Молитва Святому науму

Полное описание: Молитва Святому науму - для наших любимых читателей.

О чем молиться святому науму

Г о́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, благослови́, освяти́, сохрани́ ча́до мое́ си́лою Животворя́щаго Креста́ Твоего́.

(преподобного Амвросия Оптинского)

Г о́споди, Ты Еди́н вся ве́си, вся мо́жеши и всем хо́щеши спасти́ся и в ра́зум Истины прийти. Вразуми́ сына моего́ (имя) позна́нием и́стины Твоея́ и во́ли Твоея́ Святы́я и укре́пи его ходи́ти по за́поведям Твои́м и меня́, гре́шного, поми́луй.

Г о́споди Иису́се Христе́, бу́ди ми́лость Твоя́ на сы́не мое́м (имя) , сохрани́ его́ под кро́вом Твои́м, покры́й от вся́каго лука́ваго похоте́ния, отжени́ от него́ вся́каго врага́ и супоста́та, отве́рзи ему́ у́ши и о́чи серде́чныя, да́руй умиле́ние и смире́ние се́рдцу его́, обрати́ его́ на покая́ние, просвети́ ум его́ све́том ра́зума Ева́нгелия Твоего́, наста́ви его́ на стезю́ за́поведей Твои́х и научи́ его́, Спа́се, твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты есть Бог наш. A ми́нь.

(Из женского монастыря в Шуе, Ивановской области)

О , Пресвята́я Влады́чице Де́во Богоро́дице, спаси́ и сохрани́ под кро́вом Твои́м моего сына (имя) . Укро́й его́ ри́зою Твоего́ матери́нства, соблюди́ его в стра́хе Бо́жием и в послуша́нии роди́телям, умоли́ Го́спода моего́ и Сы́на Твоего́, да да́рует им поле́зное ко спасе́нию их. Вруча́ю их Матери́нскому смотре́нию Твоему́, я́ко Ты еси́ Боже́ственный Покро́в раба́м Твои́м.

Ма́терь Бо́жия, введи́ меня́ во о́браз Твоего́ небе́снаго матери́нства. Уврачу́й душе́вные и теле́сные ра́ны сына моего́ (имя) , мои́ми греха́ми нанесе́нные. Вруча́ю дитя́ мое́ всеце́ло Го́споду моему́ Иису́су Христу́ и Твоему́, Пречи́стая, небе́сному покрови́тельству. А ми́нь.

(для успехов в учебе)

П роро́к Нау́м, наведи́ меня́ (моего сына, дочь) на ум.

В о и́мя Отца́ и Сы́на и Свято́го Ду́ха. Свято́й о́тче Нау́м, напра́вь о́трока моего́ на ум, дай ему благослове́ние на я́рое уче́ние, па́мять его укрепи́, стара́нья пробуди́. Возьми́ его́ ру́ку, отгони́ лень и ску́ку. Пусть будет сей о́трок на умо́к скор, в уче́нье спор. Ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. А ми́нь.

Г о́споди Иису́се Христе́ Бо́же наш, всели́выйся в сердца́ двуна́десятых Апо́столов нелицеме́рно, благода́тию Всесвята́го Ду́ха, сошедшаго в виде о́гненных язы́к, и сих устне́ отве́рзый, и нача́ша глаго́лати иными языки́. Сам Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же наш, ниспосли́ Того́ Ду́ха Твоего́ Свята́го на отроча́ сие́ (имя) и насади́ во ушеса́ се́рдца его́ Свяще́нныя Писа́ния, я́же рука́ Твоя́ пречи́стая на скрижа́лех начерта́ законополо́жнику Моисе́ю, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. А ми́нь.

Г о́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тери услы́ши меня́, гре́шную и недосто́йную рабу́ Твою́.

Г о́споди, в ми́лости Твое́й вла́сти ча́до мое́, поми́луй и спаси́ его́ и́мени Твоего́ ра́ди.

Г о́споди, прости́ ему́ вся согреше́ния, во́льныя и нево́льныя, соверше́нные им пред Тобо́ю.

Г о́споди, наста́ви его́ на и́стинный путь за́поведей Твои́х и вразуми́ его́ и просвети́ све́том Твои́м Христо́вым, во спасе́ние души́ и исцеле́ние те́ла.

Г о́споди, благослови́ его́ в до́ме, о́коло до́ма, в шко́ле, в по́ле, в рабо́те и в доро́ге, и на ка́ждом ме́сте Твоего́ владе́ния.

Г о́споди, сохрани́ его́ под кро́вом Твои́м Святы́м от летя́щей пу́ли, стрелы́, ножа́, меча́, я́да, огня́, пото́па, от смертоно́сной я́звы и от напра́сныя сме́рти.

Г о́споди, огради́ его́ от ви́димых и неви́димых враго́в, от вся́ких бед, зол и несча́стий.

Г о́споди, исцели́ его́ от вся́ких боле́зней, очи́сти от вся́кия скве́рны (вина́, табака́, нарко́тиков) и облегчи́ его́ душе́вные страда́ния и ско́рби.

Г о́споди, да́руй ему́ благода́ть Ду́ха Твоего́ Свята́го на мно́гие ле́та жи́зни, здра́вия и целому́дрия.

