Молитва Крест Господень

Полное описание: Молитва Крест Господень - для наших любимых читателей.

Молитва Честно́му Кресту (Да воскреснет Бог. )

Зна́менуй себя крестом и говори молитву Честно́му Кресту:

Да воскре́снет Бог, и расточа́тся врази́ Его́, и да бежа́т от лица́ Его́ ненави́дящии Его́. Я́ко исчеза́ет дым, да исче́знут; я́ко та́ет воск от лица́ огня́, та́ко да поги́бнут бе́си от лица́ лю́бящих Бо́га и зна́менующихся кре́стным зна́мением, и в весе́лии глаго́лющих: ра́дуйся, Пречестны́й и Животворя́щий Кре́сте Госпо́день, прогоня́яй бе́сы си́лою на тебе́ пропя́таго Го́спода на́шего Иису́са Христа́, во ад сше́дшаго и попра́вшего си́лу диа́волю, и дарова́вшаго нам тебе́ Крест Свой Честны́й на прогна́ние вся́каго супоста́та. О, Пречестны́й и Животворя́щий Кре́сте Госпо́день! Помога́й ми со Свято́ю Госпоже́ю Де́вою Богоро́дицею и со все́ми святы́ми во ве́ки. Ами́нь.

Или кратко:

Огради́ мя, Го́споди, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Твоего́ Креста́, и сохра́ни мя от вся́каго зла.

Молитвы в бесовских напастях и искушениях

Молитва Честному Кресту 1

Да воскре́снет Бог, и расточа́тся врази́ Его́, и да бежа́т от лица́ Его́ ненави́дящии Его́. Я́ко исчеза́ет дым, да исче́знут; я́ко та́ет воск от лица́ огня́, та́ко да поги́бнут бе́си от лица́ лю́бящих Бо́га и зна́менующихся кре́стным зна́мением, и в весе́лии глаго́лющих: ра́дуйся, Пречестны́й и Животворя́щий Кре́сте Госпо́день, прогоня́яй бе́сы си́лою на тебе́ пропя́таго Го́спода на́шего Иису́са Христа́, во ад сше́дшаго и попра́вшего си́лу диа́волю, и дарова́вшаго нам тебе́ Крест Свой Честны́й на прогна́ние вся́каго супоста́та. О, Пречестны́й и Животворя́щий Кре́сте Госпо́день! Помога́й ми со Свято́ю Госпоже́ю Де́вою Богоро́дицею и со все́ми святы́ми во ве́ки. Ами́нь.

Или кратко:

Огради́ мя, Го́споди, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Твоего́ Креста́, и сохрани́ мя от вся́каго зла.

Псалом 90

Живы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бо́га Небе́снаго водвори́тся, рече́т Го́сподеви: Засту́пник мо́й еси́ и Прибе́жище мое́, Бо́г мо́й, и упова́ю на Него́. Я́ко То́й изба́вит тя́ от се́ти ло́вчи и от словесе́ мяте́жна: плещма́ Свои́ма осени́т тя́, и под криле́ Его́ наде́ешися: ору́жием обы́дет тя́ и́стина Его́. Не убои́шися от стра́ха нощна́го, от стрелы́ летя́щия во дни́, от ве́щи во тме́ преходя́щия, от сря́ща и бе́са полу́деннаго. Паде́т от страны́ твоея́ ты́сяща, и тма́ одесну́ю тебе́, к тебе́ же не прибли́жится: оба́че очи́ма твои́ма смо́триши и воздая́ние гре́шников у́зриши. Я́ко Ты́, Го́споди, упова́ние мое́: Вы́шняго положи́л еси́ прибе́жище твое́. Не прии́дет к тебе́ зло́, и ра́на не прибли́жится телеси́ твоему́ : я́ко А́нгелом свои́м запове́сть о тебе́, сохрани́ти тя́ во все́х путе́х твои́х. На рука́х во́змут тя́, да не когда́ преткне́ши о ка́мень но́гу твою́: на а́спида и васили́ска насту́пиши, и попере́ши льва́ и зми́я. Я́ко на Мя́ упова́, и изба́влю и́: покры́ю и́, я́ко позна́ и́мя Мое́. Воззове́т ко Мне́, и услы́шу его́: с ни́м е́смь в ско́рби, изму́ его́ и просла́влю его́: долгото́ю дни́й испо́лню его́ и явлю́ ему́ спасе́ние Мое́.

