услы́ши на́с, гре́шных рабо́в Бо́жиих (имена́), моля́щихся тебе́, и сподо́би в зде́шней и в бу́дущей жи́зни благодари́ти и сла́вити о́бщаго Созда́теля на́шего в безконе́чныя ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва святым врачам

О, вели́ции Христо́вы уго́дницы и чудотво́рцы Пантелеи́моне, Косма́ и Дамиа́не, Ки́ре и Иоа́нне, Ермола́е, Диоми́де, Фо́тие и Аники́то! Услы́шите на́с, моля́щихся ва́м (имена́). Вы́ ве́сте на́ша ско́рби и неду́ги, слы́шите воздыха́ния мно́жества к ва́м притека́ющих. Сего́ ра́ди к ва́м, я́ко ско́рым помо́щником и те́плым моли́твенником на́шим зове́м: не оставля́йте на́с ва́шим у Бо́га хода́тайством. Мы́ при́сно заблужда́ем от пути́ спасе́ния, руководи́те на́с, ми́лостивии наста́вницы. Мы́ не́мощны есмы́ в ве́ре, утверди́те на́с, Правове́рия учи́тели. Мы́ зело́ убо́зи сотвори́хомся до́брых де́л, обогати́те на́с, милосе́рдия сокро́вища. Мы́ при́сно наве́туеми есмы́ от вра́г ви́димых и неви́димых и озлобля́еми, помози́те на́м, безпомо́щных засту́пницы. Гне́в пра́ведный, дви́жимый на ны́ за беззако́ния на́ша, отврати́те от на́с ва́шим хода́тайством у престо́ла Судии́ Бо́га, Ему́же вы́ предстоите́ на Небеси́, свя́ти и пра́ведницы. Услы́шите на́с, вели́ции Христо́вы уго́дницы, ва́с с ве́рою призыва́ющих, и испроси́те моли́твами ва́шими у Отца́ Небе́снаго все́м на́м проще́ние грехо́в на́ших и от бе́д избавле́ние. Вы́ бо помо́щницы, засту́пницы и моли́твенницы, и о ва́с сла́ву возсыла́ем Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва (от зубной боли)
священномученику Антипе, епископу Пергама Асийского 4

О, пресла́вный священному́чениче Анти́по и ско́рый помо́щниче христиа́ном в боле́знех! Ве́рую от всея́ души́ и помышле́ния, я́ко даде́ся тебе́ от Го́спода дар боля́щия исцеля́ти, неду́гующия врачева́ти и разсла́бленныя укрепля́ти. Сего́ ра́ди к тебе́, я́ко благода́тному врачу́ боле́зней, аз, не́мощный, прибега́ю и, твой досточти́мый о́браз с благогове́нием лобыза́я, молю́ся: твои́м предста́тельством у Царя́ Небе́снаго испроси́ мне, боля́щему, исцеле́ние от удруча́ющия мя зубны́я боле́зни, а́ще бо и недосто́ин есмь тебе́, бла́гостнейшаго отца́ и при́снаго засту́пника моего́, но ты, быв подража́тель человеколю́бия Бо́жия, сотвори́ мя досто́йна твоего́ заступле́ния чрез мое́ обраще́ние от злых дел к благо́му житию́, уврачу́й оби́льно дарова́нною тебе́ благода́тию я́звы и стру́пы души́ и те́ла моего́, да́руй ми здра́вие и спасе́ние и во всем благо́е поспеше́ние, да, та́ко ти́хое и безмо́лвное житие́ пожи́в во вся́ком благоче́стии и чистоте́, сподо́блюся со все́ми святы́ми сла́вити всесвято́е и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Молитвы о защите здоровья от болезней

Здесь представлены молитвы святым, с которыми можно обратиться с просьбой о защите своего здоровья и здоровья своих близких от всякой болезни.

Выберите нужное из меню:

Все молитвы подряд:

Защитная молитва Ангелу-хранителю от болезней

Святый ангеле Христов, защитник от всякого промысла лукавого, покровитель и благодетель!

Как заботишься о каждом нуждающемся в твоей помощи в миг случайного несчастья, позаботься и обо мне, грешном.

Не оставь меня, внемли моей молитве и огради меня от раны, от язвы, от всякого несчастного случая.

Вверяю тебе жизнь свою, как вверяю душу.