Г о́споди, умно́жь и укрепи́ его́ у́мственные спосо́бности и теле́сные си́лы.

Г о́споди, дай ему́ Твое благослове́ние на благочести́вую семе́йную жизнь и благочести́вое деторожде́ние.

Г о́споди, да́руй и мне, недосто́йной и гре́шной рабе́ Твое́й, роди́тельское благослове́ние на ча́до мое́ в настоя́щее вре́мя утра́, дня, ве́чера и но́чи и́мени Твоего́ ра́ди, и́бо Ца́рствие Твое́ ве́чно, всеси́льно и всемогу́ще. А ми́нь.

П роро́ка Твоего́ Нау́ма па́мять, Го́споди, пра́зднующе,/ тем Тя мо́лим:// спаси́ ду́ши на́ша.

Кондак пророку Науму, глас 4

П росвети́вшееся Ду́хом чи́стое твое́ се́рдце,/ проро́чества бысть светле́йшаго прия́телище:/ зри́ши бо, я́ко настоя́щая, дале́че су́щая;/ сего́ ра́ди тя почита́ем,// проро́че блаже́нне, Нау́ме сла́вне.

Молитва святому пророку Науму

Молитвы к святому пророку Науму

Молитва

Молитва иная

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Святой отче Наум, Направь отрока моего на ум, Дай ему благословение на ярое учение, Память его укрепи, старанья пробуди. Возьми его руку, отгони лень и скуку. Пусть будет сей отрок на умок скор, в ученье спор. Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва иная

О, святый угодниче Божий, пророче Науме! Подвигом добрым позвизався на земли, восприял еси на Небесех венец правды, егоже уготовал есть Господь всем любящим Его. Темже взирающе на святый твой образ, радуемся о преславном окончании жительства твоего и чтем светлую память твою. Ты же, предстоя Престолу Божию, приими моления наша и ко Всемилостивому Богу принеси, о еже простити нам всякое прегрешение и помощи нам стати противу кознем диавольским, да избавлыпеся от скорбей, болезней, бед и напастей и всякого зла, благочестно и праведно поживем в нынешнем веце и сподобимся предстательством твоим, аще и недостойни есмы, вйдети благая на земли живых, славяще Единаго во святых Своих славимаго Бога, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Тропарь святому пророку Науму

Тропарь, глас 2

Пророка Твоего Наума память, Господи, празднующе, тем Тя молим, спаси души наша.

Читайте так же:  Молитва за сына который в дороге

Кондак, глас 4

Просветившееся Духом чистое твое сердце, пророчества бысть светлейшаго приятелище: зриши бо, яко настоящая, далече сущая; сего ради тя почитаем, пророче блаженне, Науме славне.

Молитва всем святым и бесплотным небесным силам

Боже святый и во святых почиваяй, трисвятым гласом на небеси от Ангел воспеваемый, на земли от человек во святых Своих хвалимый: давый Святым Твоим Духом комуждо благодать по мере дарования Христова, и тою поставивый Церкви Твоей святей овы Апостолы, овы пророки, овы же благовестники, овы пастыри и учители, их же словом проповеди. Тебе Самому действующему вся во всех, мнози совершишася святии в коемждо роде и роде, различными добродетель-ми благоугодившии Тебе, и к Тебе нам образ добрых подвигов своих оставивше, в радости прешедшии, готови, в нем же сами искушени быша, и нам напаствуемым помогати. Сих святых всех воспоминая и их богоугодное похваляя житие, Тебе Самаго, в них действовавшаго, восхваляю, и онех благотворения Твоя дарования быти веруя, прилежно молю Тя, Святе святых, даждь ми грешному последовати их учению, паче те Твоею вседействующею благодатию, небесныя с ними сподобитися славы, хваляще пресвятое имя Твое, Отца и Сына и Святаго духа во веки. Аминь.

Популярные молитвы

Все молитвы .

Сильная молитва об учащихся перед началом учебного года

Учеба — самое важное занятие школьников и студентов. Поэтому ежегодно 1 сентября в праздник Дня Знаний — начала учебного года, во всех православных храмах совершается молебен с призыванием Божиего благословения.

Помимо молебна, Церковью совершается краткая молитва о даровании ученикам духа премудрости и разума, о понимании детьми учения Слова Божиего.

Как заказать молебен? Каким святым возносится молитва об учащихся?

Сергий Радонежский

Святой помогает достойно учиться, получать хорошие оценки, по окончании школы поступить в ВУЗ .

Варфоломею, так звали будущего инока, тяжко давалось учение, даже при чтении Священного Писания он совершал множество ошибок. Понимая трудности, мальчик всей душой просил Бога помочь ему в учении. И однажды пред ним явился ангел в образе монаха, пообещавший мальчику в скором времени стать самым образованным ребенком в окружении.

Молитвы святым об учебе:

В тот же день Варфоломей стал читать без ошибок и с пониманием смысла прочитанного.

Родительская молитва и личные молитвословия учащихся

Господи Боже и Создателю наш, образом Своим нас, людей, украсивший, избранных Твоих научивший закону Твоему, так что внимающие ему дивятся, детям тайны премудрости открывший, Соломону и всем ищущим ее даровавший — открой сердца, умы и уста рабов Твоих сих (имена), чтобы уразуметь силу закона Твоего и успешно познать преподаваемое им полезное учение, для славы Пресвятого имени Твоего, для пользы и устроения Святой Твоей Церкви и разумения благой и совершенной воли Твоей.

