Батюшке Николаю молитва

Полное описание: Батюшке Николаю молитва - для наших любимых читателей.

Молитвы святителю Николаю, архиепископу Мир Ликийских, чудотворцу

Тропарь, глас 4 *

Пра́вило ве́ры и о́браз кро́тости,/ воздержа́ния учи́теля/ яви́ тя ста́ду твоему́/ я́же веще́й и́стина;/ сего́ ра́ди стяжа́л еси́ смире́нием высо́кая,/ нището́ю бога́тая./ О́тче священнонача́льниче Нико́лае,/ моли́ Христа́ Бо́га// спасти́ся душа́м на́шим.

Перевод: Правилом веры и образом кротости, воздержания учителем явила тебя стаду твоему непреложная Истина. Потому ты приобрел смирением – высокое, нищетою – богатство. Отче, святитель Николай, моли Христа Бога о спасении душ наших.

Кондак, глас 3 *

В Ми́рех, свя́те, священноде́йствитель показа́лся еси́:/ Христо́во бо, преподо́бне, Ева́нгелие испо́лнив,/ положи́л еси́ ду́шу твою́ о лю́дех твои́х/ и спасл еси́ непови́нныя от сме́рти;// сего́ ра́ди освяти́лся еси́, я́ко вели́кий таи́нник Бо́жия благода́ти.

Перевод: В Мирах, святитель, ты явился как совершитель священного служения, ибо исполнив Христово Евангелие, преподобный, ты положил душу свою за людей твоих и спас неповинных от смерти, потому и освятился ты как великий служитель Таинств Божией благодати.

Молитва 1-я ** ​

О, всесвяты́й Нико́лае, уго́дниче преизря́дный Госпо́день, теплый наш засту́пниче и везде́ в скорбех ско́рый помо́щниче. Помози́ мне, гре́шному и уны́лому, в настоя́щем житии́, умоли́ Го́спода Бо́га дарова́ти ми оставле́ние всех мои́х грехо́в, ели́ко согреши́х от ю́ности моея́, во всем житии́ мое́м, де́лом, сло́вом, помышле́нием и все́ми мои́ми чу́вствы, и во исхо́де души́ моея́ помози́ ми, окая́нному, умоли́ Го́спода Бо́га, всея́ тва́ри Соде́теля, изба́вити мя возду́шных мыта́рств и ве́чнаго муче́ния, да всегда́ прославля́ю Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха и твое́ ми́лостивное предста́тельство, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Перевод: О, всесвятой Николай, преславный служитель Господень, горячий наш заступник, и везде в скорбях скорый помощник! Помоги мне, грешному и унывающему: в нынешней жизни умоли Господа Бога даровать мне отпущение всех моих грехов, сколько согрешил я от юности моей в течение всей моей жизни делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами; и при исходе души моей помоги мне, несчастному, умоли Господа Бога, всего творения Создателя, избавить меня от воздушных мытарств и вечного мучения, дабы я постоянно прославлял Отца, и Сына, и Святого Духа, и твое милостивое предстательство, ныне и всегда и во веки веков. Аминь.

Молитва 2-я **

О, всеблаги́й о́тче Нико́лае, па́стырю и учи́телю всех, ве́рою притека́ющих ко твоему́ заступле́нию и те́плою моли́твою тебе́ призыва́ющих, ско́ро потщи́ся и изба́ви Христо́во ста́до от волко́в, губя́щих е, и вся́ку страну́ христиа́нскую огради́ и сохрани́ святы́ми твои́ми моли́твами от мирска́го мяте́жа, тру́са, наше́ствия иноплеме́нников и междоусо́бныя бра́ни, от гла́да, пото́па, огня́, меча́ и напра́сныя сме́рти. И я́коже поми́ловал еси́ трие́х муже́й, в темни́це седя́щих, и изба́вил еси́ их царе́ва гне́ва и посече́ния ме́чного, та́ко поми́луй и мене́, умо́м, сло́вом и де́лом во тьме грехо́в су́ща, и изба́ви мя гне́ва Бо́жия и ве́чныя ка́зни, я́ко да твои́м хода́тайством и по́мощию, Свои́м же милосе́рдием и благода́тию Христо́с Бог ти́хое и безгре́шное житие́ даст ми пожи́ти в ве́це сем и изба́вит мя шу́ияго стоя́ния, сподо́бит же десна́го со все́ми святы́ми. Ами́нь.