И как молишь за душу мою Господа Бога нашего, похлопочи же о жизни моей, обереги тело мое от повреждения всякого.

Защитная молитва Господу от болезней

Владыко Вседержитель, врач душ и телес, смиряй и возноси, наказуя и вновь исцеляя;

брата нашего (имя) немоствующего посети милостью Твоею, простри мышцу Твою, исполненную врачевания, и исцели его, возставь от одра и немощи, запрети духу немощи, отведи от него всякую язву, всякую болезнь, всякую рану, всякую огневицу и трясавицу.

И если есть в нем согрешение или беззаконие, ослабь, оставь, прости, Твоего ради человеколюбия.

Защитная молитва Иисусу Христу от болезней

Господи Иисусе Христе!

Огради нас святыми Твоими ангелами и молитвами Всепречистыя Владычицы нашия Богородицы и приснодевы Марии, силою Честного и Животворящего Креста, святого архистратига Божия Михаила и прочих небесных сил бесплотных, святого пророка и Предтечи крестителя Господня Иоанна Богослова,

священномученика Киприана и мученицы Иустины, святителя Николая архиепископа Мир Ликийских Чудотворца, святителя Никиты Новгородского, преподобного Сергия и Никона, игуменов Радонежских,

Читайте так же:  Молитва за сына военнослужащего

преподобного Серафима Саровского чудотворца, святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, святых и праведных Богоотец Иоакима и Анны, и всех святых Твоих, помощи нам, недостойным, рабу Божию (имя).

Избави его от всех навет вражеских, от всякого зла, колдовства, чародейства и лукавых человек, да не возмогут они причинить ему никоего зла.

Господи, светом Твоего сияния, сохрани его на утро, на день, на вечер, на сон грядущий, и силою благодати Твоея отврати и удали всякие злые нечестия, действуемыя по наущению диавола.

Кто думал и делал, верни их зло обратно, в преисподнюю, яко Твое есть Царствие и Сила, и Слава Отца, и Сына, и Святого Духа!

Защитная молитва Богородице от болезни

О, Мати Божия, помоще и защита наша, егда попросим, буди избавительнице наша, на Тя бо уповаем и всегда вседушно Тя призываем:

умилосердися и помози, пожалей и избави, приклони ухо Твое и наши скорбныя и слезныя молитвы приими, и якоже хощеши, успокой и обрадуй нас, любя­щих твоего Безначального Сына и Бога нашего.

Защитная молитва Николаю Чудотворцу от хвори

О, добрый наш пастырю, и богомудрый наставниче, святителю Христов Николае!

Услыши нас, Почитаемый верующими людьми во всём мире Святитель Николай, он же Николай Чудотворец, Мирликийский чудотворец, грешных, молящихся тебе и призывающих в помощь скорое предстательство твое;

виждь нас немощных, отвсюду уловляемых, всякаго блага лишенных и умом от малодушия помраченных;

потщися, угодниче Божий, не оставити нас в греховнем плену быти, да не будем в радость врагом нашим и не умрем в лукавых деяниих наших.

Моли о нас недостойных Содетеля нашего и Владыку, ему же ты со безплотными лики предстоиши:

милостива к нам сотвори Бога нашего в нынешнем житии и в будущем веце, да не воздаст нам по делом нашим и по нечистоте сердец наших, но по своей благости воздаст нам.

На твое бо ходатайство уповающе, твоим предстательством хвалимся, твое заступление на помощь призываем, и ко пресвятому образу твоему припадающе, помощи просим:

избави нас, угодниче Христов, от зол, находящих на нас, и укроти волны страстей и бед возстающих на нас, да ради святых твоих молитв не обымет нас напасть и не погрязнем в пучине греховней и в тине страстей наших.

Моли, святителю Христов Николае, Христа Бога нашего, да подаст нам мирное житие и оставление грехов, душам же нашим спасение и велию милость, ныне и присно и во веки веков.

Защитная молитва Пантелеймону целителю от заболеваний

О великий Христов угодниче и преславный целебниче, великомучениче Пантелеимоне!

Душею на Небеси Престолу Божию предстояй и триипостасныя Его славы наслаждаяйся, телом же и ликом святым на земли в Божественных храмех почиваяй и данною ти свыше благодатию различная чудеса источаяй,

призри милостивным твоим оком на предстоящия люди, честней твоей иконе умильно молящияся и просящия от тебе целебныя помощи и заступления: простри ко Господу Богу нашему теплыя твоя молитвы и испроси душам нашим оставление согрешений.