Избавь их от всяких козней вражеских, сохрани их в вере Христовой и чистоте во все время жизни их, да будут крепки разумом и исполнением заповедей Твоих.

И так наученные прославят Пресвятое имя Твое и будут наследниками Царствия Твоего, ибо Ты — Бог, крепок милостию и благ крепостью, и Тебе подобает всякая слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу, всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Преблагий Господи, низпосли нам благодать Духа Твоего Святаго, дарствующаго и укрепляющаго душевныя наши силы, дабы, внимающе преподаваемому нам учению, возросли мы Тебе, нашему Создателю, во славу, родителем же нашим на утешение, Церкви и отечеству на пользу.

Икона Божией Матери «Ключ разумения»

Пред иконой молятся об успехе отроков, при их умственной отсталости.

Премудросте Наставнице и смысла Подательнице, немудрых Вразумительнице и нищих Заступительнице, Мати Христа Бога нашего, утверди, вразуми сердце мое, Владычице, и разума прибави ко Христу моляще усердно. Ты даждь ми слово рождшая Отчее Слово, имаши бо дерзновение просити Сына Твоего о нас. Аминь.

К Богородице прилежно ныне притецем, грешнии и смиренний, и припадем, в покаянии зовущие из глубины души: Владычице, помози, на ны милосердовавши: потщися, погибаем от множества погрешений, не отврати Твоя рабы тщи, Тя бо и едину надежду имамы.

Молитва Пророку Науму

Один из пророков, живших в VII веке до Рождества Христова.

Молитва Праведному Иоанну Кронштадтскому

Маленькому Иоанну тяжело давалась учеба и он горячо молился Богу о даровании помощи. Однажды произошло чудо и раскрылся его умственный талант, после чего мальчик успешно понимал и принимал знания, запоминал, читал и писал.

Молитва Мученику Неофиту

Чудотворцу Неофиту молятся о просветлении разума.

Мученик Твой, Господи, Неофите во страдании своем венец прият нетленный от Тебе, Бога нашего: имеяй бо крепость Твою, мучителей низложи, сокруши и демонов немощныя дерзности. Того молитвами спаси души наша. Боже святый и во святых почиваяй, трисвятым гласом на небеси от Ангел воспеваемый, на земли от человек во святых Своих хвалимый: давый Святым Твоим Духом комуждо благодать по мере дарования Христова, и тою поставивый Церкви Твоей святей овы Апостолы, овы пророки, овы же благовестники, овы пастыри и учители, их же словом проповеди. Тебе Самому действующему вся во всех, мнози совершишася святии в коемждо роде и роде, различными добродетель-ми благоугодившии Тебе, и к Тебе нам образ добрых подвигов своих оставивше, в радости прешедшии, готови, в нем же сами искушени быша, и нам напаствуемым помогати. Сих святых всех воспоминая и их богоугодное похваляя житие, Тебе Самаго, в них действовавшаго, восхваляю, и онех благотворения Твоя дарования быти веруя, прилежно молю Тя, Святе святых, даждь ми грешному последовати их учению, паче те Твоею вседействующею благодатию, небесныя с ними сподобитися славы, хваляще пресвятое имя Твое, Отца и Сына и Святаго духа во веки. Аминь.

Кирилл и Мефодий, первоучители Словенские

Воин Мефодий, познав житейскую суету, ушел в иноки и с усердием исполнял монашеские обеты. Его брат Константин успешно обучался наукам, был воздержанным юношей.

Вскоре он стал священником при одном из Константинопольских храмов, защищал православие в спорах с еретиками и неверными. Позже он ушел к брату на гору Олимп, жил в постничестве, проводя все время в молитве и за чтением книг, затем принял иночество с именем Кирилл.

Читайте так же:  Как выиграть суд молитва или обряды

Вскоре братьям Свыше была открыта славянская азбука. Через некоторое время после изнурительного недуга Кирилл преставился ко Господу, а Мефодий был посвящен в епископы.

Внешний вид входящего в храм

Одежда прихожанина должна быть скромной и чистой. Тон облачения следует выбирать спокойных цветов, «кричащая» одежда в церкви ни к чему. Иногда рекомендуется надевать одежду определенных тонов, к примеру: светлое облачение и красный платок (женщинам) на Пасху, темную одежду в дни Великого поста.

К исповеди и причастию дамам нужно надеть юбку, но ее длина должна быть не выше колена. На кофте или блузе следует избегать декольте и прозрачной ткани. Обувь должна быть удобной, ведь на богослужениях приходится долго стоять.

Важное о внешнем:

  • Можно ли женщине носить брюки
  • Зачем женщине в храме носить платок
  • Что такое епитрахиль у священника

Не рекомендуется использовать косметику, особенно губную помаду — в храме прикладываются губами к ликам святых, распятию и руке священнослужителя.

Мужчинам возбраняется приходить в шортах, майках, спортивных костюмах.