Перевод: О, всеблагой отче Николай, пастырь и учитель всех, с верою прибегающих к твоему заступничеству и в горячей молитве тебя призывающих! Скоро поспеши и избавь Христово стадо от волков, губящих его, и всякую страну христианскую огради и сохрани святыми твоими молитвами от мирского мятежа, землетрясения, нашествия иноплеменников и междоусобной войны, от голода, наводнения, огня, меча и от внезапной смерти. И как ты помиловал трех мужей, в темнице сидевших, и избавил их от царского гнева и от усечения мечом, так помилуй и меня, умом, словом и делом во тьме грехов пребывающего, и избавь меня от гнева Божия и вечного наказания, да твоим ходатайством и помощью, Своим же милосердием и благодатию Христос Бог тихую и безгрешную жизнь даст мне прожить в веке сем и избавит меня от участи стоящих слева, и сподобит стать справа со всеми святыми. Аминь.

Молитва 3-я

Молитва 4-я

О, вели́кий засту́пниче, архиере́ю Бо́жий, Нико́лае преблаже́нне, и́же подсо́лнечную осия́вый чудесы́, призыва́ющим же тя ско́рый услы́шатель явля́йяся, и́хже при́сно предваря́еши и спаса́еши, и избавля́еши, и от бед вся́ческих изъима́еши, от Бо́га да́нною ти чуде́с и даро́в благода́тию! Услы́ши мя недосто́йнаго, с ве́рою тя призыва́юща и моле́бное тебе́ принося́ща пе́ние; тебе́ бо хода́тая на умоле́ние ко Христу́ предлага́ю. О преслову́щий в чудесе́х, святи́телем высото́! я́ко име́яй дерзнове́ние, ско́ро Влады́це предста́ни, и преподо́бнии свои́ ру́це моле́бне к Нему́ простри́ о мне гре́шнем, и от Него́ щедро́ты бла́гости пода́ждь ми, и приими́ мя в свое́ заступле́ние, и от всех бед и зол мя изба́ви, от наше́ствия враго́в ви́димых и неви́димых свобожда́я, и тех всех наве́ты и злохи́трства погубля́я, и борю́щих мя во всей жи́зни мое́й отража́я; прегреше́нием же мои́м проще́ние испроси́, и спасе́на мя Христу́ предста́ви и Ца́рствия Небе́снаго сподо́би улучи́ти за мно́жество того́ человеколю́бия, Ему́же подоба́ет вся́ка сла́ва, честь и поклоне́ние, со безнача́льным его Отце́м, и с Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 5-я **

Личное прошение

О, святи́телю Христо́в Нико́лае! Услы́ши нас, гре́шных, моля́щихся тебе́ (имя) и призыва́ющих в по́мощь ско́рое предста́тельство твое́. Ми́лостива к нам сотвори́ Бо́га на́шего, да по Свое́й бла́гости пода́ст нам (содержание прошения). Изба́ви нас, уго́дниче Христо́в, от зол, находя́щих на нас, и во вся́кой жите́йской нужде́ и потре́бе посли́ нам свою́ по́мощь. Ами́нь.

Краткое житие

Дни памяти 9/22 мая, 6/19 декабря

Святитель Николай — один из самых горячо любимых на Руси святых. За свое милостивое и сострадающее сердце сподобился от Бога многочисленных духовных дарований. Житие свт. Николая исполнено различных чудес и случаев помощи, как при жизни, так и по отшествии от земли. Участвуя в I Вселенском Соборе обличал нечестивого Ария и в порыве ревности даже ударил того по лицу. За последнее был наказан, но вскоре оправдан повелением Самой Пресвятой Богородицы, явившейся нескольким отцам Собора. Свт. Николай — один из самых чтимых на Руси святых, ему молятся путешествующие, о помощи в различных житейских затруднениях, о жизненном устройстве детей, о вступлении в брак, об исцелении в различных недугах.

Читайте так же:  Молитва о помощи в сдаче экзамена в гибдд

Молитва святому Николаю Чудотворцу о любви

Николай Угодник – великий приверженец православной веры, один из наиболее почитаемых святых.

На счету великого святого множество благодеяний и чудес. Молитва о любви Николаю Чудотворцу будет обязательно услышана и чудо будет ниспослано просящему.

Какие молитвы следует читать

О светлой и чистой любви мечтает каждый человек и ищет ее. И в этом случае Святитель спешит на помощь, ведь вся его жизнь была наполнена любовью к Богу и людям.

О всеблагий отче Николае, пастырю и учителю всех, верою притекающих к твоему заступлению и теплою молитвою тебе призывающих, скоро потщися и избави Христово стадо от волков, губящих его, и всяку страну христианскую огради и сохрани святыми твоими молитвами от мирскаго мятежа, труса, нашествия иноплеменников и междоусобныя брани, от глада, мора, огня, меча и напрасныя смерти. Якоже помиловал еси триех мужей, в темнице седящих, и избавил еси их царева гнева и посечения мечнаго, тако помилуй и мене, умом, словом и делом во тьме грехов суща, и избави мя гнева Божия и вечныя казни, яко да твоим ходатайством и помощию, Своим же милосердием и благодатию, Христос Бог тихое и безгрешное житие даст ми пожити в веце сем, сподобит же деснаго со всеми святыми. Аминь

Возбранный Чудотворче и изрядный угодниче Христов Отче Николае! Миру всему источая многоценное милости миро и неисчерпаемое чудес море, крепости духовные уставляеши, и я восхваляю тя любовцю, преблаженне Святителю Николае: ты же яко имея дерзновение ко Господу, от всяких мя бед свободи, да зову ти: Радуйся, Николае, великий Чудотворче, радуйся, Николае, великий Чудотворче, радуйся, Николае, великий Чудотворче!