Се бо мы, за беззакония наша не смеюще возвести очеса наша к высоте Небесней, ниже вознести глас молебный к Его в Божестве неприступней славе, сердцем сокрушённым и духом смиренным тебе, ходатая милостива ко Владьще и молитвенника за ны, грешныя, призываем, яко ты приял еси благодать от Него недуги отгоняти и страсти исцеляти.

Тебе убо просим: не презри нас, недостойных, молящихся тебе и твоей помощи требующих.

Буди нам в печалех утешитель, в недузех страждущим врач, напаствуемым скорый покровитель, очесем недугующим прозрения датель, ссущим и младенцем в скорбех готовейший предстатель и исцелитель:

исходатайствуй всем вся, яже ко спасению полезная, яко да твоими Господу Богу молитвами получивше благодать и милость, прославим всех благих Источника и Дароподателя Бога, Единаго в Троице Святей славимаго Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков.

Защитная молитва Луке Крымскому от недуга

О всеблаженный исповедниче, святителю отче наш Луко, великий угодниче Христов!

Со умилением приклоньше колена сердец наших, и припадая к раце честных и многоцелебных мощей твоих, якоже чада отца молим тя всеусердно:

услыши нас грешных и принеси молитву нашу к милостивому и человеколюбцу Богу, Емуже ты ныне в радости святых и с лики Ангел предстоиши.

Веруем бо, яко ты любиши ны тою же любовию, еюже вся ближния возлюбил еси, пребывая на земли.

Испроси у Христа Бога нашего:

Видео (кликните для воспроизведения).

да утвердит во святей своей Православней Церкви дух правыя веры и благочестия, пастырям ея да даст святую ревность и попечение о спасении вверенных им людей:

право верующия соблюдати, слабыя и немощныя в вере укрепляти, неведущия наставляти, противная обличати.

Всем нам подай дар коемуждо благопотребен, и вся яже к жизни временней и к вечному спасению полезная.

Градов наших утверждение, земли плодоносие, от глада и пагубы избавление.

Скopбящим утешение, недугующим исцеление, заблудшим на путь истины возвращение, родителем благословение, чадом в страсе Господнем воспитание и научение, сирым и убогим помощь и заступление.

Подаждь нам всем твое архипастырское и святое благословение, да тобою осеняеми избавимся от козней лукаваго и избегнем всякия вражды и нестроений, ересей и расколов.

Даруй нам богоугодно прейти поприще временней жизни, настави нас на путь, ведущий в селения праведных, избави нас воздушных мытарств и моли о нас всесильнаго Бога: да в вечней жизни с тобою непрестанно славим Отца и Сына и Святаго Духа, Ему же подобает всякая слава, честь и держава во веки веков.

Сильная молитва от смертельных болезней

В дни тревоги, смертельной опасности или неизлечимой болезни, когда иссякли все силы и, казалось бы, нет выхода, люди часто встают на колени и обращаются к Богу, как к последней надежде. Недаром говорят, что в падающем самолете или при смертельной болезни атеистов не бывает.

Читайте так же:  Чудотворные молитвы о торговле

Помогают ли молитвы о смертельно больных

Многие христиане, получив печальное известие о неизлечимой болезни, задают вопрос «За что?», а надо спросить: «Для чего?». Господь милостив, проводя человека через испытания, Он приводит больных и страждущих в храмы через очищение и покаяние души, открывая двери Небесного царства.

Молитва от смертельной болезни — максимальное доверие Богу и вера в Его исцеляющую силу через посредничество Святых. Воззвание к Творцу не является заговором. Будьте осторожны, выбирая молитвенное прошение из предложенных молитв.

Важно! Отличие молитвы от заговора в том, что при произношении слов заговора человек верит в эти слова, а при чтении молитвенных прошений вся надежда возлагается на Бога, и Ему Одному воздается вся слава.

В каждом храме есть подтверждающие исцеления у икон или после богослужения записи, но часто болезнь возвращается, ибо получивший прощение вновь вернулся к грешному образу жизни, и вскоре умирает. Обращаясь к святым угодникам, следует помнить, что они посредники между Господом и людьми, вся слава воздается Святой Троице и Богородице.