Перевод: Живущий под кровом Всевышнего под сенью Всемогущего покоится, говорит Господу: «прибежище мое и защита моя, Бог мой, на Которого я уповаю!» Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, перьями Своими осенит тебя, и под крыльями Его будешь безопасен; щит и ограждение – истина Его. Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящей днем, язвы, ходящей во мраке, заразы, опустошающей в полдень. Падут подле тебя тысяча и десять тысяч одесную тебя; но к тебе не приблизится: только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым. Ибо ты сказал: «Господь – упование мое»; Всевышнего избрал ты прибежищем твоим; не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему; ибо Ангелам Своим заповедает о тебе – охранять тебя на всех путях твоих: на руках понесут тебя, да не преткнешься о камень ногою твоею; на аспида и василиска наступишь; попирать будешь льва и дракона. «За то, что он возлюбил Меня, избавлю его; защищу его, потому что он познал имя Мое. Воззовет ко Мне, и услышу его; с ним Я в скорби; избавлю его и прославлю его, долготою дней насыщу его, и явлю ему спасение Мое». 2

Молитва Святому и Животворящему Кресту Господню

О, ди́вный чудоде́йственною си́лою четвероконе́чный и трисоста́вный Кре́ст Христо́в! У подно́жия твоего́ во пра́х распросте́ртый, поклоня́юся ти́, честно́е Дре́во, отгоня́ющее от на́с вся́кое де́монское стреля́ние и освобожда́ющее на́с от все́х бе́д, скорбе́й и напа́стей. Ты́ бо еси́ Дре́во жи́зни, ты́ еси́ очище́ние возду́ха, освяще́ние свята́го хра́ма, огражде́ние на́шего жили́ща, охране́ние одра́ моего́, просвеще́ние ума́ моего́, се́рдца и все́х мои́х чу́вств. Твое́ свято́е зна́мение огражда́ет мя́ со дня́ моего́ креще́ния, оно́ со мно́ю и на мне́, во вся́ дни́ живота́ моего́, на су́ше и на вода́х, оно́ же сопровожда́ть мя́ бу́дет до моги́лы, осени́т и пра́х мо́й, оно́ бо, свято́е зна́мение чудоде́йственнаго Креста́ Госпо́дня, возвести́т все́й вселе́нной о часе́ всео́бщаго воскресе́ния ме́ртвых и после́дняго стра́шнаго и пра́веднаго Суда́ Бо́жия.
О, Кре́сте Всечестны́й! Осене́нием твои́м вразуми́, научи́ и благослови́ мя, недосто́йнаго, всегда́ несомне́нно ве́рующаго в непобеди́мую си́лу твою́, огради́ мя от вся́каго врага́ и супоста́та, исцели́ вся́ неду́ги моя́ душе́вныя и теле́сныя.
Г о́споди, Иису́се Христе́ Сы́не Бо́жий! Си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́ Твоего́ поми́луй и спаси́ мя, гре́шнаго. Ами́нь.

Читайте так же:  Молитва на браслет

Псалом 45

Бо́г на́м Прибе́жище и Си́ла, Помо́щник в ско́рбех обре́тших ны́ зело́. Сего́ ра́ди не убои́мся, внегда́ смуща́ется земля́, и прелага́ются го́ры в сердца́ морска́я. Возшуме́ша и смято́шася во́ды и́х, смято́шася го́ры кре́постию Его́. Ре́чная устремле́ния веселя́т гра́д Бо́жий: освяти́л е́сть селе́ние Свое́ Вы́шний. Бо́г посреде́ его́, и не подви́жится: помо́жет ему́ Бо́г у́тро зау́тра. Смято́шася язы́цы, уклони́шася ца́рствия: даде́ гла́с Сво́й Вы́шний, подви́жеся земля́. Госпо́дь си́л с на́ми, Засту́пник на́ш Бо́г Иа́ковль. Прииди́те и ви́дите дела́ Бо́жия, я́же положи́ чудеса́ на земли́: отъе́мля бра́ни до коне́ц земли́, лу́к сокруши́т и сло́мит ору́жие, и щиты́ сожже́т огне́м. Упраздни́теся и разуме́йте, я́ко А́з е́смь Бо́г: вознесу́ся во язы́цех, вознесу́ся на земли́. Госпо́дь си́л с на́ми, Засту́пник на́ш Бо́г Иа́ковль.

Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах, посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля, и горы двинулись в сердце морей. Пусть шумят, вздымаются воды их, трясутся горы от волнения их. Речные потоки веселят град Божий, святое жилище Всевышнего. Бог посреди его; он не поколеблется: Бог поможет ему с раннего утра. Восшумели народы; двинулись царства: [Всевышний] дал глас Свой, и растаяла земля. Господь сил с нами, Бог Иакова заступник наш. Придите и видите дела Господа, – какие произвел Он опустошения на земле: прекращая брани до края земли, сокрушил лук и переломил копье, колесницы сжег огнем. Остановитесь и познайте, что Я – Бог: буду превознесен в народах, превознесен на земле. Господь сил с нами, заступник наш Бог Иакова. 2

Православные иконы и молитвы

Информационный сайт про иконы, молитвы, православные традиции.

Молитва Животворящему Кресту Господню

«Спаси, Господи!». Спасибо, что посетили наш сайт, перед тем как начать изучать информацию, просим подписаться на наше православное сообщество в Инстаграм Господи, Спаси и Сохрани † — https://www.instagram.com/spasi.gospodi/ . В сообществе больше 49 000 подписчиков.

Нас, единомышленников, много и мы быстро растем, выкладываем молитвы, высказывание святых, молитвенные просьбы, своевременно выкладывам полезную информацию о праздниках и православных событиях. Подписывайтесь. Ангела Хранителя Вам!

Молитва Животворящему Кресту Господню – невероятно сильная и наделяет могущественной защитой Господа даже в самых безнадёжных случаях. На протяжении многих столетий православные люди всего мира прибегают к ней, чтобы оградить себя и своих близких от всякого рода напастей, а главное – пообщаться с Богом, узреть его свет, чистоту и праведность, дабы получить душевною гармонию и вечную благодать.

Молитва Животворящему Кресту (Да воскреснет Бог…)

Эта молитва имеет также второе название – “Да воскреснет Бог…”. Её история сложна, страшна и трагична, но в ней – истинное призвание и мощь Божьего Слова, что прошли через века, дабы возвестить о праведной православной вере, что спасает каждого, кто постиг её дары.

Животворящий Крест, о котором говориться в молитве, – это деревянный столп, на котором распяли Иисуса Христа. Христианский народ уже много столетий воздаёт ему молитвы, дабы оградить себя от различных негативных влияний:

 • болезней;
 • зла;
 • сглаза и порчи;
 • опасностей;
 • бед и горестей.

Существует множество известных фактов, которые раскрывают чудодейственную силу Креста. В далёком 326 году царь Константин, который верно боролся за возрождение христианства, пожелал воздвигнуть храмы на земле, где родился, жил и принял смерть Иисус.

Также он хотел найти сооружение, на котором был распят Великий. В этом благородном деле ему помогала мать – царица Елена. После непосильных поисков состоялась её встреча с немощным евреем Иудой, который поведал о месте, где находился Крест.

Так в глубокой пещере, на которой стоял языческий храм, было обнаружено три креста. Но какой из них стал причиной страшных мук Сына Божьего, не знал никто. И вдруг сам Спаситель даровал ответ на этот вопрос, указывая на целительное действие сооружения. Дабы узнать настоящий Крест, было сделано следующее:

 • он был поднесён к тяжелобольной женщине – и болезнь вмиг навсегда покинула её;
 • возложен на усопшего – и после его касания покойник ожил.

После этого одну часть Креста царица Елена привезла сыну, а другую оставила в Иерусалиме. С тех пор, произнося в молитве искренние, душевные слова: “Да воскреснет Бог, и расточаться врази Его…”, человек получает мощную небесную защиту от любых напастей. Ведь на Кресте навсегда осталась великая божественная сила Иисуса, что принял на нём страдания и смерть за весь род людской.

Животворящий Крест стал главным символом христианства, ибо с молитвой на устах его сила возрастает, потому как через него свою защиту каждому дарует Всевышний, а она – беспрекословна.

Даше необходима помощь

Даше, которая в свои 5 лет не разговаривает, не умеет жевать, ходить, сидеть без поддержки, врачи вынуждены отменить все возможные курсы, оставив только лечебную физкультуру.

В 3 месяца Даша попала в реанимацию, тогда у неё диагностировали синдром Штурге-Вебера. Проявляется он в виде пятна на лице, которое называют «поцелуем ангела». За романтичным названием скрываются двигательные и зрительные нарушения, умственная отсталость, дефицит внимания.
Девочка 12 часов в день проводит в коляске, но обычная коляска не обеспечивает должной поддержки, поэтому семья хотела бы приобрести специальную кресло-коляску Кимба Нео за 199 990 руб.