Желательно обращаться к святому словами молитвы, но если ее текст неизвестен, то можно простыми словами попросить о содействии в любви. Для примера можно использовать такие слова:

О святой Николаю, Угоднику Господний! При жизни ты не отказывал людям в просьбах ихних, да не откажи сейчас рабе Господней (ваше имя). Ниспошли же милость свою и проси Господа о скором замужестве моем. Отдаюсь на волю Господню и уповаю на милость Его. Аминь.

Читать такую молитву следует на протяжении сорока дней перед ликом Святителя Николая.

Просить помощи у Николая Чудотворца можно только с благими помыслами. Нельзя использовать такую молитву с греховными мыслями, в качестве заговора или приворота. Не стоит обращаться к молитве, если стремитесь добиться взаимной любви женатого мужчины.

Как правильно молить о любовном чуде

Жизнь должна протекать с непрестанной молитвой, ну а молитве стоит научиться. Это труд, к которому нужно готовиться.

Слова молитвы без глубинного их смысла полетят в пустоту.

 • обращение к Николаю должно исходить из сердца;
 • взывая к помощи необходимо верить в ее получение;
 • молиться можно как в храме, так и дома;
 • если на домашнем иконостасе или под рукой нет иконы Николая Чудотворца, то нужно мысленно представить его святой лик.

Моления о любви:

 • Молитва на скорую встречу со второй половинкой
 • Молитвы святым Петру и Февронии
 • Молитвы Матроне Московской о любви

Молитва к Николаю Чудотворцу о любви будет обязательно им услышана и просьба выполнена, потому что проблемы людей святому не безразличны.

Главное – верить в это и вскоре каждый просящий испытает благодатное чувство любви!

Рождение, отрочество и юность

Святой Николай появился на свет в Ликийском городе Патар (сейчас это территория Турции). Его мать и отец были обеспеченными и богобоязненными людьми.

Поведение новорожденного было не свойственно обычному младенцу, с рождения он держал некий пост: по средам и пятницам он вкушал материнское молоко лишь раз в день, а все остальное время спал.

Когда мальчик повзрослел и начал обучаться наукам, то обнаружились его недюжие способности. Особенно он преуспевал в Библейском познании. Мальчик не любил праздные беседы с ровесниками и уклонялся от общения с ними, не принимал участия в увеселительных мероприятиях, не смотрел театральные зрелища, которые зачастую имели непристойный характер.

Епископ града Патара, дядя Николая, особо ценил своего племянника и его любовь к Богу. Он способствовал рукоположению юноши в священнический сан, после чего Николай стал еще строже относиться к себе, своему образу жизни и обучению.

После смерти родителей он получил большое и богатое наследство. Но оно не приносило радости будущему святителю, поэтому юноша просил Всевышнего указать, как правильно распорядиться наследством. На что Свыше ему было указано, чтобы он раздал свое имущество беднякам и нуждающимся людям.

Христианское служение и чудеса

Известно, что Николай спас от позора одну из местных семей. Глава семейства, ранее богатый горожанин, воспитывал троих дочерей. Постигла их сильная нужда и отчаявшийся отец принял решение отправить дочерей на занятие блудодеянием, тем самым заработать на жизнь и пропитание.

Святой совершенно случайно узнал о греховном намерении мужчины и ночью тайно подбросил в его окно мешочек, наполненный золотыми монетами. Когда бедняк обнаружил золото, то очень удивился, посчитал это помощью Свыше и отложил деньги на приданное для старшей из дочерей, которую вскоре выдал замуж.

Через некоторое время Чудотворец помог второй девушке и вновь подбросил в знакомое окно узелок с деньгами. Когда несчастный отец его обнаружил, то стал неистово молиться Богу, чтобы Он назвал имя спасителя. Вскоре была сыграна вторая свадьба и мужчина понял, что подобное волшебство ожидает и третью его дочь. Николай вновь положил в окно деньги, но хозяин выследил ночного благодетеля и догнал, слезно благодаря за помощь. Святой взял обещание с мужчины, что он никому и никогда не назовет его имя.