Человек немощен, ему не хватает терпения и веры, но есть святые, прошедшие страдания и лишения, сохранившие веру и дарующие чудеса исцеления. Читая молитвы, следует прислушиваться к смыслу каждого слова, «впитывать» его в сердце и душу, переживать и верить в исполнение прошения.

Нет в мире такой болезни, против которой была бы бессильна молитва, но есть множество причин, препятствующих осуществлению победы исцеления. При получении страшного диагноза человека захлестывает страх, отчаяние, паника и постоянная нервозность.

Не единичны случаи, когда человек умирал не от болезни, а от страха. Мамы, получившие весть о раковом заболевании ребенка, умирали от болезни сердца, а дети успешно прошли курс лечения и получили исцеление по молитвам папы и родных.

Святой Лука, будучи сам врачом, утверждал, что при чтении молитв приходит успокоение, наступает умиротворение, рождается надежда, которая ведет к исцелению.

Как правильно читать молитвы об исцелении

Как болящий человек, так и ходатаи при обращении к Всевышнему должны помнить, что Господь отвечает тем, кто очистил свою душу от обиды и непрощения.

Молитва имеет силу как в храме, так и дома, главное, чтобы она читалась искренне и регулярно. Обязательным условием дарования исцеления является вера, ибо по вере вашей будет дано вам. (Матв. 9:29)

Пришла в дом болезнь, и не людям решать смертельная она, или дана для испытания веры и очищения от грехов. Не стоит направо и налево рассказывать всем о смертельной опасности, ныть и стенать. Лучше:

  • пойдите в храм;
  • зажгите свечу за здравие;
  • помолитесь в тишине от всего сердца Творцу и Спасителю;
  • поучаствуйте в Литургии;
  • подайте пожертвование на храм.

Господь милостив, Он видит чистые сердца, покаяние и искреннее прошение с верой.

Какие молитвы читать при смертельных болезнях

Иисус Христос — наш Спаситель и Исцелитель, Бог Отец проведет нас долиной смертной тени так, чтобы никто не боялся, Дух Святой накроет Своим Покоем.

Молитвы святому Луке помогают от всех болезней.

О всеблаженный исповедниче, святителю отче наш Луко, великий угодниче Христов. Со умилением приклоньше колена сердец наших, и припадая к раце честных и многоцелебных мощей твоих, якоже чада отца молим тя всеусердно: услыши нас, грешных, и принеси молитву нашу к милостивому и человеколюбивому Богу, Емуже ты ныне в радости святых и с лики ангел предстоиши. Веруем бо, яко ты любиши ны тою же любовию еюже вся ближния возлюбил еси, пребывая на земли.

Испроси у Христа Бога нашего, да утвердит чад Своих в духе правыя веры и благочестия: пастырям да даст святую ревность и попечение о спасении вверенных им людей: право верующия соблюдати, слабые и немощныя в вере укрепляти, неведущия наставляти, противныя обличати.

Всем нам подай дар коемуждо благопотребен, и вся яже к жизни временней и к вечному спасению полезная: градов наших утверждение, земли плодоносие, от глада и пагубы избавление, скорбящим утешение, недугующим исцеление, заблудшим на путь истины возвращение, родителем благословение, чадом в страсе Господнем воспитание и научение, сирым и убогим помощь и заступление.

Подаждь нам всем твое Архипастырское благословение, да таковое молитвенное ходатайство имущи, избавимся от козней лукаваго и избегнем всякия вражды и нестроений, ересей и расколов. Настави нас на путь, ведущий в селения праведных, и моли о нас всесильнаго Бога, в вечней жизни сподобимся с тобою непрестанно славити Единосущную и Нераздельную Троицу, Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.

Рожденная слепой, в девичестве лишившаяся возможности ходить, Блаженная Матрона Московская обещала и после смерти помогать людям. Она поставила одно условие для исполнения прошений — чистое, раскаянное сердце и вера. Матронушка советовала при сильных хворях помимо молитвенных правил читать псалмы 50 и 90, и молитву «Господь Вседержитель».