Если вы хотите, чтобы девочке с такой непростой судьбой было комфортнее жить, вы можете:

Оформить перевод на карту Сбербанка 5336 6900 8575 8219 Юлия С. (сотрудник фонда)
-Воспользоваться сервисами Сбербанка:
— в приложении для Android написать в поиске «БФ ПОМОЩЬ» или ИНН 7810718515
— в iOS зайти на сайт Сбербанка через браузер
Перевод с пометкой «Даша»

Читайте так же:  Молитва для учителя

Молитва Животворящему Кресту от порчи

Сила молитвы напрямую зависит от человека, который её произносит. Ведь она должна быть прочитана искренне и с чистой душою. Именно поэтому к ней часто прибегают, дабы изгнать из человека порчу, а она, как известно, итог зависти и бездушности тех людей, в душах которых поселилось зло и, не зная иного выхода, причиняет боль и страдания другим.

В таких случаях, приходя в храм, нужно ставить свечу иконе Иисуса Христа, трижды читать молитву и псалом 90. Такая молитва очищает и наполняет душевной гармонией, а Крест становится оберегом от всего злого на протяжении всей последующей жизни. Ведь если в сердце человека живёт любовь к Богу, то вера навсегда поселиться в его душе.

Молитва Животворящему Кресту Господню – не просто вечное признание Господу за его деяния, в ней изложена вся суть мира и истинное предназначение человека. Она исцеляет физическое и умиротворяет духовное. Её сила в ней самой! Ибо Слово Божие, заложенное в душе, возрождает веру, которая и есть величайшей благодатью, подаренной человечеству.

Молитва на русском языке

Молитва Честному Кресту:

Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и да бежат от лица Его ненавидящии Его. Яко исчезает дым, да исчезнут; яко тает воск от лица огня, тако да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и в веселии глаголющих: радуйся, Пречестный и Животворящий Кресте Господень, прогоняяй бесы силою на тебе пропятаго Господа нашего Иисуса Христа, во ад сшедшаго и поправшаго силу диаволю, и даровавшаго нам тебе Крест Свой Честный на прогнание всякаго супостата. О, Пречестный и Животворящий Кресте Господень! Помогай ми со Святою Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь.

Огради мя, Господи, силою Честнаго и Животворящаго Твоего Креста, и сохрани мя от всякаго зла.

Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небеснаго водворится. Речет Господеви: Заступник мой еси и Прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него. Яко Той избавит тя от сети ловчи, и от словесе мятежна, плещма Своима осенит тя, и под криле Его надеешися: оружием обыдет тя истина Его. Не убоишися от страха нощнаго, от стрелы летящия во дни, от вещи во тме преходящия, от сряща, и беса полуденнаго. Падет от страны твоея тысяща, и тьма одесную тебе, к тебе же не приближится; обаче очима твоима смотриши, и воздаяние грешников узриши. Яко Ты, Господи, упование мое, Вышняго положил еси прибежище твое. Не приидет к тебе зло, и рана не приближится телеси твоему, яко Ангелом Своим заповесть о тебе, сохранити тя во всех путех твоих. На руках возмут тя, да не когда преткнеши о камень ногу твою; на аспида и василиска наступиши, и попереши льва и змия. Яко на Мя упова, и избавлю и: покрыю и, яко позна имя Мое. Воззовет ко Мне, и услышу его: с ним есмь в скорби, изму его и прославлю его, долготою дней исполню его, и явлю ему спасение Мое.

Молитва Святому и Животворящему Кресту Господню:

Пред дивною чудодейственною силою, Четвероконечный и Трисоставный Кресте Христов, у подножия твоего во прах распростертый, покланяюся ти, Честное Древо, отгоняющее от меня всякое демонское стреляние и освобождающее от всех бед, скорбей и напастей. Ты бо еси Древо Жизни. Ты еси очищение воздуха, освещение святаго храма, ограждение моего жилища, охранение одра моего, просвещение ума моего, сердца и всех моих чувств. Твое святое знамение ограждает мя со дня моего рождения, просвещает со дня моего крещения; оно со мною и на мне во вся дни живота моего: и на суше, и на водах. Оно же сопровождать мя будет до могилы, осенит и прах мой. Оно же, святое знамение чудодейственнаго Креста Господня, возвестит всей вселенней о часе всеобщаго воскресения мертвых и последняго Страшнаго и Праведнаго Суда Божия. О Кресте Всечестный! Осенением твоим вразуми, научи и благослови мя, недостойнаго, всегда несомненно верующего в непобедимую Силу Твою, огради мя от всякаго супостата и исцели вся недуги моя душевныя и телесныя. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, силою Честнаго и Животворящаго Креста Твоего помилуй и спаси мя, грешнаго, от ныне и во веки веков. Аминь.