Поведение в храме

В Доме Божием не принято:

  • вести беседы — это отвлекает прихожан от молитвы;
  • молиться и петь вслух, подпевать хору — мешает «соседям» следить за ходом богослужения;
  • возжигать свечи на подсвечнике во время чтения Евангелия, пения Херувимской и евхаристического канона на литургии.

Покупать свечи, заказывать молебны и сорокоусты, приобретать литературу следует накануне Божественной службы, а не во время ее.

Во время соборной молитвы, когда прихожане преклоняют колени, нужно принять ту же позу.

Нельзя держать руки в карманах, жевать жвачку.

Придя в храм с детьми, следует следить за их поведением, не допускать баловства. Нельзя приводить в храм животных и птиц.

Уходить из церкви ранее окончания богослужения неуместно, это могут сделать лишь больные люди и те, кому ранний уход слишком необходим.

Обращение с иконами

При входе в зал церкви следует приложиться к иконе, лежащей в центре на аналое. Обычно это икона праздника или святого, чья память почитается в этот день.

Предварительно следует наложить на себя дважды крестное знамение, поклониться, поцеловать икону и снова перекреститься.

Прихожанину не следует обходить с целованием все иконы храма и иконостаса, это должен делать лишь архиерей.

Добровольные пожертвования

Так называемую жертву (или десятину) прихожане приносят в основном деньгами, продуктами для священнической трапезы и любыми вещами, которые необходимы для жизнедеятельности церкви (вино, ткань, лампадное масло и т.д.).

Среди верующих принято совершать пожертвования как на храм, так и на милостыню нуждающимся, находящимся на паперти.

Сумма пожертвования зависит от достатка прихожанина, никаких строгих правил, определенных сумм и прейскурантов не существует.

Каждому чаду требуется забота. Ему необходимо прививать желание учиться и познавать обычаи и традиции общества. Над этой темой должны трудиться все семьи, особенно православные, и конечно же, не забывать благодарить Господа за помощь и поданные щедроты.

Люди молились святому Науму и просили у него. Что?

14 декабря праздновали день пророка Наума, в этот день начинали учить детей грамоте. Люди молились святому Науму и просили у него. Что?

14 декабря — праздник одного из 12 пророков , пророка Наума. Еще его называют Грамотником. Именно, начиная с 14 декабря, детей начинали учить и раньше этот день считался Днем учителя. В дом приглашали дьякона и разыгрывали целое представление с молитвами, поклонами. радушными приветствиями.

А у пророка Наума в своих молитвах просили наставить их на ум.

Одним словом — надоумить.

Православная молитва — Православная книга

Молитвы о помощи в разных нуждах, молитвословы, каноны, акафисты, книги для изучающих Закон Божий, творения святых отцов, богословские произведения – с доставкой во все регионы России.
Сайт: http://pravmolitva.ru/
Почта: [email protected]
Телефон: (495) 592-72-52, (495) 330-03-81, (903) 134-62-07

О чем молятся пророку Науму

Пророк Наум (VII в. до Р. Х.) – один из двенадцати так называемых малых пророков, родом из Елкоша, города на севере Палестины. Проповедовал на закате Израильского царства, в период царствования Езекии. Обстоятельства жизни пророка почти неизвестны. По некоторым сведениям, он скончался в 45-летнем возрасте.
На Руси пророка Наума издавна почитали как помощника в «умственных» занятиях, «грамотника». Поэтому у пророка, помимо прочего, просят помощи начинающим учиться детям, мудрости в учении и управлении пастырям Церкви.

Молитва первая пророку Науму

Святый пророче Божий Науме, вразуми мя и накажи своею милостию добре руководствию навыкати. Аминь.

Молитва вторая пророку Науму

Православная молитва — Православная книга

Молитвы о помощи в разных нуждах, молитвословы, каноны, акафисты, книги для изучающих Закон Божий, творения святых отцов, богословские произведения – с доставкой во все регионы России.
Сайт: http://pravmolitva.ru/
Почта: [email protected]
Телефон: (495) 592-72-52, (495) 330-03-81, (903) 134-62-07

О чем молятся пророку Науму

Пророк Наум (VII в. до Р. Х.) – один из двенадцати так называемых малых пророков, родом из Елкоша, города на севере Палестины. Проповедовал на закате Израильского царства, в период царствования Езекии. Обстоятельства жизни пророка почти неизвестны. По некоторым сведениям, он скончался в 45-летнем возрасте.
На Руси пророка Наума издавна почитали как помощника в «умственных» занятиях, «грамотника». Поэтому у пророка, помимо прочего, просят помощи начинающим учиться детям, мудрости в учении и управлении пастырям Церкви.

Молитва первая пророку Науму

Святый пророче Божий Науме, вразуми мя и накажи своею милостию добре руководствию навыкати. Аминь.

Молитва вторая пророку Науму

© Михаил Тихомиров
Цитируется в сокращении по кн.: МОЛИТВЫ О ПОМОЩИ В УЧЕНИИ И ПРОСВЕЩЕНИИ РАЗУМА. – М.: Изд. Тихомирова М.Ю., 2016, с. 45-48. ИС Р15-535-3569

Православная книга почтой pravmolitva.ru

Главная — pravmolitva

Тематические и традиционные молитвословы, акафисты, духовная литература.