О блаженная мати Матроно, душею на Небеси пред престолом Божиим предстоящи, телом же на земли почивающи, и данною ти свыше благодатию различныя чудеса источающи. Призри ныне милостивным твоим оком на ны, грешныя, в скорбех, болезнех и греховных искушениих дни своя иждивающия, утеши ны, отчаянныя, исцели недуги наша лютыя, от Бога нам по грехом нашим попущаемыя, избави нас от многих бед и обстояний, умоли Господа нашего Иисуса Христа простити нам вся наша согрешения, беззакония и грехопадения, имиже мы от юности нашея даже до настоящаго дне и часа согрешихом, да твоими молитвами получивше благодать и велию милость, прославим в Троице Единаго Бога, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Николай Угодник — пример любви к людям. При жизни он раздал все свое богатство, жил в нищете, но помогал каждому нуждающемуся, кому деньгами, а кому молитвой исцеления, воскрешая из мертвых и изгоняя болезни.

Всякия утоли болезни, великий наш заступниче Николае, растворяя благодатная врачевания, услаждающая души наша, сердца же веселящая всех усердно к помощи твоей притекающих, Богу же вопиющих: Аллилуиа.

Ветия суемудренныя нечестивых видим тобою посрамленныя, богомудре отче Николае: Ариа бо хульника, разделяюща Божество, и Савеллиа, смешающа Святую Троицу, препрел, нас же во Православии укрепил еси. Сего ради вопием ти сице: Радуйся, щите, защищаяй благочестие; радуйся, мечу, посекаяй злочестие.

Читайте так же:  Молитвы от одиночества

Радуйся, учителю Божественных велений; радуйся, губителю богопротивных учений.

Радуйся, лествице, Богом утвержденная, еюже восходим к небеси; радуйся, покрове, Богом зданный, имже покрываются мнози.

Радуйся, немудрых умудривый твоими словесы; радуйся, ленивых подвигнувый твоими нравы.

Радуйся, светлеете заповедей Божиих неугасимая; радуйся, луче оправданий Господних пресветлая.

Радуйся, яко учением твоим сокрушаются еретическия главы; радуйся, яко тобою вернии сподобляются славы.

Радуйся, Николае, великий Чудотворче.

Молитва о больном — акт веры Богу и в Бога, она может произноситься простыми, собственными, искренними словами, главное, чтобы в них было раскаяние и полное доверие Творцу.

Сильная молитва Святой Матроне Московской о здоровье родных и близких

Матрона Московская – блаженная старица, которая жила в ХХ веке. Настоящее ее имя – Матрона Димириевна Никонова. Днем почитания ее памяти считается 2 мая, именно в этот день святая мирно отошла ко Господу.

И после смерти она помогает всем страждущим: способствует в поиске работы, оберегает от злых людей, сохраняет семьи, возвращает угасшую любовь, помогает женщинам забеременеть, а молитва Матроне Московской о здоровье близких поистине творит чудеса.

Старица убеждала людей, что тело – это некий домик, данный Богом, и его периодически нужно ремонтировать, с молитвой, не отказываясь от врачебных назначений.

Молитва блаженной Матроне о здоровье родных

О блаженная мати Матроно, душею на Небеси пред престолом Божиим предстоящи, телом же на земли почивающи, и данною ти свыше благодатию различныя чудеса источающи. Призри ныне милостивным твоим оком на ны, грешныя, в скорбех, болезнех и греховных искушениих дни своя иждивающия, утеши ны, отчаянныя, исцели недуги наша лютыя, от Бога нам по грехом нашим попущаемыя, избави нас от многих бед и обстояний, умоли Господа нашего Иисуса Христа простити нам вся наша согрешения, беззакония и грехопадения, имиже мы от юности нашея даже до настоящаго дне и часа согрешихом, да твоими молитвами получивше благодать и велию милость, прославим в Троице Единаго Бога, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь

Чудо рождения и жизни

Матронушка родилась в 1881 году в небогатой семье. От рождения девочка была слепа, у нее даже не было глазниц (они были затянуты кожей). Мать хотела оставить новорожденную в приюте, но после сна, который она посчитала за вещий, в котором ей причудилась огромная белокрылая птица с закрытыми глазницами, севшая на грудь, богобоязненная мать оставила свое греховное намерение.

С самого детства девочка была набожной, проводила много времени в храме. На ее груди красовалась выпуклость – нерукотворный нательный крест. Будучи подростком, Матрона получила дар целительства и начала врачевать обратившихся к ней людей молитвами ко Всевышнему. В качестве благодарности люди оставляли продукты и подарки. Тем самым девочка стала главной кормилицей в семье, существенно поправив ее бедное положение.