Бог нам Прибежище и Сила, Помощник в скорбех, обретших ны зело. Сего ради не убоимся, внегда смущается земля и прелагаются горы в сердца морская. Возшумеша и смятошася воды их, смятошася горы крепостию Его. Речная устремления веселят град Божий: освятил есть селение Свое Вышний. Бог посреде его, и не подвижится: поможет ему Бог утро заутра. Смятошася языцы, уклонишься царствия: даде глас Свой Вышний, подвижеся земля. Господь сил с нами, Заступник наш Бог Иаковль. Приидите и видите дела Божия, яже положи чудеса на земли: отьемля брани до конец земли, лук сокрушит и сломит оружие, и щиты сожжет огнем. Упразднитеся и разумейте, яко Аз есмь Бог: вознесуся во языцех, вознесуся на земли. Господь сил с нами, Заступник наш Бог Иаковль.

Господь всегда с Вами!

Читайте так же:  Молитва о честном замужестве

Молитва «Да воскреснет Бог». Молитва животворящему Кресту Господню

Молитва «Да воскреснет Бог»

Молитву «Да воскреснет Бог» еще называют «молитвой животворящему Кресту Господню» или «молитвой Честному Кресту». Обращаемся мы при этом к Господу с просьбой защитить нас от бесов и диавола. Мы знаем, что Христос после смерти на кресте сошел во ад, чтобы вывести оттуда праведников, смертью смерть попрал и победил ад. Поэтому, раз уж самим нам не под силу совладать со злом, мы обращаемся к Тому, Кто спас нас и выкупил нас ценой своей смерти на Кресте.

Молитва «Да воскреснет Бог»: текст на русском языке

Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и да бежат от лица Его ненавидящии Его. Яко исчезает дым, да исчезнут; яко тает воск от лица огня, тако да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и в веселии глаголющих: радуйся, Пречестный и Животворящий Кресте Господень, прогоняяй бесы силою на тебе пропятаго Господа нашего Иисуса Христа, во ад сшедшаго и поправшаго силу диаволю, и даровавшаго нам тебе Крест Свой Честный на прогнание всякаго супостата. О, Пречестный и Животворящий Кресте Господень! Помогай ми со Святою Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь.

Перевод: Да воскреснет Бог, и рассеются Его враги, и пусть бегут от Него все ненавидящие Его. Как исчезает дым, так и они пусть исчезнут; и как тает воск от огня, так пусть погибнут бесы перед любящими Бога и знаменующимися знамением креста и в радости восклицающими: Радуйся, Многочтимый и Животворящий Крест Господень, прогоняющий бесов силою на тебе распятого Господа нашего Иисуса Христа, Который сошел в ад и уничтожил силу диавола и дал нам Тебя, Свой Честный Крест, на прогнание всякого врага. О, Многочтимый и Животворящий Крест Господень, помогай мне со Святою Госпожою Девою Богородицею и со всеми святыми во все века. Аминь.

Огради мя, Господи, силою Честнаго и Животворящаго Твоего Креста, и сохрани мя от всякаго зла.

Огради — огороди, защити.

Перевод: Защити меня, Господь, силою Честного (Чтимого) и Животворящего Твоего Креста, и сохрани меня от всякого зла.

Когда читать молитву

 • Эту молитву следует произносить перед самым сном, поцеловав крест, носимый на груди, и оградив себя и постель крестным знамением.
 • К молитве «Да воскреснет Бог» обращаются тогда, когда кажется, что злые силы совсем рядом: искушают бесы, появляются сомнения в вере.
 • Когда человеку становится необъяснимо страшно, и он хочет попросить защиты у Бога.

Суть молитвы «Да воскреснет Бог»

Чтобы понять суть молитвы «Да воскреснет Бог», надо хорошо понимать ее текст. Мы дадим перевод слов, которые могут вызвать затруднения:

 • Расточатся — рассеются, разбегутся.
 • Беси — бесы, диаволы.
 • Знаменующийся — осеняющийся, накладывающий на себя знамение.
 • Глаголющий — говорящий.
 • Пречестный — многочтимый.
 • Поправшаго — победившего, одержавшего верх.
 • Пропятый — распятый. Супостат — противник, враг.
 • Животворящий — дарующий жизнь, воскрешающий.