Молитвы о развитии ума у детей и просвещении разума к учению

Молитва о плохообучающемся отроке

Читайте так же:  81 молитва на все случаи жизни

Господи Иисусе Христе Боже наш, вселивыйся в сердца двунадесяти Апостолов нелицемерно, благодатию Всесвятаго Духа, сошедшаго в виде огненных язык, и сих устне отверзый, и начаша глаголати иными языки: Сам Господи Иисусе Христе Боже наш, ниспосли того Духа Твоего Святаго на отроча сие (имя); и насади во ушеса сердца его Священныя Писания, яже рука Твоя пречистая на скрижалех начерта законоположнику Моисею, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Пророку Науму

Издавна пророку Науму молятся при начатии грамоты. «Пророк Наум наведет на ум».

Тропарь, глас 2

Видео (кликните для воспроизведения).

Пророка Твоего Наума память, Господи, празднующе, тем Тя молим, спаси души наша.

Молитва всем святым и бесплотным небесным силам

Боже святый и во святых почиваяй, трисвятым гласом на небеси от Ангел воспеваемый, на земли от человек во святых Своих хвалимый: давый Святым Твоим Духом комуждо благодать по мере дарования Христова, и тою поставивый Церкви Твоей святей овы Апостолы, овы пророки, овы же благовестники, овы пастыри и учители, их же словом проповеди. Тебе Самому действующему вся во всех, мнози совершишася святии в коемждо роде и роде, различными добродетельми благоугодившии Тебе, и к Тебе нам образ добрых подвигов своих оставивше, в радости прешедшии, готови, в нем же сами искушени быша, и нам напаствуемым помогати. Сих святых всех воспоминая и их богоугодное похваляя житие, Тебе Самаго, в них действовавшаго, восхваляю, и онех благотворения Твоя дарования быти веруя, прилежно молю Тя, Святе святых, даждь ми грешному последовати их учению, паче те Твоею вседействующею благодатию, небесныя с ними сподобитися славы, хваляще пресвятое имя Твое, Отца и Сына и Святаго духа во веки. Аминь.

Преподобному Сергию Радонежскому

В семилетнем возрасте Сергий (Варфоломей) был отдан в учение грамоте, но трудно давалось ему учение. Горячо, со слезами молился он, чтобы Бог даровал ему разумение грамоты. И Господь внял мольбе. Он послал ему Ангела в виде старца-инока, который благословил отрока и сказал: «Отныне Бог дает тебе, дитя мое, понимать то, что нужно. так что и других сможешь учить».

Молитва первая

Молитва вторая

Молитва третья

Молитва четвертая

О преподобне и богоносне отче наш Сергие! Воззри на нас (имена) милостивно и, к земли приверженных, возведи к высоте небесней. Укрепи наше малодушие и утверди нас в вере, да несомненно уповаем получити вся благая от благосердия Владыки Бога молитвами твоими. Испроси предстательством твоим всякий дар всем и коемуждо благопотребен и вся ны споспешествующими твоими молитвами сподоби в день Страшнаго суда шуия части избавитися, десныя же страны общники быти и блаженный оный глас Владыки Христа услышати: приидите, благословеннии Отца Моего, наследуйте уготованное вам Царствие от сложения мира. Аминь.

Тропарь, глас 4

Иже добродетелей подвижник, яко истинный воин Христа Бога, на страсти вельми подвизался еси в жизни временней, в пениих, бдениих же и пощениих образ быв твоим учеником: темже и вселися в тя Пресвятый Дух, Егоже действием светло украшен еси: но яко имея дерзновение ко Святей Троице, поминай стадо, еже собрал еси мудре, и не забуди якоже обещался еси, посещай чад твоих, Сергие преподобне, отче наш.

Тропарь, глас 8

От юности восприял еси Христа в души твоей, преподобне, и паче всего возжелал еси мирскаго мятежа уклонитися: мужески в пустыню вселился еси, и чада послушания в ней, плоды смирения возрастил еси. Тем быв Троице вселение, чудесы твоими всех просветил еси, приходящих к тебе с верою, исцеления всем подавал обильно, отче наш Сергие, моли Христа Бога, да спасет души наша.

Святому праведному Иоанну Кронштадтскому

Святой Иоанн Кронштадтский — помощник в учебе и освоении знаний.

Молитва

Тропарь, глас 1

Православный веры поборниче, земли Российския печальниче, пастырем правило и образе верным, покаяния и жизни во Христе проповедниче. Божественных Тайн благоговейный служителю и дерзновенный о людех молитвенниче, отче праведный Иоанне, целителю и предивный чудотворче, граду Кронштадту похвало и церкви нашея украшение, моли Всеблагаго Бога умирити мир и спасти души наша.

Кондак, глас 3

Днесь пастырь Кронштадтский предстоит Престолу Божию и усердно молит о верных Христа Пастыреначальника, обетование давшаго: «Созижду Церковь Мою и врата адова не одолеют ей».

Святым равноапостольным Кириллу и Мефодию, первоучителем Словенским

Святые братья Кирилл и Мефодий по откровению Божию составили славянскую азбуку и перевели на славянский язык Евангелие, Апостол, Псалтирь и многие Богослужебные книги.