Читайте так же:  Молитвы на работу на удачу

От этого чудотворения сложилась народная традиция, что утром праздника Рождества Христова дети находят подарки, под покровом ночи аккуратно сложенные под рождественской елью Николаем Чудотворцем.

Прошло время и Николай был возведен в пресвитеры, а вскоре почил предстоятель Ликийской церкви. На собравшемся соборе один из архиереев предложил испросить у Бога совета в избрании нового предстоятеля. Нескольким членам собрания случилось видение, что высокой должности будет удостоен человек, который поутру первым войдет в храм. По Божиему промыслу этим человеком оказался святой Николай, в тот же день он был представлен епископом народу и духовным лицам. Удивленный святитель попытался отказаться от предоставленной ему чести, но узнав, что это была воля Бога, согласился. Он понимал груз огромной ответственности не только за спасение себя, а еще и за спасение людей, который лег на его плечи.

Отец Николай, несмотря на почетный чин, оставался образцом смирения, любви и кротости. Его одежда была простой, украшений он не имел, питался всего раз в сутки и всегда в любое время дня и ночи спешил к тому, кому требовались его советы и помощь.

В 302 году Римская империя активно боролась с христианами. Воины насильно заставляли людей отречься от Христа и начать поклоняться идолам. Эта участь не миновала святого Николая, а за противодействие властям он был арестован. Как и все пребывающие в неволе, он был подвержен жестоким мучениям. В 311 году святителя выпустили из заточения, и он вновь служил Всевышнему, исцелял страсти и недуги людей.

Проведенные в недавнем прошлом радиологические исследования нетленных мощей святителя указали на нарушения костей, которые характерны для людей, бывших долгое время в сыром и холодном помещении. Этот факт свидетельствует о том, что Николай долгое время содержался под стражей, но Отец Небесный берег своего воина, будущее светило Церкви Христовой.

Николай вел активную битву с язычеством, которое не в силах был запретить даже император Константин, предчувствуя риск государственного мятежа.

О чем еще молятся Николаю Угоднику:

В то время христианскую церковь преследовали Арийская ересь, секты и течения, таящие опасность для христиан. В 325 году царь Константин собрал Вселенский Собор в Никее, на котором ересь Ария была проклята, появился на свет «Символ веры» и были утверждены главные положения православной веры. Святой Николай принимал активное участие в Соборе и в порыве ревности о Боге ударил еретика Ария, хулящего Всевышнего, за что был заключен в тюрьму. В темнице его посетила Пречистая Дева и Ее Сын Иисус Христос, вручив мученику Евангелие и омофор. Видение посещения Господом и Богородицей узника посетило нескольких архиереев. Придя в темницу, они увидели заключенного в омофоре и с Евангелием в руках. Николая сразу освободили, возвели в сан архиерея и прославили как Угодника Божиего.

Мощи святителя

Точная дата упокоения Николая Чудотворца неизвестна. Предполагается, что почил он в период с 345 по 351 годы. Изначально он был захоронен в кафедральной церкви города Миры. Его мощи мироточили и от них многие получали исцеление.

В 1087 году нетленные мощи были перевезены в Бари, но часть их осталась в Мирах. Позже была сооружена базилика, где по сей день хранятся мощи святителя.

Сильная молитва о помощи Николаю Чудотворцу

Господь – наш Учитель и Путеводитель по жизни, Церковь – наставник каждого христианина. Горести и беды, встречающиеся на жизненном пути, мы переживаем, обращаясь к Богу, ждем утешения, помощи и защиты.

Одним из святых, предстательства которого перед Всевышним мы просим, является Святой Угодник Николай Мирликийский.

Молитва Николаю Чудотворцу о помощи способна утешить и наставить в горестях, справиться с бытовыми неурядицами.

Молитва святителю Николаю Чудотворцу

Святой Николай получает множество искренних молитв и обращений, в его власти разрешить практически любую жизненную ситуацию. Ему можно молиться как в церкви, так и дома.

Он помогает направить судьбу в нужное русло, исцелить от болезней, удачно выйти замуж, найти хорошую работу, избежать грядущего сокращения.

Читайте о святом:

Важно – произносить молитву каждый день, верить в помощь с Небес и непрестанно благодарить Бога за все.

В сердце человека должна жить любовь ко Христу и Его святым, только тогда можно надеяться на покровительство.