Суеверное убеждение в том, что злые силы, домовые и другие персонажи преследуют нас повсюду, конечно, не имеет отношения к действительности. Но мы понимаем, что бесы все-таки существуют и иногда в образе искушений они пытаются заставить людей свернуть с пути ко Христу. Но Христос был распят на кресте, пострадав за наши грехи и пришел в мир, чтобы защитить нас. Крест называется Животворящим потому, что Господь избавил нас от власти ада и вечной гибели, даровав жизнь в Царстве Небесном. Поэтому в Его силах уберечь нас от смерти и ада.

Видео (кликните для воспроизведения).

Слова во ад сшедшаго и поправшаго силу диаволю напоминают нам о том, что Христос спускался в ад и вывел оттуда святых людей (например, Адама, Моисея), а значит попрал силу диавола, победил его.

Молитва животворящему Кресту

Молитва животворящему Кресту

Да воскреснет Бог, и расточатся врази его, и да бежат от лица Его ненавидящие Его. Яко исчезает дым, да исчезнут; яко тает воск от лица огня, тако да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и в веселии глаголющих: радуйся, Пречестный и Животворящий Крест Господень, прогоняй бесы силою на тебе пропятаго Господа нашего Иисуса Христа, во ад сшедшаго и поправшего силу диаволю, и даровавшаго нам тебе Крест Свой Честный на прогнание всякого супостата. О Пречестный и Животворящий Крест Господень! Помогай ми со Святой Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь.

Похожие главы из других книг

Молитва животворящему Кресту

Молитва животворящему Кресту Да воскреснет Бог, и расточатся врази его, и да бежат от лица Его ненавидящие Его. Яко исчезает дым, да исчезнут; яко тает воск от лица огня, тако да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и в веселии глаголющих:

Молитва Животворящему Кресту

Молитва Животворящему Кресту Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое; победы православным христианом на сопротивныя даруя, и Твое сохраняя Крестом Твоим жительство.Спаси, Господи, людей Твоих и благослови все, что принадлежит Тебе. Дай победы на врагов

Слово на поклонение честному и животворящему кресту среди св. Четыредесятницы

Слово на поклонение честному и животворящему кресту среди св. Четыредесятницы Настоящий день есть день радости и веселия, поелику ныне предлагается нам знамение радости — святейшее древо. О, драгоценнейший дар! Это не — древо познания добра и зла, подобное эдемскому,

Читайте так же:  Молитва перед экзаменом Николаю Угоднику

Тропарь Кресту и молитва за отечество

Тропарь Кресту и молитва за отечество Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивныя даруя, и Твое сохраняя Крестом Твоим

АКАФИСТ Животворящему Кресту

АКАФИСТ Животворящему Кресту Кондак 1Избранному Царем Славы и освященному крестною смертию Искупителя мира, чудодейственную силу имущему Древу составим, вернии, похвалу и радостно возопиим: Радуйся, Честное Древо, на нем бо совершися таинство всемирнаго искупления.Икос

Краткая молитва Честному и Животворящему Кресту

Краткая молитва Честному и Животворящему Кресту Читайте эту краткую молитву, когда вас посещают сомнения в собственных силах, или вы чувствуете, как кто-то вольно или невольно вредит вам.Огради мя, Господи, силою Честнаго и Животворящаго Твоего Креста, и сохрани мя от

Молитва Честному Кресту в час беды

Молитва Честному Кресту в час беды Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и да бежат от лица Его ненавидящии Его. Яко исчезает дым, да исчезнут; яко тает воск от лица огня, тако да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и в веселии

Молитва Кресту Господню

Молитва Кресту Господню О Крест Господень, бесов изгони, От тёмных сил спаси и сохрани, И от нечистого навеки нас отринь. Да будет воля Господа.