Читайте о святой:

Однажды к Матроне обратились родственники человека, у которого были парализованы ноги. Недолго думая, Матрона приказала, чтоб завтра он сам приполз к ней. Несчастный ползком преодолел путь в 4 километра, но обратно возвращался домой на своих ногах.

Святитель Иоанн Кронштадский во всеуслышание перед прихожанами назвал Матрону своей сменой. Тем самым он предрек ей особое служение перед Всевышним во времена гонений на Церковь.

С приходом революции ее родные братья стали коммунистами. Ни их, ни Матрону, которая не переставала лечить людей и молитвенно помогать им, не устраивало подобное соседство в одном доме. Женщине пришлось покинуть отчий дом, она скиталась по подвалам и чужим квартирам столицы, скрываясь от полиции и грозящего ей ареста, помогали ей две преданные помощницы.

Святая старица, у которой к тому времени отнялись ноги, принимала больных, исцеляла, врачевала душевную и телесную боль, укрепляла в вере, помогала воцерковиться и творила чудеса до самой кончины 2 мая 1952 года. Свою смерть она предсказала за 3 дня, но умирать она очень боялась, потому что обладала великим Страхом Божиим. 8 марта 2004 года святая Матрона была возведена в лик святых Русской православной церкви.

Ее мощи покоятся на территории Покровского монастыря. Ежедневно огромное количество паломников стекается к раке с ее мощами, люди испрошают ее предстательства в житейских нуждах.

Как призвать помощь блаженной старицы

Другие молитвы ко святой Матроне:

Святая блаженная Матрона Московская была глубоко верующим православным человеком. Ее пребывание на земле заключалось в постоянном изучении Священного Писания, сострадании и помощи людям.

И по смерти каждый просящий ощущает ее заступничество и ходатайство перед Господом, к которому старица имеет великое дерзновение.

Молитва Николаю Чудотворцу о здравии

Святителя Николая Чудотворца можно по праву назвать самым народным и самым любимым святым, Божьим Угодником. Его долгая и праведная жизнь была целиком посвящена служению Господу и людям. Получив по смерти родителей богатое наследство, глубоко верующий юноша раздал его неимущим и страждущим.

Благодаря верности Христову учению и самоотверженной жизни Спаситель наделил Николая даром чудотворения, который он многократно использовал для помощи ближним. По его молитве укрощалась морская стихия, покидали поля насекомые, грозившие голодом земледельцам, но особую славу принесли ему чудесные исцеления по его молитве. Более того, исцеления продолжали происходить даже после смерти святителя, у его мощей; немало таких случаев произошло и в современной истории.

Вот и сегодня люди молятся Николаю Чудотворцу, поверяя ему свои беды и прося помощи в самых разных жизненных обстоятельствах, в том числе и в случае болезни.

Считается, что молитва Николаю Чудотворцу о помощи в болезни ускоряет выздоровление. Чаще всего мы молимся о здоровье близких, но молиться нужно и о здоровье себе, чтобы служить им поддержкой и не стать никому в тягость. Многие молитвы читаются на церковнославянском, но молитву о здравии Николаю Угоднику можно читать на русском языке.

Читайте так же:  Молитва алкоголика прикол текст

Молитва о здравии Николаю Чудотворцу

О, Николай Всесвятой, угодник Господней, вечный заступник наш, и повсюду во всех бедах помощник наш. Помоги мне, Божьему рабу (имя), унылому и грешному, в настоящей жизни, попроси Господа даровать мне оставление грехов моих, ибо согрешил я делом, словом, в помыслах и всеми своими чувствами. Помоги мне окаянному, Святой Чудотворец, попроси Господа нашего о здравии крепком, избавь меня от мучений и мытарств. Аминь.

Как молиться святому

Можно молиться в церкви, поставив свою свечу перед иконой, а можно завести небольшой иконостас дома, чтобы возносить молитву утром и вечером, перед сном. В домашнем иконостасе непременно должны быть иконы Иисуса Христа и Богоматери, остальных святых вы выбираете на свое усмотрение, но среди них обязательно должен быть Николай Чудотворец: значение этого «универсального» святого настолько велико, что он простирает свою помощь практически на все сферы жизни.

Устроить в доме иконостас очень просто: иконы можно поставить на полочку, прибитую к стене, либо на столик или тумбочку. Там же ставят сосуд со святой водой. Иконы, свечи и лампадку нужно приобретать только в церковной лавке – это гарантия, что они освящены. Если у вас есть какая-то икона, которой вы дорожите, обязательно освятите ее в церкви.