О великий заступниче, архиерею Божий, Николае преблаженне, иже подсолнечную осиявый чудесы, призывающим же тя скорый услышатель являйяся, ихже присно предваряеши и спасаеши, и избавляеши, и от бед всяческих изъимаеши, от Бога данною ти чудес и даров благодатию! Услыши мя недостойнаго, с верою тя призывающа и молебное тебе приносяща пение; тебе бо ходатая на умоление ко Христу предлагаю. О пресловущий в чудесех, святителем высото! яко имеяй дерзновение, скоро Владыце предстани, и преподобнии свои руце молебне к Нему простри о мне грешнем, и от Него щедроты благости подаждь ми, и приими мя в свое заступление, и от всех бед и зол мя избави, от нашествия врагов видимых и невидимых свобождая, и тех всех наветы и злохитрства погубляя, и борющих мя во всей жизни моей отражая; прегрешением же моим прощение испроси, и спасена мя Христу представи и Царствия Небеснаго сподоби улучити за множество того человеколюбия, емуже подобает всяка слава, честь и поклонение, со безначальным его Отцем, и с Пресвятым и Благим и Животворящим Духом, ныне и присно и во веки веков.

Видео (кликните для воспроизведения).

О всеблагий Отче Николае! Пастырю и учителю всех верою притекающих к твоему заступлению, и теплою молитвою тебя призывающих! Скоро по-тщися и избави Христово стадо от волков, губящих е, и всяку страну Христианскую огради и сохрани святыми своими молитвами от мирского мятежа, труса, нашествия иноплеменников и междоусобныя брани, от глада, потопа, огня, меча и напрасныя смерти. И якоже помиловал ты триех мужей в темнице сидящих, и избавил ты их царева гнева и посечения мечного, тако помилуй и мене, умом, словом и делом во тьме грехов суша, и избави мя гнева Божия и вечныя казни; яко да твоим ходатайством и помощию, Своим же милосердием и благодатию Христос Бог тихое и безгрешное житие даст мне пожити в веце сем, и избави мя сподобит же деснаго со всеми святыми. Аминь!

Правило чтения молитв

Молитвенное чтение Николаю Угоднику имеет ряд особенностей, присущих чтению молитв каждому святому:

 • молитва – это беседа мирянина со святым, к заступничеству которого он обращается, поэтому не стоит кому-либо рассказывать о своих планах;
 • перед тем как начать молитвенный труд, следует взять благословение у священника, исповедоваться, причаститься;
 • молиться можно как в святом храме, так и дома;
 • при произнесении молитвы требуется уединение и тишина, желательно перед иконой возжечь лампаду.
Читайте так же:  Молитвы о продвижении по службе

Житие святого

Биография Николая Угодника не блещет фактами. Причиной тому сокрытие святым своих добрых дел от людей. Он творил добро тайно и тщательно скрывал свои благодеяния.

Известно, что мальчик родился в благочестивом семействе состоятельных христиан в римской провинции Ликия. Он всем сердцем возлюбил Христа и решил посвятить свою жизнь служению Богу.

В церкви он находился целыми днями, творя молитву, изучая Библию и христианскую литературу. Его дядя, епископ Патарский, утвердил племянника во чтецы. Эта должность не так проста, как кажется изначально. Служитель церкви обязан не только толковать Священное Писание в часы Литургий и прочих богослужений, но и гласить проповеди, обучать оглашенных и детей. Будущий святитель исполнял свою работу «на отлично», поэтому вскоре был возведен в священнический сан и назначен младшим клириком.

После того как его отец и мать отошли ко Господу, наследник раздал полученное состояние бедным и нуждающимся.

Служение Богу Николай начал во времена гонений на верующих, за свои убеждения он был арестован, но и здесь непрестанно проповедовал Слово Божие и подбадривал сокамерников. После тюремного заключения он возвратился к любимой пастве, был настоящим воином Христовым и боролся с арианской ересью.

В 325 году святитель Николай был удостоен чести принять участие в 1 Вселенском соборе, где яростно обличил учение еретика Ария и в конце обличительной речи отхлестал лжеучителя по щекам. За рукоприкладство он был наказан и лишен принадлежности богослужебного одеяния священника – омофора, затем взят под стражу. Но ночью некоторым отцам, принимавшим участие в собрании, было явлено, что дерзновенное поведение Николая было угодно Всевышнему. Его освободили и восстановили в сане.

Святитель Николай Мирликийский преставился ко Христу в пожилом возрасте.

Его бренные мощи не сразу обрели постоянное пристанище. Его нетленное и источающее благоухающее миро тело было упокоено в местной церкви. С 1807 года и по настоящее время бренные мощи Чудотворца покоятся в Италии в городе Бари.

Чудеса по молитвам святого

Святитель во время земной жизни был великим благодетелем: немым возвращал речь, слепым даровал зрение, спасал от потопления и смертной казни, обогащал нищих, освобождал из плена безвинно осужденных.

И по смерти он является скорым заступником любого, с верой обращающегося к нему.

О чем еще можно молиться Николаю Угоднику:

Перед праздником Благовещения некий старичок попросил охрану, окружавшую дом, пропустить его. Он обратился к Зое с вопросом: «Ты устала стоять?», а потом исчез. Охранники были уверены, что к окаменевшей девушке приходил сам святой. Зоя простояла недвижимая 4 месяца, после чего, к Пасхе, окаменение стало спадать. Она умоляла всех молиться о гибнущем во грехе мире.