Краткая молитва Честному и Животворящему Кресту

Краткая молитва Честному и Животворящему Кресту Читайте эту краткую молитву, когда вас посещают сомнения в собственных силах, или вы чувствуете, как кто-то вольно или невольно вредит вам.Огради мя, Господи, силою Честнаго и Животворящаго Твоего Креста, и сохрани мя от

Для благословения Господня на каждый шаг по пути к любви и семейному счастью и для защиты от любого зла. Молитвы Честному Животворящему Кресту

Для благословения Господня на каждый шаг по пути к любви и семейному счастью и для защиты от любого зла. Молитвы Честному Животворящему Кресту Молитва первая Кресте Честный, хранитель души и телу буди ми: образом своим бесы низлагая, враги отгоняя, страсти упражняя и

Молитва Честному Кресту

Молитва Честному Кресту Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и да бежат от лица Его ненавидящий Его. Яко исчезает дым, да исчезнут; яко тает воск от лица огня, тако да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и в веселии глаголющих:

Канон Святому и Животворящему Кресту

Канон Святому и Животворящему Кресту

Молитва Честному Кресту

Молитва Честному Кресту Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и да бежат от лица Его ненавидящий Его. Яко исчезает дым, да исчезнут; яко тает воск от лица огня, тако да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и в веселии глаголющих:

Молитва Честному Кресту

Молитва Честному Кресту Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и да бежит от лица Его ненавидящии Его. Яко исчезает дым, да исчезнут; яко тает воск от лица огня, тако да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и в веселии глаголющих:

Молитва Честному и Животворящему Кресту

Молитва Честному и Животворящему Кресту Кресте Честный, хранитель души и телу буди ми: образом сим бесы низлагая, враги отгоняя, страсти упраздняя, и благоговение даруя ми, и жизнь, и силу содействием Святаго Духа и честными Пречистыя Богородицы мольбами.

Молитва иная Честному и Животворящему Кресту

Молитва иная Честному и Животворящему Кресту Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и да бежат от лица Его ненавидящии Его. Яко исчезает дым, да исчезнут; яко тает воск от лица огня, тако да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и в

Молитва Животворящему Кресту «Да воскреснет Бог»

Знаменуй себя крестом и произноси молитву Честному Кресту

Для православных людей молитва в повседневной жизни имеет огромное значение. Молитву Честному Кресту знают все верующие люди. Ее можно найти в любом молитвослове. Поэтому абсолютно несложно найти ее и прочитать. Но, чтобы она была более эффективной, рекомендуется выучить ее наизусть.

В православии обращаются к Честному Кресту Животворящему в молитвах как к Святому, хотя он неодушевленный предмет. Это объясняется тем, что посредством использованием этого символа в православии происходит общение с Господом.

Крест в молитве называется Честным. Это связано с тем, этот символ чествуется подобно любой другой православной святыне. К нему православные относятся, как к орудию спасения рода человеческого. Название Животворящий объясняется тем, что Крест дарует вечную жизнь всем прошедшим крещение. Ведь сам Иисус Христос смог на кресте победить физическую смерть, и открыл людям путь для воскресения и обретения вечной жизни.

Священнослужители утверждают, что сила данной молитвы заключается в том, что в течение многих веков ее многократно повторяли верующие люди. Молясь в домашних условиях, рекомендуется выключить искусственное освещение и полностью погрузится в свои мысли. Если в течение дня довелось пережить негативные эмоции, то необходимо предварительно успокоится, чтобы не переносить полученный негатив на молитвенные слова. Для этого можно некоторое время посидеть в тишине и послушать церковную музыку. Важно молиться в уравновешенном состоянии. Эту молитву категорически запрещается читать в состоянии озлобленности или недовольства.

Одна из главных молитв Библии «Да воскреснет Бог и расточатся врази его»

Произнося слова этой молитвы, человек заряжается позитивной энергией. Общаясь с Богом, люди получают ответы и подсказки на важные вопросы. Эту молитву нужно читать не только для того, чтобы получить от Господа какие-либо блага. Она позволяет обрести душевное спокойствие и увеличивает силы для борьбы с внешним злом. Молитва «Честный крест» обладает силой, которая позволяет человеку защитить себя от злых сил и от мирских греховных искушений, которые встречаются на жизненном пути. Произнося молитвенные слова, верующий просит Господа направить его на путь праведный и помочь определится с выбором того, что ему нужно для благополучной жизни.

Читайте так же:  Молитва защитная для семьи

Молитва Честному Кресту обязательно должна произноситься перед сном. При проговаривании молитвенного текста в руках следует держать нательный крестик. По завершению процесса моления необходимо поцеловать крестик и перекрестить постель и себя крестным знамением.

Глубокий смысл произносимых фраз заключается в том, что человек молитвенными словами благодарит Господа за прожитый день. Также верующий просит Бога защитить себя от злых сил, которые встретятся ему на следующий день. Читая молитву, важно верить в то, что вы находитесь под защитой Небесных Сил, и ничто, и никто не сможет навредить вам.