Молитва первая

Молитва вторая

О всехвальнии равноапостольнии Мефодие и Кирилле, припадающе пред честною иконою вашею, усердно молим вы: воззрите милостивно на нас, ихже трудом вашим просветили есте, и оградите нас неусыпным предстательством вашим от злых козней вражиих! Призрите убо на виноград сей, егоже насадили есте, и не предайте дивеему вепрю озобати его. Сохраните, святии угодницы Божии, Церковь нашу Православную, юже вы наздали есте на краеугольном камени, Христе, яко да будет недвижима, но да разсыпятся о камень сей волны всякаго маловерия. Укрепите пастырей наших во всех добродетелех и в подвизе проповедания, вразумите же пасомых, во еже послушати гласа их. Сохраните вся страны словенския от всякаго оскудения, от огня и меча, от смертоносныя язвы и от всякого зла. Услышите и всякаго человека; с верою к вам приходящаго и благодатныя помощи вашея требующаго. В страшный же час смертный предстаните всем нам блазии ходатаи и темных зраков демонских прогонителие, да в мире и покаянии скончавше земное поприще, достигнем вечных благ наслаждения и купно с вами прославим Пресвятую Троицу — Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Тропарь, глас 4

Яко Апостолом единонравнии и Словенских стран учитилие, Кирилле и Мефодие богомудрии, Владыку всех молите, вся языки Словенския утвердите в православии и единомыслии, умирити мир и спасти души наша.

Читайте так же:  Молитва на продажа дома

Бессребреникам и чудотворцам Косме и Дамиану

Братья Косма и Дамиан, родом из Асии, изучали врачебное искусство. Им молятся о просвещении разума к учению грамоты.

Молитва первая

Молитва вторая

Трем святым отрокам: Анании, Азарии и Мисаилу

Святые отроки прославились мудростью при дворе вавилонского царя.

Молитва всем святым и бесплотным небесным силам

Боже святый и во святых почиваяй, трисвятым гласом на небеси от Ангел воспеваемый, на земли от человек во святых Своих хвалимый: давый Святым Твоим Духом комуждо благодать по мере дарования Христова, и тою поставивый Церкви Твоей святей овы Апостолы, овы пророки, овы же благовестники, овы пастыри и учители, их же словом проповеди. Тебе Самому действующему вся во всех, мнози совершишася святии в коемждо роде и роде, различными добродетельми благоугодившии Тебе, и к Тебе нам образ добрых подвигов своих оставивше, в радости прешедшии, готови, в нем же сами искушени быша, и нам напаствуемым помогати. Сих святых всех воспоминая и их богоугодное похваляя житие, Тебе Самаго, в них действовавшаго, восхваляю, и онех благотворения Твоя дарования быти веруя, прилежно молю Тя, Святе святых, даждь ми грешному последовати их учению, паче те Твоею вседействующею благодатию, небесныя с ними сподобитися славы, хваляще пресвятое имя Твое, Отца и Сына и Святаго духа во веки. Аминь.

Мученику Неофиту

Неофит показал в себе чудотворную силу, когда еще учился в школе.

Тропарь, глас 4

Мученик Твой, Господи, Неофите во страдании своем венец прият нетленный от Тебе, Бога нашего: имеяй бо крепость Твою, мучителей низложи, сокруши и демонов немощныя дерзности. Того молитвами спаси души наша. Далее читать молитву всем святым и бесплотным небесным силам (см. выше)

Тропарь мученику, глас 4

Мученик Твой, Господи Неофите, во страдании своем венец прият нетленный от Тебе Бога нашего имеяй бо крепость Твою, мучителей низложи, сокруши и демонов немощныя дерзости того молитвами спаси души наши.

Кондак мученику, глас 6

Звезда светлая явился еси непрелестная мирови, Солнца Христа возвещающи зарями твоими, страстотерпче Неофите, и прелесть погасил еси всю, нам же подавши свет, молися непрестанно о всех нас.

Величание мученику

Величаем тя, страстотерпче святый Неофите, и чтем честная страдания твоя, иже за Христа претерпел еси.

Молитвы о детях

Молитва родителей на благословение детей

Г о́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, благослови́, освяти́, сохрани́ ча́до мое́ си́лою Животворя́щаго Креста́ Твоего́.

Молитва о детях

(преподобного Амвросия Оптинского)

Г о́споди, Ты Еди́н вся ве́си, вся мо́жеши и всем хо́щеши спасти́ся и в ра́зум Истины прийти. Вразуми́ сына моего́ (имя) позна́нием и́стины Твоея́ и во́ли Твоея́ Святы́я и укре́пи его ходи́ти по за́поведям Твои́м и меня́, гре́шного, поми́луй.

Молитва родителей о детях

Г о́споди Иису́се Христе́, бу́ди ми́лость Твоя́ на сы́не мое́м (имя) , сохрани́ его́ под кро́вом Твои́м, покры́й от вся́каго лука́ваго похоте́ния, отжени́ от него́ вся́каго врага́ и супоста́та, отве́рзи ему́ у́ши и о́чи серде́чныя, да́руй умиле́ние и смире́ние се́рдцу его́, обрати́ его́ на покая́ние, просвети́ ум его́ све́том ра́зума Ева́нгелия Твоего́, наста́ви его́ на стезю́ за́поведей Твои́х и научи́ его́, Спа́се, твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты есть Бог наш. A ми́нь.