Эти события потрясли местных жителей, многие уверовали в Бога и поспешили в церковь с покаянием.

Молитвы, составленные Отцами православной церкви, способны изменить к лучшему судьбу любого человека. Тексты молитвословий, обращенные к Николаю Чудотворцу – не исключение. Главное – иметь чистую и глубокую веру, только тогда великий старец донесет просьбу до Господа, который пошлет ему помощь.

Взывать ко святому можно не только стандартными текстами молитв, разрешено обращаться своими словами, идущими от самого сердца, из глубины души. И не забывайте благодарить своего помощника.

А в день памяти старца, 19 декабря, желательно посетить церковь и помолиться.

Старец протоиерей Николай Гурьянов

храм в честь Казанской иконы

Божией Матери в городе Тосно

Наше поколение – молодежь семидесятых годов – было очень активной, духовно ищущей. Мы искали истину, искали людей, которые могут показать путь к истине. Когда мы пришли в церковь, то почти все питерские прихожане молодого поколения (а было нас тогда не так уж много) знали друг друга, если что-то открывалось в духовной жизни, старались поделиться. Так, когда узнавали о духовно опытных людях, старались к ним съездить, чтобы учиться правильной духовной жизни. Мы ездили в Каменный Конец к отцу Василию Швецу, к блаженной /Любушке, к отцу Павлу (Груздеву), к отцу Науму в Троице-Сергиеву Лавру. Архимандрит Наум стал моим духовником. И оказалось, что все священники, с кем мы встречались, к кому ездили за советом, очень почитают протоиерея Николая Гурьянова с острова Залит. Почитали его как опытного и в то время по возрасту самого старшего из духовников, как молитвенника, потому что сами условия его жизни располагали к молитвенному подвигу. Вот мы на приходах – в основном ремесленники, к нам народ идет с требами, мы постоянно в этой круговерти. А отец Николай много лет жил в таких условиях, что люди его особенно не донимали, и он имел возможность молиться.

Я поехал к отцу Николаю именно с вопросом о молитве. Впервые тогда прочитал книгу С. Большакова «На высотах духа», где рассказывается о том, как православный мирянин учился молитве у подвижников, «собирал мед духовный», ездил к разным подвижникам именно для того, чтобы научиться правильно молиться. Потому что от этого все в жизни зависит. Нельзя не убавить, не прибавить. Нужно исполнять свою меру, это как на работе: хорошо работаешь, норму выполняешь, хорошо тебе платят, плохо работаешь, ничего не получаешь. Так в молитве, если прибавляешь или убавляешь, молитва превращается в забаву. И за это расплачиваешься. Чем? Болезнями, жизненными неприятностями. Правильно и хорошо молишься, и жизнь твоя течет в нужном русле. У меня были проблемы в личной жизни тогда, я понимал, что что-то не так с молитвой, и потому поехал к старцу Николаю. Кроме того, я чувствовал необходимость пересмотра жизненного пути. Я был в то время геодезистом, работал зав. лабораторией в Горном институте, много путешествовал по стране, но уже чувствовал духовную неудовлетворенность, душа искала иных путей.

Читайте так же:  Молитва на чеченском языке

Очень мне запомнилась та первая поездка к батюшке. Я доехал до Пскова, сел на «Ракету». На острове вышло три человека – двое местных, и я. Я направился в глубь острова, а навстречу мне батюшка. А я даже не знал, как он выглядит. Несу в подарок арбуз и два батона. Спрашиваю его:

А вы не знаете отца Николая?

Так ведь он в Москве.

А как бы ему гостинец передать?

Да ладно уж, заходи.

Зашли мы в келью, присели к столу с многоведерным самоваром, за занавеской спальня, на стене икона Страшного суда.

Разговаривали мы очень долго. Я спрашивал о своих жизненных проблемах, но в основном мы говорили о молитве.

Считаю, что к духовным людям с этим и нужно ездить: «Батюшка, научи молиться!» А не то что: «Вот фотография, скажите, батюшка, хороший это человек или плохой, нужно за него замуж выходить?»

Или, как бывает обычно, спрашивают: «А если так?» – «Ну, помолись». – «А если так?» – «Помолись». – «А если вот так?» Так что же, старец – гадалка?

Потому старец и отвечает некоторым однозначно, что не видит, что человек способен на труд духовный, что он сам способен поразмышлять, молитвенно поискать воли Божией.