Молитва Честному Кресту у православных верующих всегда ассоциировалась с православным крестом. Для православной веры этот символ имеет огромное значение. Именно на нем был распят Иисус Христос, Спаситель рода людского, который прожил безгрешную жизнь, но пожертвовал собой во имя спасения человечества, уничтожив всю дьявольскую силу и даровав людям Честный Крест.

Главная суть данной молитвы в том, что она прославляет подвиг Иисуса Христа. Сын Божий отдал жизнь весь род людской. Распятый на кресте, он смог победить самого дьявола, за что обрел в Царстве Небесном вечную жизнь. Иисус Христос показал, что у каждого человека имеется надежда на спасение. Своим воскресением он доказал, что смерть не страшна для праведного человека, ведь живя по законам Божьим, он обязательно обретет вечную жизнь.

Текст молитвы на русском языке

Для того чтобы молитва была эффективной нужно обязательно понимать ее смысл.

На русском языке молитвенный текст звучит следующим образом:

Слушать молитву Честному Кресту Господню:

Cлушать онлайн стихиры Пасхального воскресения:

Краткий вариант молитвы «Огради мя, Господи, силою Честнаго и Животворящаго»

Текст молитвы «Честному Кресту» не очень большой, но иногда бывает, что на его прочтение в полном варианте нет времени. Поэтому священнослужители допускают чтение молитвы в сокращенном варианте, хотя эффективность молитвенного обращения в этом случае несколько снижается. Кроме того, разрешается даже молиться своими словами.

Короткий вариант молитвы звучит так:

Молитвой Кресту Животворящему просят об исцелении и защите от порчи

Порча — это не выдумка. Направленный негативный посыл может возникать при самых разных жизненных обстоятельствах. Но в любом случае такое воздействие может нанести непоправимый вред. Поэтому порчу обязательно нужно снимать. И для этого можно использовать молитву Честному Животворящему Кресту.

В данном молитвенном обращении наиболее ярко выражена просьба о защите от дьявольских сил с помощью Животворящего Креста. Поэтому эта молитва считается защитной. Она часто используется для исцеления от порчи, которая представляет собой негативный посыл от другого человека, разрушающий природное энергетическое поле жертвы.

Когда в жизни все пошло не так как нужно и на жизненном пути вас постоянно преследуют неудачи, то следует задуматься, не стали ли вы жертвой энергетического нападения. Если ваши опасения подтвердятся, то следует знать, что молитвы от порчи и сглаза являются наиболее действенным средством, которое позволит справиться с негативом.

В одном из сильных обрядов требуется читать молитву Честному Кресту Животворящему. Ритуал требует особой подготовки. Для обряда нужно приготовить крест. Причем, чем больше будет его размер, тем лучше. Его нужно обязательно предварительно освятить в церкви. В храме нужно также приобрести толстую свечу.

Уединившись в отдельной комнате в вечернее время, следует стать на колени перед крестом и несколько раз прочитать молитву Животворящему Кресту. После молитвы нужно сказать, что вы прощаете своего недоброжелателя и не желаете ему зла. Затем нужно попросить Господа Бога о том, чтобы Всевышний простил грешника. Все слова должны исходить из глубины души, и вы должны верить в то, что вам удастся с помощью молитвы избавиться от негатива, после чего жизнь наладится. После этого нужно зажечь свечу и взять ее в руки. Далее, глядя на пламя, 7 раз проговариваются слова всем известной молитвы «Отче наш». В этот момент, если вы заметите, что свеча начала потрескивать, шипеть и искрить, значит, на вас действительно есть порча и все ваши действия правильные.

Для того чтобы защитится от порчи, которая может бы наслана случайно, а не преднамеренно, важно помнить о том, что молитву Честному Животворящему Кресту следует читать ежедневно перед сном. Она очень сильная, поэтому обеспечит надежную защиту. Но кроме этого такое молитвенное обращение наполнит душу гармонией, что позволит идти по своему жизненному пути легко и непринужденно.

Также для того, чтобы избавиться от негатива, нужно посещать храм и молится перед иконой Спасителя. Эта молитва является искренним признанием всех деяний Господа. Она исцеляет духовно и физически. Во время чтения молитвы из души уходит зависть. Это молитвенное обращение при ежедневном чтении становится действенным оберегом от всего злого в окружающем мире.

Видео (кликните для воспроизведения).

Молитва Крест Господень
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here