Молитвы о детях к Божией Матери

(Из женского монастыря в Шуе, Ивановской области)

О , Пресвята́я Влады́чице Де́во Богоро́дице, спаси́ и сохрани́ под кро́вом Твои́м моего сына (имя) . Укро́й его́ ри́зою Твоего́ матери́нства, соблюди́ его в стра́хе Бо́жием и в послуша́нии роди́телям, умоли́ Го́спода моего́ и Сы́на Твоего́, да да́рует им поле́зное ко спасе́нию их. Вруча́ю их Матери́нскому смотре́нию Твоему́, я́ко Ты еси́ Боже́ственный Покро́в раба́м Твои́м.

Ма́терь Бо́жия, введи́ меня́ во о́браз Твоего́ небе́снаго матери́нства. Уврачу́й душе́вные и теле́сные ра́ны сына моего́ (имя) , мои́ми греха́ми нанесе́нные. Вруча́ю дитя́ мое́ всеце́ло Го́споду моему́ Иису́су Христу́ и Твоему́, Пречи́стая, небе́сному покрови́тельству. А ми́нь.

Молитвы к Святому пророку Науму

(для успехов в учебе)

Молитва 1

П роро́к Нау́м, наведи́ меня́ (моего сына, дочь) на ум.

Молитва 2

В о и́мя Отца́ и Сы́на и Свято́го Ду́ха. Свято́й о́тче Нау́м, напра́вь о́трока моего́ на ум, дай ему благослове́ние на я́рое уче́ние, па́мять его укрепи́, стара́нья пробуди́. Возьми́ его́ ру́ку, отгони́ лень и ску́ку. Пусть будет сей о́трок на умо́к скор, в уче́нье спор. Ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. А ми́нь.

Молитва об отроке неудобоучащемся

Г о́споди Иису́се Христе́ Бо́же наш, всели́выйся в сердца́ двуна́десятых Апо́столов нелицеме́рно, благода́тию Всесвята́го Ду́ха, сошедшаго в виде о́гненных язы́к, и сих устне́ отве́рзый, и нача́ша глаго́лати иными языки́. Сам Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же наш, ниспосли́ Того́ Ду́ха Твоего́ Свята́го на отроча́ сие́ (имя) и насади́ во ушеса́ се́рдца его́ Свяще́нныя Писа́ния, я́же рука́ Твоя́ пречи́стая на скрижа́лех начерта́ законополо́жнику Моисе́ю, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. А ми́нь.

Благословение матери

Г о́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тери услы́ши меня́, гре́шную и недосто́йную рабу́ Твою́.

Г о́споди, в ми́лости Твое́й вла́сти ча́до мое́, поми́луй и спаси́ его́ и́мени Твоего́ ра́ди.

Г о́споди, прости́ ему́ вся согреше́ния, во́льныя и нево́льныя, соверше́нные им пред Тобо́ю.

Г о́споди, наста́ви его́ на и́стинный путь за́поведей Твои́х и вразуми́ его́ и просвети́ све́том Твои́м Христо́вым, во спасе́ние души́ и исцеле́ние те́ла.

Г о́споди, благослови́ его́ в до́ме, о́коло до́ма, в шко́ле, в по́ле, в рабо́те и в доро́ге, и на ка́ждом ме́сте Твоего́ владе́ния.

Г о́споди, сохрани́ его́ под кро́вом Твои́м Святы́м от летя́щей пу́ли, стрелы́, ножа́, меча́, я́да, огня́, пото́па, от смертоно́сной я́звы и от напра́сныя сме́рти.

Г о́споди, огради́ его́ от ви́димых и неви́димых враго́в, от вся́ких бед, зол и несча́стий.

Г о́споди, исцели́ его́ от вся́ких боле́зней, очи́сти от вся́кия скве́рны (вина́, табака́, нарко́тиков) и облегчи́ его́ душе́вные страда́ния и ско́рби.

Г о́споди, да́руй ему́ благода́ть Ду́ха Твоего́ Свята́го на мно́гие ле́та жи́зни, здра́вия и целому́дрия.

Читайте так же:  Полная версия Иисусовой молитвы

Г о́споди, умно́жь и укрепи́ его́ у́мственные спосо́бности и теле́сные си́лы.

Г о́споди, дай ему́ Твое благослове́ние на благочести́вую семе́йную жизнь и благочести́вое деторожде́ние.

Г о́споди, да́руй и мне, недосто́йной и гре́шной рабе́ Твое́й, роди́тельское благослове́ние на ча́до мое́ в настоя́щее вре́мя утра́, дня, ве́чера и но́чи и́мени Твоего́ ра́ди, и́бо Ца́рствие Твое́ ве́чно, всеси́льно и всемогу́ще. А ми́нь.

Сильные молитвы о помощи в учебе

Оцените статью

Поделитесь с друзьями

И тогда вы поймете, что молитва – не просто слова, это волшебный инструмент, подарок небес. Это верный друг, который никогда не оставит в беде. Молитва способна на чудеса: она возвращает надежду, дарит ясность разума, помогает выйти из самой трудной ситуации.