Про себя скажу, что в мой первый приезд старец Николай не дал мне никаких житейских советов. Он так же только сказал: «Молись». И наставил на молитвенном правиле, как и сколько я должен молиться. И потом это принесло плоды – я стал служить в церкви, сначала алтарником, потом псаломщиком, потом дьяконом, а потом уже Господь меня сподобил священства. И с семейными у меня все, слава Богу, устроилось. Не сразу, не без искушений, постепенно, но устроилось.

И потом я понял главное – учиться нужно всегда у Церкви. То есть жить церковной жизнью, ровно, последовательно, и все будет устраиваться, открываться постепенно, без рывков, без надрыва.

Потом я ездил к старцу еще раз, чтобы утвердиться в том, что я иду правильно. То есть в миру оставаться или служить в Церкви. Я склонялся к последнему, но хотел узнать мнение старца, на правильный ли путь я встал. Он благословил меня готовиться к церковному служению. Но именно готовиться, а не искать, не вымогать.

Так старец Николай дал мне направление духовной работы на всю жизнь, этим путем я и иду.

Потом, когда уже к старцу поехали толпы, я на остров не ездил. Я ездил к матушке Любушке, Бог дал и причащать ее уже в Вышнем Волочке, часто ездил к старцу Павлу (Груздеву) в Ярославщину.

И из общения с этими молитвенниками я понял, что нужно уметь правильно задавать вопросы. Вот сейчас слышишь: «Старец Николай благословил, а так не получилось. Благословил на брак, а он развалился. Благословил на священство, на монашество – и одно искушение вышло из этого. Как же так? » Но дело вовсе не в том, что старец ошибся, а в том, что к старцу подходили, как к оракулу, как к волшебнику. И это не только к старцу Николаю относилось и относится.

Так как я к старцу в последние годы не ездил, приведу аналогичный пример с матушкой Любушкой. Приехала ко мне на приход какая-то женщина, и давай меня учить духовной жизни. Я ее спросил: «Кто тебя на это поставил?» – «Матушка Любушка». – «А как?» – «Я ей рассказала о своих откровениях, духовных снах. О том, что хочу людей учить. А она сказала: «Как хочешь». И вот человек делает, как хочет.

К старцу идут с вопросом, заранее ожидая ответа. Он видит, что человек не слышит его, повторяет ему его же намерение, – пусть шишки набивает и через это учится мудрости духовной. Духовные вещи необъяснимы, тут нельзя с грубой логикой лезть. Если ты идешь к старцу, то ты должен подготовиться к этому и ловить каждое его слово, а не думать о своем. Например: «Жена в церковь не идет, не хочет. Венчаться не хочет». – «Захочет. Привези ее ко мне, я с ней поговорю». Она так и не захотела к старцу ехать, и в церковь ходить не захотела, но венчалась, правда, не потому, что захотела, а только потому, что ее уговорили, почти заставили. И брак тут же распался. Так что же, старец в этом виноват? Надо было внимательно слушать и выполнять его благословение в той последовательности, которую он открыл, а не механически.

И теперь явно, что многое из того, что приписывают старцу – не он говорил, а от него говорили. Не искали воли Божией, а ехали уже с определенным решением: «Я знаю, что надо делать, чтобы было хорошо». Ну вот, старец и благословлял, видя такую внутреннюю установку, а потом человек набивал шишки и начинал учиться серьезной духовной жизни, в которой нет ничего механического. Часто люди ехали именно с такой формулировкой: «Батюшка, помолитесь, чтобы. » А может, молиться нужно совсем о другом? «Батюшка, благословите на то-то и то-то». А может, нужно сначала спросить: «А нужно ли мне это делать?» Но человек уже заранее убежден, что «его дело правое», нужно только благословение получить. Поэтому старец часто на все вопросы отвечал только: «Помоги вам Господи, спаси Господи», то есть как Бог Сам все устроит, так и будет.

Опять приведу пример из жизни Любушки Сусанинской. Однажды мы приехали к ней с одним студентом Духовной Академии, у него был вопрос: где ему найти духовника? Она ему ответила: «Выбирай: отец Николай Кузьмин, отец Богдан из Никольского и отец Василий с Серафимовского». И я спросил: «А мне духовника?» К отцу Науму уже редко приходилось ездить – я был уже рукоположен и послан в деревенский приход, там было очень много забот, не выбраться было в Лавру. И Любушка мне ответила: «А ты у Бога спрашивай». Я был в недоумении: «Как это – у Бога спрашивать? Руки к небу воздымать, Ангелы к тебе спустятся и будут тебя учить? Что- то не то». А потом, со временем, по жизни до меня дошло: «Читай Евангелие каждый день и смотри, как Он поступал, так и ты старайся. Так и учись постоянно. Ситуации ведь одни и те же. И тогда люди голодали, болели, были у них семейные неурядицы, с властями неприятности были». Так нужно постоянно учиться вере. Все мы еще по-настоящему неверующие люди, если бы я веровал, то я бы уже по воде ходил.