Главное, чтобы поблизости не было никаких светских предметов: картин, плакатов, предметов декора, телевизора, компьютера и пр.

Перед иконами во время молитвы зажигают свечи или лампадку (позаботьтесь о пожаробезопасности!)

Молиться нужно в одиночестве. Вначале читают «Отче наш», а затем уже свою молитву. Обратите внимание: в каждой молитве звучит покаяние в своих грехах и прославление святого, к которому мы обращаемся за защитой и помощью. Самая сильная молитва от болезней Николаю Чудотворцу – та, что идет от чистого сердца и исполнена веры в то, что она помогает, особенно если это молитва на здоровье или излечение ребенка.

Молитва святому Николаю Чудотворцу об исцелении ребенка

О, пресвятой Божий Угодник – Святой Николай Чудотворец! Даруй милость на выздоровление моего любимого чада. Прошу, прости мне греховную скорбь и не гневайся на меня за невежество. Аминь.

Больше всего на свете нам дороги наши дети, а после них – родители. Ежедневно молитесь и об их здравии, особенно о здравии болящего родителя.

Молитва о здравии родителей святому Николаю Чудотворцу

Святой Чудотворец Николай, с искренней мольбой обращаюсь к тебе. Прошу тебя защитить моих родителей от болезней, от немощи и слабости. Помоги им идти по пути праведному и даруй им надежду на Царствие Небесное. Не позволь поддаться греховным искушениям. Заступись за них перед Господом нашим. Да будет воля твоя. Аминь.

Нередко приходится молиться об исцелении близкого человека: жены или мужа, о больном родственнике.

Молитва святому Николаю Чудотворцу об исцелении мужа и близких людей

Святой Николай Чудотворец, Спаситель наших заблудших душ! Обращаемся к тебе со смиренной просьбой в болезни и немощи. Отстрани от (имя) порчу и тяжкий недуг. Отпусти (имя) все грехи, ставшие причиной столь тяжких страданий. Прими раскаяние болящего и его близких. Пусть все болезни покинут его бренное тело и прибудет несокрушимое здоровье и благодать. Пусть Господь через тебя услышит нашу смиренную просьбу и не осудит ее. Попроси, о Святителе Николай, чтобы все невзгоды отпустили и болезни покинули навсегда. На все твоя воля. Аминь.

Нередко человек сам навлекает на себя страшную болезнь – пьянство. На избавление от этого порочного недуга тоже есть молитва.

Молитва Николаю Угоднику об избавлении от пьянства

Чудотворец Николай, с мольбой обращаюсь к тебе. Великодушно смилуйся и избавь мужа (родного мне человека) моего от бесовского пьянства. Супротив его воле, нашли омерзение и опустоши его тягу к пьяному возлиянию. Не пригубит, не проглотит и не нальет он питие вредное без содрогания. А пригубит и изольет во чрево святой воды достояние. Да будет воля твоя. Аминь.

От алкоголизма сына

Видео (кликните для воспроизведения).

Святой Чудотворец, Николай Угодник!Обращаюсь к тебе с материнской просьбой. Ты всегда помогаешь, тем, кто тебя просит о содействии в делах жизненных. Так услышь и мою просьбу. Прошу тебя смиловаться надо мной и послать избавление моему сыну от пьянства горького, губящего его душу и тело. Прошу тебя, Чудотворец Николай, наслать на него омерзение в водке и к любым другим спиртным напиткам. Избавь сына моего от внутренней тяги пагубной и вредящей здоровью, пусть противным и невкусным станет для него все хмельное. Сделай так, Святой Николай, чтобы мой сын больше никогда не смог пригубить спиртное без чувства мерзости в душе и отвращения сильного. Сделай так, Угодниче Божий, чудесами своими прославившийся при жизни, чтобы мой сын не смог спиртное пить ни днем, ни ночью, ни в гостях, ни дома, ни в будний день, ни в праздник. Пусть Твое слово сильное навсегда остановит сына моего от пагубной хмельной страсти. Как никто и никогда из Святых водку не пил, так пусть и сын мой, Раб Божий (имя сына) никогда ее пить не будет и навсегда о ней забудет. Аминь.

Помощь молитвы при болезни
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here