Молиться нужно, но без труда и усилий эффекта не будет. Следует упорно стремиться к цели, если ваше решение – достичь вершин и познать научный мир. А святые угодники и ангел-хранитель не оставят вас наедине со своими проблемами.

О развитии ума у детей: молитвы

Многие родители не находят спокойствия из-за постоянных мыслей и переживаний об успеваемости своих детей. В школах и институтах в нынешнее время требования все возрастают – ежегодно меняются программы, вводятся новые предметы.

Как еще неразвившемуся уму маленького ребенка охватить такой багаж новой информации? Без желания и усердия ничего не выйдет, но помочь влиться в учебный процесс и не отстать от сверстников могут святые угодники.

Молитвенные обращения к небесным служителям успокоят, придадут уверенности, помогут обрести душевное равновесие. Вести диалог можно с Господом – он никогда не оставит молящего о помощи. Также не равнодушна к учащимся Божья Матерь. Существуют и другие виды молитв о помощи – о них речь пойдет дальше.

Молитва Святому Пророку Науму

Сильнейшая молитва Науму о помощи в учебе:

Святые слова приносят спокойствие, они помогают сосредоточиться. К сожалению, современные дети часто отвлекаются на телефонные звонки, на социальные сети. Если вы стали наблюдать все чаще, что ребенок совсем не желает стараться постичь новые знания, молитва Науму о помощи в учебе будет спасением.

Молитва родителей о детях

Родительская молитва обладает особенной силой. Ее энергетика способна творить чудеса – ведь именно отец и мать желают своему дитя добра и счастья искренне. Их мольба долетает до Господа быстрее всего. Обращаясь к Небесным Святым, вы поможете ребенку в учебных вопросах:

Создатель обязательно направит сына или дочь на верный путь: мысли ребенка не будут заняты неважными делами.

Молитвы о детях к Божией Матери

Обращение к Богоматери донесется до Небес, если произносящий молитву будет честен, духовно чист и полон веры:

Молитва об отроке неудобоучащемся

Бывает так, что ученик трудится, пытается добиться успеха, но мозг отказывается принимать информацию. Не хватает силы воли, нет умения концентрироваться, сложно усидеть долгое время на одном месте.

В этом случае изменить ситуацию – вернуть желание к учебе, раскрыть глубоко спрятанный потенциал – поможет следующая молитва о плохо обучающемся отроке:

Молитва мученику Неофиту

Еще сидя за школьной скамьей, будущий мученик показал свои чудодейственные способности – он не отказывался никогда в оказании помощи своим товарищам.

Талант молодого человека был великим: его изречения всегда отличались мудростью и необычностью. К Неофиту обращаются в момент, когда кажется, что ученик не может постичь новые науки:

Молитва на удачу в учебе

Покровительствует ученикам, которые не могут быстро усвоить новые знания, Сергий Радонежский. В годы юности он отставал от своих сверстников – желание учиться было, но результаты не радовали.

Одним погожим утром в родительский дом Сергия забрел старик, ранее не бывавший в их селе. Приняли его очень гостеприимно: накормили вкусным обедом, напоили горячим успокаивающим чаем. Старец отблагодарил добрых хозяев. Он подал отроку листок с молитвенными словами.

До этого момента у мальчика не выходило даже читать толком, а увидев святые буквы, он бегло произнес все, что было написано – слоги превратились в чудодейственные слова. И с того часа учеба давалась ему легко. Вот и повелось обращаться к Сергию при проблемах в обучении:

Молитва ко Пресвятой Богородице пред иконой ее «Подательница ума» или «Прибавление ума»

Лик Богоматери издавна помогал ученикам, студентам и просто желающим обрести новые знания. Сила именно этого святого изображения распространяется абсолютно на всех просящих. Только нужно иметь желание и веру.

Полезно обратиться к Пресвятой Богородице перед важным решающим экзаменом. Молитвенные слова должны идти прямо от сердца:

Молитва праведному Иоанну Кронштадтскому

Святой Иоанн Кронштадский своим могучим умом, надеждой, несокрушимой верой в Создателя привлекал бесчисленные толпы людей.

Его просили помочь все нуждающиеся – и он никогда не отказывал. Своей уверенностью в то, что рука Господа всегда протянута обычным живущим на земле, он показывал неимоверную силу духа.

Милость святого осталась живой и после того, как Иоанн отошел в мир иной. Часто он помогал учащимся при жизни, но и ныне молитвы, обращенные к праведнику, направляют на верный путь:

Родительская молитва и личные молитвословия учащихся

Ежегодно в конце августа в храмах собирается множество детей, которые приходят сами или вместе с родителями. Священнослужители читают священные молебны об успехе в предстоящем учебном году.

Очень сильная молитва об учащихся перед началом учебного года, которую могут читать, как родители для детей, так и сами учащиеся:

Сидя за экзаменационным столом полезно также проговаривать слова, обращенные к Создателю:

«Господи, помилуй, Господи, помоги».

Алена Головина — белая ведунья, экстрасенс, автор сайта «МАГиЯ»

Видео (кликните для воспроизведения).

Понравилось то что прочитали? Поделитесь с друзьями!

Молитва Святому науму
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here