Читайте так же:  Молитва на облачение Священника

А старцы, подвижники – они верующие люди. Но их слова, их советы обычной логикой не познаются. Продолжу тот пример, о котором рассказывал. Тот семинарист (теперь он священник), который спрашивал Любушку о духовнике, пошел к отцу Василию Ермакову, а через него к нему потом пришел и я. Отец Василий и рекомендовал меня на священство, у него на Серафимовском кладбище служил я целый месяц после рукоположения во священники. Так все в духовной жизни совершается постепенно, не вдруг. По молитве Бог все устраивает.

А то мы святых превращаем в мифы, их слова, их жизнь истолковываем по-своему. И внимание обращаем в основном на внешнее: во что одевался, где был, каких людей привечал, а главное не это, главное – как молился святой. Как, например, отец Павел (Груздев) учил молиться. Так, как будто ты упал в колодец и видишь, кто-то мимо идет, ты ведь не будешь говорить: «Кидай веревку, где ты раньше был?» Нет, ты будешь упрашивать: «Спаси меня, помоги мне».

Старцы, подвижники – это те, кто правильно молится. И Бог дает им Свои дары. А мы все умничаем. Вопросы любим задавать, хотим, чтобы у нас в жизни все поскорее да получше разрешалось. А нужна верная основа жизни для каждого человека – правильная молитва, и учиться нужно всю жизнь у Церкви, остальное приложится.

Самая сильная молитва Николаю Чудотворцу о помощи

Николай Чудотворец — один из самых почитаемых святых в мире. Его еще называют Николаем Угодником, Святителем Николаем. Он считается покровителем детей и путешественников.

Святому посвящены несколько дней памяти: 22 мая — перенесение мощей, 11 августа — день рождения Николая, а также 19 декабря — день смерти. Читать молитвы дома можно и даже нужно не только в дни памяти, но и в любые другие. Говорят, что Николай Угодник неустанно молится за нас, слыша все наши молитвы. Он просит Господа на Небесах, чтобы тот сжалился над грешниками и благословил неверующих.

Как молиться святому Николаю

Священнослужители верят в то, что Николай Угодник слышит нас всегда, даже если наши молитвы спонтанны. Если вы просите помощи вне дома, то Николай Чудотворец услышит вас и обязательно поможет вам преодолеть любые трудности, справиться с проблемами.

Святому можно молиться с утра и на сон грядущий, перед иконой или просто так. Главное, чтобы ваши молитвы были искренними. Конечно, молитва пред иконой со свечой в уединении — это самая лучшая молитва из всех, но Святитель Николай может выручить верующего человека в любой ситуации — достаточно лишь попросить.

Сильные молитвы иногда пишутся на листке, сворачиваются и носятся с собой. В случае с Николаем Угодником это тоже работает. Такой талисман вы можете сделать самостоятельно, сложив листок несколько раз и обернув его скотчем, чтобы он не испортился.

Сильная молитва Николаю Чудотворцу

Если вы чувствуете, что вам нужна помощь, то прочитайте сильную молитву, которая сделает вас более уверенными в себе, избавит от страхов и наставит на путь истинный. Желательно ее запомнить:

«Святитель Николай, Угодник Божий и человеколюбец, укажи нам верный путь в жизни, даруй нам просветление, счастье и любовь, дабы мы могли этим поделиться с близкими. Спаси нас от недобрых людей и всякого зла, дай нам сил принять то, что мы не можем изменить. Укрепи веру нашу, дабы стали мы ближе к Богу нашему, Иисусу Христу, Духу Святому и Отцу-Вседержителю. Моли Матушку Заступницу о здравии детей наших и родителей наших. Исцели раны наши душевные и телесные, чтобы могли служить Богу нашему и жить в счастье. Удали скорбь из наших сердец, чтобы свет Божий и любовь его озарили наши темные души».

Эту молитву можно читать во время путешествий, во время наступления черной полосы в жизни, а также просто так — перед сном, после пробуждения. Просите Николая Чудотворца обо всем, чего вам не хватает. При жизни святой сделал много добрых дел, исцелил множество людей и наставил их на путь истинный. Недаром его зовут Чудотворцем, ведь еще при жизни он прославился чудесами. То была сила молитвы и веры, поэтому и вы можете исцелить свою душу молитвами.

Видео (кликните для воспроизведения).

Читайте эту молитву всегда, когда чувствуете в этом необходимость. Кому-то будет достаточно одного раза в неделю, а кто-то захочет молиться ежедневно. Купите икону Николая Чудотворца и повесьте ее в детской комнате или перед входной дверью, чтобы святой мог охранять ваше жилище от недобрых людей. Удачи вам, и не забывайте нажимать на кнопки и

Батюшке Николаю молитва
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here